Nysatsingen «Hutkás gielda», som betyr kreativ kommune, er ett av tiltakene som skal løfte arbeidet med kulturelle og kreative næringer i de samiske områdene. Guovdageaidnu og Tana er pilotkommuner. 

Vil ha robuste næringer

Satsingen er del av handlingsplanen Kreativ næring – et uforløst potensiale. Samtingsrådets handlingsplan for kulturelle og kreativ næring, som går fra 2017 og ut 2019.

Det overordnede målet for hele satsingen på kulturelle og kreative næringer er å skape nye næringsveier for hele den samiske befolkningen. For å få til dette har Sametinget nå fokus på å skape robuste og lønnsomme bedrifter med større overlevelsesgrad.

Sametingsrådet ønsker nå arbeidsplasser i Sápmi som er basert på samenes egne premisser og som ikke truer natur, miljø og deres tradisjonelle næringer. 

riddu
Fra den årlige Riddu Riddu - festivalen som avholdes i Manndalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Foto: Riddu Riddu. 

Noe av det som kjennetegner samisk kulturell og kreativ næring er at den ofte er drevet av sterk idealisme og uten profesjonell drift. Dette er noe som har lange røtter i det samiske samfunnet, men det betyr også at det er en næring med et stort uforløst potensial.3-parts samarbeid

3-parts samarbeid

Den nye ordningen med "Hutkás gielda" kommer som et resultat av et ønsket om et større nedslagsfelt for Sametingets satsing på disse næringene. 

cafw
Kreativ kafe, en workshop som ble avholdt i forbindelse med Hutkás gielda-prosjektet.  

-Vi ønsker å samarbeide både med kommunen og næringen, slik at det blir et 3-parts samarbeid, sier rådgiver for næring i Sametinget, Kirsten Østby.

Samtidig vil de at flere unge skal få øynene opp for hvilke muligheter som ligger der. Det at prosjektet er praktisk gjør det annerledes fra andre prosjekter de har drevet. Det er ingen teoretiske prøver.

-Det er næringen selv som skal være med på å bestemme hva som skal gjøres, sier hun. 

Ett av delmålene i satsingen legger vekt på at ekthet og troverdighet er i fokus.

Blant strategiene er også økt profesjonalisering og initiere til mer forskning på samiske kulturnæringer.

I handlingsplanen for 2017-2019 refererer Sametinget til en undersøkelse gjennomført av Norut i 2014, som slår fast at de fleste samiske kulturnæringsbedrifter er enkelmannforetak, og bare et fåtall er aktive etter 5 år. Mange av bedriftseierne må også ha en deltidsjobb med siden av. Derfor mener Østby at fokus nå må være på overlevelsesgrad og robusthet.

-Det er viktig at næringen utvikler seg gjennom en kombinasjon av kompetanseheving, nettverk, samarbeid, tilgang på kapital, identitet og idealisme, sier hun.

60 bedrifter

Siden oppstarten av Dáhttu i 2014 er det gjennomført 5 programmer, med omtrent 60 deltakere. Dáhttu 2.0 består av to fysiske samlinger og to webinarer, hvor den ene samlingen vil foregå på en messe i utlandet.

-Mange aktører har et lokalt/regionalt marked. Forskning viser at for å øke lønnsomheten må bedriftene utvide markedsområdet. Dette er derfor et hovedfokus i Dáhttu 2.0., sier Østby.

Kulturnæringsplanen fremhever følgende satsinger:

Filmproduksjon:

  • Viktig at bransjen og virkemiddelapparatet trekker i samme retning
  • Kan gi en rekke positive ringvirkninger både når det gjelder nærings- og samfunnsutvikling

Samarbeid med etablerte kulturinstitusjoner:

Kulturturisme:

  • Samisk reiseliv og kultur- og kreativ næring kan ha et uforløst potensiale. Her spiller samiske museer en nøkkelrolle.
  • Hvordan kan museene gjøres mer attraktivr? Et mer attraktivt museum vil kunne gagne både reiseliv og kultur- og kreativ næring på sikt

Utdanning innen samisk kultur- og kreativ næring:

  • Vurdere å i gang sette et studieforløp som omhandler forretningsdelen i samisk kultur- og kreativ næring, kanskje i kombinasjon med andre typer næringer som er viktige i Sápmi, som for eksempel duodji, reiseliv, reindrift og annen primærnæring

Satsingen ser slik ut i tall:

Samisk kultur- og kreativ næring

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Søkerbasert tilskudd

1 000

1 150

1 150

Kompetansebasert kultur- og kreativ næring

2 750

2 750

2 850

Samisk musikkfestuke i Alta

150

0

0

SUM

3 900

3 900

4000

Med et reiseliv i sterk vekst mener Sametinget det er naturlig å utnytte det potensialet som ligger i de kreative næringene ettersom disse næringene er leverandører av produkter og tjenester til reiselivsbransjen.    

Les mer om satsingen og last ned næringsplanen her