Østersjøsamarbeidet (Baltic Sea Region), et Interreg-program hvor 11 land rundt Østersjøen deltar, har nå økt fokus på kultur, kreativ næringer og kulturarv. Norske aktører kan søke, men bare i samarbeid med minst to andre deltakerland.

Strategisk vekst

Nylig ble programmet presentert i Oslo overfor myndigheter, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter. Programmet fanger bredt tematisk, men kultur, kreativ næring og kulturarv kan passe inn i flere av de tematiske satsingene, f.eks. smart spesialisering og økt velferd.

Samfunnsøkonom Karin Ibenholt, forsker i Kunnskapsverket og til daglig tilknyttet Samfunnsøkonomisk analyse, var tilstede på presentasjonen. Hun vil nå følge programmet som en del av kartleggingen/forskningen på virkemiddelapparatet for kulturelle næringer. Første delrapport i dette prosjektet, De gode hjelperne - nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015, ble publisert i februar 2016. Last ned rapporten her:

- Gjennom Østersjøsamarbeidet kan norske aktører komme i kontakt med og bli involvert i pågående prosjekter, delta i kunnskapsutvikling, få tilgang til internasjonale nettverk og søke om prosjektmidler. Det er imidlertid ikke helt enkelt å få oversikt over programmet og hvilke muligheter som ligger der, og hvilken status kulturelle næringer egentlig har. På den ene siden er kultur et strategisk område, hvor man bl.a. ønsker å fremme kulturelle næringer, men på den andre siden har det så langt ikke vært mulig å få støtte til hovedprosjekter innenfor kultur som ikke er knyttet til kulturarv og/eller omhandler innovasjon, sier hun. 

Karin
Karin Ibenholt forsker for Kunnskapsverket og er til daglig tilknyttet Samfunnsøkonomisk analyse. 

I integreringens tidsalder

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser. Norge har vært med siden 1996, og deltar i 11 forskjellige programmer. I perioden 2007 til og med 2013 fikk over 600 samarbeidsprosjekter med norsk deltakelse støtte. Fram mot 2020 gis det mer enn 700 millioner kroner i økonomisk støtte til norske prosjektdeltakere som sammen med aktører fra andre deler av Europa skal bidra til mer kunnskap, bedre miljø og bærekraftig økonomisk vekst. I perioden fram mot 2020 skal det gis i overkant av 10 milliarder euro i støtte til Interreg-prosjekter i hele Europa.

Eksempler på prosjekter som har fått støtte gjennom Interreg-programmer er "Mid Nordic Film Export" hvor man skal utarbeide en metodikk for salg av film i et globalt digitalt marked, med Midtnorsk Filmsenter AS som norsk prosjekteier, samt «Trans in Form (TIF)», som handler om omstilling i lokalsamfunn og hvordan kultur og kulturarv kan bidra i denne prosessen. Her er Notodden kommune prosjekteier.

Notodden
Notodden. Foto: Morten Amundsen/Flickr.

Det er det frivillige nettverkssamarbeidet Østlandssamarbeidet som fungerer som norsk kontaktpunkt. Nettverket består av de åtte fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Formålet med samarbeidet er blant annet felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer og å bidra til å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa.

En annen finansieringskilde til norske kulturnæringsaktører er EØS-midlene, som er finansiert av EØS-landene, dvs. Norge. Island og Liechtenstein. Kulturutvekslings-programmet innenfor EØS-midlene skal bidra til å fremme kulturell dialog og europeisk identitet. Mottakerland omfatter land som har en svakere økonomi enn gjennomsnittet i EU, som Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Tsjekkia, Hellas og Portugal. Det er Kulturrådet og Riksantikvaren som er kontaktpunkter for dette samarbeidet i Norge.

Både Østersjøprogrammet og EØS-samarbeidet vil ha nye utlysninger av prosjektmidler høsten 2017 eller våren 2018. Det tar tid både å finne frem i informasjonen om støtteordningene, etablere partnerskap med aktører i andre land og utarbeide gode prosjektideer og søknader. Derfor anbefaler Karin Ibenholt at man allerede nå begynner å sette seg inn i programmene og tar kontakt med de norske kontaktpunktene.

Les mer her:

Kulturrådet og EØS-midlene

Interreg og Østersjøprogrammet