I en ny rapport fra Nordisk Råd trekkes film, turisme og håndverkstradisjoner frem som satsingsområder innenfor de kulturelle og kreative næringene i de arktiske områdene. Samtidig ønsker rådet å få til en felles merkevarebygging av regionen.

Bærekraft

Det fremkommer i rapporten Arctic Business Analysis: Creative and cultural industries (Nordisk Råd 2018).

Rapporten er del av en større satsing på de arktiske områdene, med utgangspunkt i en beslutning vedtatt av de nordiske samarbeidsministrene i 2016, om å vektlegge den økonomiske utviklingen i regionen. I rapporten blir det fremlagt tre konkrete tiltak:   

  • Utvikle en arktisk merkevare ved å styrke grenseoverskridende samarbeid og markedsføring med sikte på å støtte utviklingen av et bærekraftig arktisk brand
  • Fremme av kompetanseutveksling i filmindustrien ved å fremme grenseoverskridende samarbeid gjennom kompetanseutvikling
  • Fremme urbefolkningens egen kultur og håndverkstradisjoner gjennom kampanjer og representasjon
smykke

Arktis blir vanligvis omtalt som hav- og landområdene omkring Nordpolen. Det finnes ingen naturlig, generelt vedtatt grense av Arktis mot sør, men tidligere ble polarsirkelen (66° 33ʹ n.br.) ofte benyttet. I "Den Arktiske" familien regner man vanligvis Grønland, Svalbard, Island, Sverige, Finland, Norge, de nordlige kyststrøk av Canada og Alaska samt nordkysten av Russland

Samlet identifiserer analysen fra Nordisk Ministerråd fire forretningsområder, hvor målet har vært å få frem kvalifisert kunnskap om bedriftsmiljøet i Nord-Arktis og hvordan det kan utvikles til neste nivå. De fire områdene er:

  • Entreprenørskap og Innovasjoner
  • Offentlig-Private Partnerskap og Bedriftssamarbeid
  • Bioøkonomi
  • Kreative og kulturelle industrier

Samtidig ønsker rådet en styrket, grenseoverskridende samarbeid mellom regioner og aktører i Arktis og en positiv merkevarebygging, hvor regionen skal fremstå som et attraktivt og bærekraftig marked for investeringer og økonomisk utvikling.

En tidligere rapport fra det svenske forskningsinstituttet Nordregio har understreket behovet for å satse på bærekraftig utnyttelse av naturresursene og innovasjon med fokus på kulturelle arrangementer, lokalprodusert mat, håndverk, kunst og filmproduksjon.

I sammendraget skriver Nordisk Råd blant annet at de kreative og kulturelle næringene innenfor film, turisme og kunsthåndverk blir stadig viktigere plattformer hvor de nordiske arktiske landene kan skape verdi og vekst - økonomisk, sosialt og kulturelt.

I følge Nordisk Råd tiltrekker Den arktiske regionen seg i økende grad økonomisk og politisk interesse. Det er for tiden et bredt spekter av forretningsaktiviteter, hvorav olje og gass, gruvedrift og frakt er mest kjent. Likevel har regionen et stort økonomisk stor urealisert potensiale. De mener de unike ressursene Arktis sitter på kan gjøre regionen langt mer konkurransedyktig på en global arena.  

Samtidig understreker de at urbanisering nå spesielt fremhever nødvendigheten av en bedre og mer koordinert forretningsutvikling, begrunnet i at de yngre generasjonene vil ha tjenester, muligheter og utdanning som tilbys i større storbyområder. Det derfor en målsetting å få til det rådet kaller for en tilstrekkelig størrelse på den kritisk massen for å tilby yngre generasjoner den livskvaliteten de ønsker. Satsing på teknologisk infrastruktur er derfor essensielt.

Les rapporten Arctic Business Analysis: Creative and cultural industries her