Etter startskuddet av pilotprosjektet Opplev Kultur-Norge for ett og et halvt år siden er det utarbeidet en handlingsplan for arrangementer og reiseliv i Oslo. Tilsvarende prosess gjennomføres nå i Tromsø. -Vår evaluering av prosessen i Oslo viser så langt at slike prosjekter må ha en institusjonell forankring, sier forsker i Østlandsforskning og Kunnskapsverket, Birgitta Ericsson.
Fakta
Mål i handlingsplanen
 • Bedre samarbeidet mellom destinasjonsselskap/reiselivsnæring og kulturnæringsaktører
 • Utvikle nye møteplasser og kontaktpunkter på tvers av næringene
 • Bidra til økt synlighet, profilering og salgsfokus på kulturnæringsprodukter
 • Utvikle «beste praksis»-modeller for å bryte ned barrierer for samarbeid mellom kultur- og reiselivsnæring
 • Bedre lønnsomhet og inntjening i enkeltbedrifter
 • Utvikle ny kunnskap om økonomisk effekt av gode samarbeidstiltak knyttet til kultur- og arrangementsturisme

Læring gjennom workshops

Hun overleverte nylig to evalueringsrapporter under tittelen Kultur, arrangementer og reiseliv - Opplev KulturNorge: Evaluering av pilotprosjektet (KV-rapporter nr 2/2016 og 3/2016) på vegne av Kunnskapsverket – Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer, og der Østlandsforskning er samarbeidspartner.

Last ned delrapport 1 her. 

Last ned delrapport 2 her.

Opplev KulturNorge er et omfattende prosjekt gjennomført i samarbeid med Norske Festivaler, Norske Konsertarrangører og Nettverk for litteraturfestivaler og finansiert av Kulturrådets støtteordning for kulturnæringer og Kunnskapsverket. Prosjektet går over flere år, og så langt er det gjennomført tre workshops. Formålet er å komme frem til en formalisert samarbeidsmodell mellom kulturarrangementer og reiselivsnæring, hvor man lykkes med å selge kulturarrangement i Oslo nasjonalt og internasjonalt. Dette innebærer blant annet hvordan man gjør kulturarrangementer salgbare gjennom digitale plattformer og ikke minst hvordan man skal arbeide for å lykkes med samarbeid på tvers av næringer.

Sørenga
Sørenga Sjøbad er blitt en av Oslos hotteste attraksjoner. 

Det er første gang kultur og reiseliv har satt seg ned sammen på denne måten i Norge, selv om det i flere år har vært kjent at kultur og særlig kultureventer som festivaler er stadig viktigere trekkplastre for internasjonal kulturturisme. I følge tall fra Visit Oslo er det aller best lønnsomhet i hotellnæringen i Oslo på dager med store konserter, idrettsarrangementer og store internasjonale møter. "Et levende og kvalitativt godt kulturliv og et tilsvarende videre løft for matscenen slik vi nå er vitne til, vil være helt avgjørende for Oslos suksess fremover", uttalte administrerende direktør Bente Holm i VisitOslo til Ukeavisen ledelse for en tid tilbake.

Betydelig vekst

De siste årene har denne delen av turistindustrien ifølge UNWTO, FNs turistorganisasjon, hatt en betydelig vekst. Fra 2012 til 2013 var det en økning på 5 %. Erfaringer fra europeiske byer med nye, attraktive kulturbygg viser også en økning i antall nasjonale og internasjonale besøkende. Guggenheim-museet i Bilbao har i følge en analyse fra BMASI Strategy de senere årene generert en etterspørsel tilsvarende 334.1 millioner euro, eller nærmere NOK 2.7 milliarder. En undersøkelse gjennomført av Hovedorganisasjonen Virke og Nasjonalmuseet i 2013 viste at en besøksvekst på 30 % på grunn av det nye nasjonalmuseet på Vestbanen, vil bety drøyt 155.000 flere årlige besøkende. I en slik kontekst er det derfor mange som nå lurer på hvilken effekt Fjordbyen, med den imponerende kulturaksen som nå vokser frem kan få. Den nye aksen begynner med Astrup Fearnley-museet ute på Tjuvholmen, fortsetter forbi det nye Nasjonalmuseet, Nobelmuseet, Akershus slott, Operaen og avsluttes ved det nye Munch-museet og for noen det nye fjordbadet.

