Kulturelle og kreative næringer er viktige i seg selv, både som arbeidsgiver og verdiskaper. I dagens økonomi ser kreativitet, og tvillingbegrepet innovasjon, ut til å spille en stadig viktigere rolle bedrifter og regioners konkurransekraft.

De nye kreative

I forskningsprosjektet Dynamisk kartlegging har vi forsøkt å finne ut hva, hvor og hvordan de kulturelle næringene virker sammen med resten av kunnskapsøkonomien. Hvordan kompetansen flyter mellom næringer mener vi er et godt utgangspunkt for en slik analyse. For å gjøre dette har vi brukt en metode utviklet av NESTA i England. I korte trekk går den ut på å bruke statistikk på yrker, for å finne ut hvor de kreative er sysselsatt.

Funn

 • Totalt finnes det ca 61.000 kulturelle og kreative mennesker, ansatte eller selvstendig næringsdrivende i norsk økonomi. Dette er 2 prosent av de samlede yrkesaktive befolkningen, som fanger opp både sysselsatte og selvstendig næringsdrivende
 • Mellom 2009 og 2014 økte antallet kulturelle og kreative personer med 8 prosent
 • De to største enkeltyrkesgruppene er:
 • Arkitekter og designere. 16.000 personer (utgjør 26 prosent av kulturelle og kreative yrker)
 • Forfattere og journalister. 13 000 personer (utgjør 21 prosent av kulturelle og kreative yrker)
 • Den kulturelle og kreative industrien sysselsatte i 2014 68.000 mennesker, som er 2,6 prosent av hele økonomien: 36.500 arbeider i kulturelle og kreative yrker og 31.500 i ikke-kreative
 • Det er 24.000 kulturelle og kreative personer ansatt utenfor kulturelle og kreative næringer
 • Hele den kulturelle og kreative økonomien sysselsatte i 2014 92.000 personer. Dette omfatter 3,5 prosent av all sysselsetting. Til sammenligning sysselsatte norsk petroleumsvirksomhet (oljesektoren) 83 779 personer samme år
 • 8 prosent av industrisektoren i Norge har en kulturell og kreativ intensitet på over 10 prosent. Ytterligere 22 prosent har en kulturell og kreativ intensitet på en prosent
 • Halvparten av alle industrisektorer har en kulturell og kreativ intensitet på null. Det innebærer at vi ikke fant noen personer i disse sektorene som arbeider innenfor kulturelle og kreative yrker
 • Det regionale bildet avslører et svært ujevnt mønster. Oslo har desidert størst andel ansatte i kulturelle og kreative næringer med 8 prosent av regionens samlede sysselsetting
 • Snittet for de andre regionene i Norge ligger på rundt 3 prosent

Denne nyskapende metoden er altså basert på hvor den kreative og kulturelle arbeidskraften befinner seg: ideen, og hypotesen bak rapporten er at arbeidstakere og individuelle talenter er grunnlaget for en sektors innovasjonskapasitet og kunnskapsbase. Metoden gir en god innsikt i den kreative økonomien utover en ren kartlegging av de kreative næringene. Denne rapporten presenterer størrelsen og lokaliseringen av Norges kreative økonomi.

astrid
Astrid S er et av Norges største stjerneskudd på musikkhimmelen for tida. 

I hele økonomien

For å forstå potensialet vi finner i kultur og kreativitet må man gå ut over å isolere kartleggingen til å omfatte ansatte som arbeider i kulturelle- og kreative næringer som en frittstående sektor. Vi tror det er viktig å fokusere ikke bare på bedrifter, men også på enkeltpersoner og arbeidstakere som har et kulturelt og kreativt talent. Vår, og Nestas antakelse, har vært at personene finnes i hele økonomien.

Dette er dermed en annen innfallsvinkel enn tidligere forskning som har kartlagt og beskrevet størrelsen av den kulturelle og kreative økonomien. Den har i stor grad hatt et industriperspektiv, fordi politikk har vært, og er, det viktigste premisset for utvikling av rammebetingelser og virkemiddelutforming i denne som i andre næringer. I Norge har det så langt blitt gjennomført fire kartlegginger, med BI: CCIs 2016-rapport som den siste i rekken. Disse har alle hatt den innflytelsesrike studien The Creative Industries Mapping Document (DCMS 1998) utgitt av Storbritannias departement for kultur, media og sport som inspirasjon og modell. Den satte på mange måter standarden for tilsvarende kartlegginger i veldig mange andre land. I denne tilnærmingen måles hovedsakelig firmaer som er lokalisert i et distinkt sett med kreative næringer. Den har generert verdifulle og interessante funn, men fanger ikke opp alle de som jobber med kreativt og kulturelt arbeid utenfor det som defineres som kulturell og kreativ næring. DCMS i Storbritannia har for øvrig i sine seneste analyser beveget seg bort fra en slik næringstilnærming, og bruker nå i større grad metodikken som ligger til grunn for denne rapporten.

verft
"Hallo e det nåkken kreative her"

Hovedinnvendingen vår mot eksisterende definisjoner av kulturelle og kreative næringer er at den ikke fanger opp sektorer som inneholder mange bedrifter med høy andel ansatte i kulturelle eller kreative roller, og tilsvarende at man inkluderer sektorer som har relativt lave andeler av arbeidstakere i kreative og kulturelle roller.

Vår definisjon av kulturelle og kreative næringer (CCIer) er med andre ord basert på mennesker i stedet for bedrifter. Hensikten har vært å kartlegge og måle «fotavtrykket» - intensiteten og innflytelsen – til de kulturelle og kreative næringene i alle deler av norsk økonomi.

Metode

Metoden bli beskrevet som en "dynamisk kartlegging", der vi definerer en kulturell eller kreativ næring som en som har en høy andel kulturelle eller kreative arbeidere i sin arbeidsstyrke. Denne tilnærmingen krever tre trinn:

 • Definere et sett av yrker er som "kreative" eller "kulturelle";
 • En beregning av "kulturell og kreativ intensitet" for alle næringene i økonomien;
 • Definere en terskel for hvor mange med kulturell og kreativ kompetanse som skal til for å kunne klassifiseres som en kulturell eller kreativ næring

Denne tilnærmingen gjør det mulig å identifisere en såkalt kulturell og kreativ triangel (trident), som tillater identifisering og estimering, ikke bare for den kulturelle og kreative næringen, men også overfor de som arbeider i kulturelle og kreative yrker på tvers av hele økonomien.

Last ned rapporten Dynamic mapping of Norway’s cultural and creative economy her