Med Venstre inn i den nye regjeringen har partiene forhandlet fram at kultur får en sentral plass i den politiske plattformen, i hvert fall om man skal bruke antall sider i plattformdokumentet som målestokk.

"Mykje liv og mykje varme"

Selv om ingenting er offisielt mens dette skrives, er det mye som tyder på at Venstre får kulturministeren, og at partilederen selv – Trine Skei Grande – ønsker denne jobben. Betyr dette at vi får en kursendring i kulturpolitikken, og i tilfelle, i hvilken retning? Hvilken plass får næringsdelen av kulturpolitikken?

Dagens kulturminister har fått mye kritikk for at hun vil gjøre mer næring ut av kultur. I regjeringserklæringen er kulturnæring nevnt flere steder, hvor bransjer som spill, museer og kulturarv og film & TV blir nevnt eksplisitt. Det er ingen grunn til å tro at ordninger som har blitt etablert av Solberg-regjeringen - som Talent Norge, Gaveforsterkningsordningen, Kreativt Norge og Insentivordningen for film og TV – vil bli skrotet. Om man legger til Venstres fokus på innovasjon, entreprenørskap, et «grønt» næringsliv og ikke minst rammebetingelsene for alle småbedriftene som Norges har flest av, er det grunn til å tro at satsingen på kulturelle og kreative næringer vil fortsette – ja endog forsterkes. Under Kunnskapsverkets politikerdebatt på Kulturhuset i Oslo i juni i oppkjøringen foran Stortingsvalget, var dette forhold Skei Grande vektla ganske tydelig. Her har Venstre markert seg.  

Frivilligheten er annet område som spesielt blir trukket fram som en viktig ressurs. Dette stemmer godt overens med funn i en rapport vi i Kunnskapsverket nylig presenterte: Nasjonal arrangørstatistikk 2016. Der ser man tydelig hvor viktig frivillige er for konsertarrangører – både de som arrangerer hele året gjennom og festivaler. Både målt i antall personer og omregnet til årsverk er de frivillige en ressurs som knappest kan overvurderes.

figur

 

Figur 1 Fra rapporten Nasjonal arrangørstatistikk 2016

Les rapporten her

I forbindelse med den nye Kulturmeldingen som er på trappene, har nå avgått statsråd Linda Hofstad Helleland varslet at det kommer store endringer i kulturfeltet. Meldingen skal se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer. I pressemeldingen fra departementet som ble sendt ut da arbeidet startet står det at «Det vil særlig bli viktig å se på hvordan globaliseringen og utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien påvirker dagens og framtidens kulturbrukere». Til å se inn glasskulen har departementet blant annet hyret inn konsulentfirmaet inFuture som prosjektleder for fremtidsanalyse.

Mange vil hevde at deler av kulturfeltet er en digital sinke – en luditt. Samtidig er andre deler av kulturlivet som musikk og film svært langt fremme i den teknologiske utviklingen gjennom strømmeteknologi, som først og fremst generer inntekter til utenlandske aktører som HBO, Netflix og Spotify.

Alt dette er utfordringer og problemstillinger om passer som hånd i hanske til Venstre og Trine Skei Grande. Vår spådom er at Skei Grande vil gå høyt ut på banen fra dag en – selv om idrett følger med Hofstad Helleland inn i hennes nye departement. Det er åpenbart at Statsministeren ønsker at hun skal få fullføre den «ryddejobben» hun har satt i gang vis av vis toppledelsen i norsk idrett.