Hovedorganisasjonen Virke har ansatt Rhiannon Hovden Edwards som leder for Virkes arbeid med kultur og opplevelsesnæringen. Hun får nå oppgaven med å løfte Virkes satsning på dette området.

Kultur og reiseliv er sant!

Edwards kommer fra stillingen som daglig leder i Musikkutstyrsordningen, hvor hun har vært i en årrekke.

- Jeg gleder meg til å bli en del av Virke, og til å ta fatt på oppgavene med å videreutvikle bransjearbeidet til det beste for kultur og opplevelsesnæringen. Dette er et spennende og mangfoldig bransjeområde, og jeg ser frem til å være en aktiv støtte- og medspiller for medlemmene i tiden som kommer, sier Rhiannon Hovden Edwards i en kommentar til Virke.  

rihnnon
Rhiannon Hovden Edwards. 

Virke kultur og opplevelsesnæringen er organisert under fellesområdet Virke Service og Kultur, som ledes av Helga Bull-Rostrup. Det er tilsvarende organisering av reiselivsområdet.   

bike

Virke, som frem til 2011 het Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, ble grunnlagt i 1989 av de fem organisasjonene Handelens Arbeidsgiverforening, Norges detaljistforbund, Norges Grossistforbund, Norges Handelsstands Forbund, og Norske Agenters landsforbund. Hovedtyngden av medlemmer de første fem årene besto av virksomheter fra alle sektorer av handelsnæringen. Gjennom en rekke fusjoner har Virke vokst videre. I dag representerer Virke et bredt spekter av bransjer innen det private næringslivet inndelt i fire hovedområder: Handel, Ideell og frivillighet, Service og Kultur og Kunnskap og teknologi.ar i utgangspunktet en interesse og medlemsforening for handelsbedrifter.

Til sammen representerer de over 21 000 virksomheter med godt over 225.000 ansatte. På noen områder, som reiseliv, mat og drikke, service og handel og kunnskap og teknologi er de i direkte konkurranse med storebror NHO.   

På ballen

De senere årene har Virke vært flinke til å profilere seg gjennom områder som reiseliv og kultur. At de nå utvider porteføljen til også å omfatte opplevelsesnæringene tyder på at de leser landskapet godt. I det regjeringsoppnevnte Samarbeidsråd for kultur og reiseliv, som avleverte sin første rapport i august 2018 og avsluttes til sommeren, sitter enn så lenge Line Endresen Normann, som var fagdirektør i Virke for det området som Edwards nå overtar. Rådet skal levere innspill som kan bidra til å styrke politikkutformingen på kultur og reiselivsområdet, og har et spesielt fokus på samarbeid mellom reiseliv – og kulturaktører med et kommersielt potensial som fremmer kulturturisme.

I scenariet Kulturturisme 2030 skriver rådet at (næringen) «... skal stå frem som en betydelig helårsnæring som har vært med å bidra til omstilling av Norge». De to tiltakene som foreslås er:

1) Formulere en politisk ambisjon for kulturturismen mot 2030, med tallfestet forventning til verdiskaping

2) Artikulering av tydelig politisk vilje til satsing på kulturturisme, hvor staten går i front for å adressere nødvendige strukturelle endringer.

Normann gikk i høst til jobben som politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, hvor hun spesielt skal jobbe tett opp mot kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen, som er første nestleder i Familie- og kulturkomiteen for inneværende periode.

I Virke skal Rhiannon samarbeide tett med lederen for Virke Reiseliv.