Kunnskapsverket skal på oppdrag av Stavanger kommune evaluere kulturinkubatoren i Stavanger, som siden 2008 har vært en inkubatorvirksomhet spesielt rettet mot kulturaktører i byen. – Et flott oppdrag som kan dra veksler på hele vår kunnskapsportefølje, sier leder av Kunnskapsverket, professor Atle Hauge.  

Ka skjer i andre byer?

Det er Validé, tidligere Ipark, som siden 2008 har drevet en egen inkubator for innovative oppstartselskaper innen kultur. Hensikten med Kulturinkubatoren har vært å bidra til at kulturaktører skulle tilegne seg nødvendig forretningskompetanse for å kunne leve av virksomheten sin. Dette har vært en spisset inkubatormodell med bred kompetanse på kultur, fordi kulturfeltet som næringsfelt manglet modeller, prosesser og tradisjoner for kommersialisering.

-Stavanger er en by med mye kompetanse og til nå er det oljebransjen som ofte har tiltrukket seg disse talentene. Det blir derfor spennende å undersøke om nedgangen i oljesektoren har gitt et kreativt dytt i andre bransjer, sier Atle Hauge.  

atle
Atle Hauge, leder av Kunnskapsverket. Forskerne på prosjektet er Torhild Andersen og Karin Ibenholt. 

Videreutvikling av næringen

Kulturinkubatoren har siden oppstarten fått årlige tilskudd fra Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Innovasjon Norge. Omfanget av virksomheten er dokumentert i årlige rapporter. Bakgrunnen for den aktuelle evalueringen er at det ønskes bredest mulig kunnskap om hvordan kulturnæringene klarer seg som forretningsforetak. Evalueringen skal gi et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming som kan bidra til å styrke og videreutvikle kulturnæringene i regionen, og i den sammenheng vurdere om dagens offentlige virkemidler kan forbedres og justeres.

Oppdraget er to-delt. Evalueringen av Kulturinkubatoren, med utgangspunkt i perioden 2011 – 2016, skal sammenholdes med hvordan tilsvarende type modeller andre steder fungerer. I forhold til det siste sier Atle Hauge at man kan dra veksler på hele kunnskapsporteføljen til Kunnskapsverket. Ett av disse er det pågående forskningsprosjektet Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer, som nå er inne i fase 2. Først delrapport ble lagt frem i desember 2016. Oppdraget omfatter også en bredere vurdering av relevante tiltak for utviklingen av kulturelle og kreative næringer i regionen.

Les om prosjektet Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer her

I bestillingen fra Stavanger kommune heter det blant annet at man skal sammenholde med erfaringene fra minst 3 andre byer, skal gi kunnskap om betydningen av den kompetansegivende virksomhet, og om det er andre virkemidler som kan styrke utviklingen av kulturnæringene.

De ønsker også svar på, så langt det lar seg gjøre, hva som har skjedd med den enkelte kulturgründer, og hvilke modeller som fungerer når det gjelder kompetansebygging og bedriftsetablering. Evalueringen skal ha et næringspolitisk perspektiv, og inngå i grunnlaget for å vurdere offentlige virkemidler som kan støtte en positiv utvikling av kulturnæringene.

-Det mangler ikke på god vilje når det gjelder å hjelpe bedrifter i disse bransjene, men vi ønsker å se om verktøyene virkemiddelapparatet rår over virker som de er tenkt, sier Atle.

Prosjektet pågår fra august til november.

Les om forskningsprosjektet Virkemidler for kulturelle næringer – rekkevidde og presisjon her