Ny rapport: Arkitektur og virkemidler. Et viktig fellestrekk blant arkitektbedriftene er et ønske om å bidra til samfunnsutviklingen. Følgelig går begreper som samfunnsnytte, samfunnsbygger, samfunnsansvar, «gode hus» og «gode byrom» ofte igjen i intervjuene. Men innflytelsen vis a vis byggherre, enten det er i privat eller offentlig sektor, er begrenset. Samtidig er det et klart ønske om mer forretningskompetanse.

Ønske om mer forretningskompetanse

Den er noen av funnene i den siste rapporten i Kunnskapsverkets prosjekt om virkemiddelbruk i kulturell og kreativ næring, skrevet av forsker Karin Ibenholt i Samfunnsøkonomisk analyse/Kunnskapsverket. Tidligere rapporter har tatt for seg musikk, bokbransjen, scenekunst og spill. Analysen baserer seg bl.a. på dybdeintervjuer med ledere i 13 arkitektbedrifter.

Noen hovedfunn:

  • Samfunnsutvikling er den viktigste driveren for arkitekter. De fleste arkitekter er opptatt av samfunnsutviklingen og hvordan arkitektur kan være med å påvirke den. Å tjene penger er alene ikke en avgjørende drivkraft.
  • Barrierene for utvikling av virksomheten er til stor del knyttet til myndighetskrav, utformingen av offentlige anskaffelser og knappe rammer til å utvikle kompetanse og innovere i prosjektene.
  • Mange oppdrag er relativt dårlig betalt, både i offentlig og privat sektor, og flere arkitekter opplever at den arkitekturfaglige kom­petansen ikke blir tilstrekkelig verdsatt. Myndighetene Bør arbeide for økt betalingsvillighet for kvalitet i arkitekturen.
  • Bransjen har begrenset kjennskap til og bruk av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Få har søkt om og eventuelt fått støtte fra disse.
  • Arkitektene prøver å påvirke byggherren til å øke sine ambisjoner når det gjelder arkitektonisk kvalitet og miljø. De opplever imidlertid at de har begrensede muligheter til å påvirke, men at de har mye å vinne på å være proaktive, og komme med realiserbare forslag.
  • Mange gir uttrykk for at de har behov for økt forretningskompetanse.
  • Et gjennomgående syn er at betingelsene i offentlige anskaffelser av arkitekturtjenester bør endres, for å gjøre det mer attraktivt å delta i konkurranser.
  • Høyere honorarer vil øke arkitektenes insentiver til å delta i konkurranser. Et alternativ til dette er å gjøre anskaffelsene mindre detaljerte. Detaljeringen bør være en del av det betalte oppdraget.

 

Last ned og les rapporten her.