Astrup
Mange ønsker å besøke Astrup Fearnley Museet i Oslo. Foto: Commons Wikimedia. 

Tilsammans

-Alle har understreket behovet for felles møteplasser, men pussig nok har dette vært ganske fraværende, sier Birgitta Ericsson, som har forsket blant annet på turisme og festivaler i en årrekke.

Det er etter hvert en kjent sak at Oslo nå også er en levende musikkby, hvor det avholdes rundt 5000 konserter, mange flere enn i våre nabohovedsteder Stockholm og København. Samtidig viser erfaringer fra flere europeiske byer at nye, attraktive kulturbygg gir en betydelig økning i antall nasjonale og internasjonale besøkende.

Å få ulike bedrifter og organisasjoner på tvers av næringer til å sette seg ned rundt bordet og snakke sammen for å finne ut hva som skal til for å øke andelen kulturturisme på en destinasjon har derfor vært et ønske fra en rekke offentlige institusjoner som Innovasjon Norge og Norsk Kulturråd. 

I løpet av tre workshopene har deltakerne i Opplev KulturNorge blant annet arbeidet etter følgende delmål:

 • Operasjonalisering av samarbeidet
 • Etablering av partneravtaler mellom kultur- og reiselivsaktørene og VisitOSLO
 • Enes om en felles langsiktig strategi som gir kulturelle, økonomiske og sosiale resultater for byen og regionen
 • Bidra til større synlighet og bedre distribusjon og salg av attraktive kultur- og idrettsopplevelser i Oslo kommunisert i moderne og effektive (digitale)kanaler nasjonalt og internasjonalt
 • Ta eierskap til tall og fakta om arrangementsturismen i Oslo
Øya
Øyefestivalen, som nå holder til på Tøyen midt i hipsterland i Oslo, er en viktig driver for turistutviklingen i hovedstaden. Foto: Flickr

Så langt er det 30 aktører og organisasjoner fra henholdsvis VisitOslo, Norske Festivaler og Norske konsertarrangører som har deltatt i dette nybrottsarbeidet. Pilotprosjektet ble avsluttet i 2015. Det følges nå opp i fase to i Tromsøregionen, en videreføring som avsluttes i løpet av 2016.

Arena

I løpet av prosessen er det blitt klart at prosjektdeltakerne i Oslos kultur- og reiseliv ønsker VisitOSLO som koordinator og driver for den konkrete iverksettingen av samarbeidet. Ett av de viktigste tiltakene så langt er VisitOSLOs søknad om midler til et ARENA-prosjekt i 2016. ARENA, som er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd, er myntet på regionale grupperinger av bedrifter og kunnskapsmiljøer som ser muligheter for en felles innsats for utvikle både miljøet og den enkelte bedrift. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samspill og samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsaktører og offentlige utviklingsaktører. Arena-programmet har i dag 22 klyngeprosjekter.

-I Opplev KulturNorge har det vært et helt klart mål at et utvalg av aktører fra reiseliv og arrangørfeltet til sammen skulle arbeide aktivt og forpliktende for i fellesskap å utvikle en felles handlingsplan for 2016, sier Ericsson.

I rapporten skriver hun at "Istedenfor at kulturarrangører selv i større grad skal rette sine tilbud også mot tilreisende turister som allerede oppholder seg i nærheten av kulturtilbud, vil en mer strategisk måte være å inngå nærmere og mer langsiktig samarbeid med reiselivsaktører, enten enkeltbedrifter eller destinasjonsselskap".

-Derfor anser vi det som svært viktig at det kommer på plass en felles handlingsplan som kan  identifisere fellesinteresser og aktuelle utviklingsprosjekter, sier hun.

Så langt er det kun søknaden om et «Arena Oslo»-prosjekt om arrangementsturisme som er gjennomført av de tiltakene som er foreslått i handlingsplanen. På grunn av en del personalrokkeringer i VisitOSLO er usikkert hvor mange partneravtaler som er inngått per dato. I planen er det lagt opp til at arrangørsektoren kan inngå rimelige partneravtaler med VisitOSLO, og som finansierer oppfølging av tiltakene i planen.

-Møteplassen er etablert og har fungert greit, men det er ting som tyder på at det kunne vært lagt større vekt på en mer forpliktende forankring og forståelse for formålet med prosjektet innledningsvis. Det er viktig å sikre at oppgaver og forventninger til aktører og deltakere er avklart og akseptert, sier Ericsson.