-Reklamebransjen konsentrerer seg i Fredrikstad/Sarpsborg, Bærum/ Asker, Trondheim, Tønsberg/Horten og Kristiansand
-Arkitekturbransjen konsentrerer seg i Trondheim, Bergen, Tromsø og Nordfjord
-Biblioteker, arkiver, museer og andre kulturvirksomheter finnes i flere regioner, men ingen region skiller seg ut med en mye høyere konsentrasjon enn i andre økonomiske regioner

Mange aktører

Dette er noen av funnene i den ferske rapporten Der ingen skulle tru...- Regionaløkonomisk geografi av kreative og kulturelle næringer lokalisert utenfor Oslo, som Iveta Malasevska og Birgitta Ericsson, forskere ved Østlandsforskning på Lillehammer har skrevet på oppdrag av Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer, som er tilknyttet Høyskolen i Innlandet. 

forside I perioden 2007 – 2016 har det vært en vekst i verdiskapingen i kreative og kulturelle næringer utenfor Oslo på 62 prosent. Veksten er registrert i alle bransjene.

Hovedhensikten med rapporten har vært å kartlegge hvordan de kreative og kulturelle næringene har utviklet seg i ulike økonomiske regioner i løpet av de siste årene og hvilken betydning de har regionalt.

Klynger

I rapporten har de sett på forekomsten av klynger ved hjelp av indikatorene sysselsetting og verdiskaping for både å illustrere den geografiske konsentrasjonen av kreative og kulturelle næringer i Norge og etter bransjespesialisering.  

-Den største innsikten i næringenes lokale betydning har vi fått ved å relatere verdiskapingen til befolkningsmengden, og måle verdiskapingen pr. innbygger. Da fram­kommer et mer nyansert bilde, der mellomstore byer og bygdebyer får en mer framtredende plass «på lista». Mens Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes har den største verdiskapingen totalt utenfor Oslo, er det Lillehammer, Bergen og Rjukan som har den største verdiskapingen pr. innbygger. Der har altså næringene en større plass i den lokale økonomien, sier Birgitta.

birgitta
Birgitta Ericsson. Foto: Kunnskapsverket

Målt per innbygger var verdiskapingen i kulturelle og kreative næringene størst i Lille-hammer og Bergen i 2016. Ut fra et Oslo-perspektiv sier Birgitta at alle andre steder fremstår som «små», noe som ikke nødvendigvis er spesielt for kulturelle og kreative næringer. Norges geografi med noen få store byer og et stort antall spredte småbyer og relativt store avstander, bidrar til å skape ujevn økonomisk vekst. 

Se - ut fra Oslo!

Foretakene utenfor Oslo er mange, mindre og spredt over et større område, noe som gjør at de  blir mindre synlige og får mindre oppmerksomhet – i alle fall sett fra Oslo. Birgitta mener det ikke er noen grunn til å underslå det innlysende faktum at målt i total verdiskaping er næringene større i de største byene enn i mindre byer og tettsteder. Det skyldes rett og slett at det er flere virksomheter der, men ikke nødvendigvis at de er mer betydningsfulle i den lokale økonomien.

- Utsynet fra Oslo ikke alltid gir et vidstrakt utsyn over landet, sier Birgitta lakonisk.

Bakgrunnen for rapporten er den oppmerksomheten kreative og kulturelle næringer har fått de senere årene fra så vel politikere som virkemiddelapparatet og akademia. Flere studier fra Kunnskapsverket og andre viser at næringene vokser, men kanskje vel så viktig er det at de har betydelig potensiale for å fremme utvikling i andre deler av økonomien, hvor design og spillutvikling (simulering) særlig fremheves.

I rapporten fremkommer det at det per dato finnes 8 657 virksomheter (regnskapspliktige) i kulturelle og kreative næringer i Norge med en omsetning på mer enn 50 000 kroner i 2016. En tredjedel (32 prosent) av disse befant seg i Oslo, mens 68 prosent var lokalisert i andre økonomiske regioner. Det var 66 510 sysselsatte i kreative og kulturelle næringer som jobbet i virksomheter med en omsetning på mer enn 50 000 kroner i 2016. 51 prosent av dem var ansatt i virksomheter lokalisert i Oslo, mens 49 prosent var lokalisert i andre økonomiske regioner i Norge.

Andre funn er:  

  • Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, radio- og fotovirksomheter konsentrerer seg i Bergen, Trondheim, Lillehammer, og Levanger/Verdalsøra.
  • Forlagsbransjen konsentrerer seg i Bergen, Hammerfest, Ålesund, Elverum og Moss.
  • Musikk, utøvende og kunstneriske virksomheter konsentrerer seg i Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim.
  • Konsentrasjonen av sysselsetting utenfor Oslo i virksomheter som driver med utgivelse av programvare for dataspill er veldig svak. Det er kun tre økonomiske regioner som hadde positive HLQ verdier - Bergen, Hamar og Drammen.
  • Designbransjen konsentrer seg i Bergen, Stavanger/Sandnes, Follo og Fredrikstad/Sarpsborg.
  • Bergen, Trondheim, Stavanger/Sandnes, Drammen, Bærum/Asker og Fredrikstad/ Sarpsborg hadde den største andelen av verdiskapingen utenfor Oslo 

-Målt per innbygger hadde økonomiske regioner med høy verdiskaping i kreative og kulturelle næringer, en tendens til å være mer spesialiserte til én bransje innenfor disse næringene. Regioner med størst total verdiskaping i kreative og kulturelle næringer var mer diversifiserte, sier Iveta.

iveta
Iveta Malasevska. Foto: Østlandsforskning.

Med en lokaliseringskvotient som også tar hensyn til faktisk antall sysselsatte finner forskerne sterke klyngetendenser generelt særlig i Bergen, men også Trondheim og Stavanger/Sandnes. Når Rjukan kommer langt opp på listen er det fordi arkivene og museer drar opp verdiskapingen betydelig, framfor alt med utgangspunkt i Industriarbeidermuseet.

-I Norge har det opp gjennom årene vært utvist stor politisk vilje til å satse på spredt bosetting i levedyktige regioner. Kulturelle og kreative næringenes geografi og dynamikk utenfor Oslo viser at grunnlaget for å satse på disse næringer i mange regioner allerede er til stede, avslutter Iveta.

Les og last ned rapporten her