I langt større grad enn andre næringer samarbeider kulturelle næringer med andre næringer, har andre bedrifter som sin største kundegruppe, og har en høyere eksportandel. Det fremgår av den årlige statusrapporten fra det svenske Tillväxtverket, tilsvarende Innovasjon Norge.
Fakta
Kulturelle næringer på svensk:
  • De er i hovedsak enkeltpersonforetak
  • De er representert innen flere SNI-bransjer
  • Der er mer innovative enn andre selskaper
    De andre hovedfunnene er:
  • Har andre selskaper som sin største kundegruppe
  • Arbeider på et større geografisk marked
  • Høyere eksportandel enn andre selskaper
  • Vokser gjerne, men uten å ansette
  • Ser konkurranse, manglende etterspørsel og mangel på egen tid er de størst hindrene for vekst

Tilsammans

Timbuktu
Timbuktu er en av Sveriges største artister. Her sammen med Damm. Foto: Wikipedia.Commons

Rapporten bygger på den langt mer omfattende undersøkelsen «Företagens villkor och verklighet», med rundt cirka 16 000 respondenter, noe som gjør den til Sveriges største undersøkelse rettet mot næringslivet. Med nesten 400 ansatte sorterer Tillväxtverket under det svenske nærings-departementet. Deres oppdrag er å bidra til holdbar næringsutvikling og regional vekst samt gjennomføring av strukturendringsprogrammer.

I definisjonen av kulturelle næringer skriver Tillväxtverket: «När man pratar om kulturella och kreativa branscher så syftar vi på de grupper av företag som har kulturskapande eller andra kreativa processer som bärande del av sin affärsidé eller som råvara».

I de store endringene også svensk næringsliv gjennomgår skriver Tillväxtverket at «De kulturella och kreativa företagen är en del av hela näringslivet och en del av den ekonomiska omvandlingen som sker. Företagsgruppen är idag inte avgränsad som en egen bransch, utifrån SNI-klassning, utan finns representerad inom många olika branscher såsom Tillverkning samt Information och kommunikation. Företagen som tillhör kulturella och kreativa näringar ingår också i olika led av deras respektive värdekedjor…»I rapporten beskriver og sammenligner de de kulturelle og kreative næringene med hele næringslivet i Sverige. Her ser de både likheter og ulikheter.

Les hele rapporten på: http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?id=2038