Er det mulig å kartlegge hvor personer med en kreativ kunnskap arbeider dersom de ikke jobber i kulturelle næringer, men i en ingeniørbedrift? Nå skal NESTAs Dynamic Mapping brukes på norske forhold.

Kvalitetssikre hvem de er

Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer – i samarbeid med Kulturdepartementet har nå invitert såkalte "stakeholder" og andre med relevant kompetanse til den første workshopen som skal forankre og kvalitetssikre definisjonen av kreative yrker. Målet er å finne ut hva, hvor og hvordan de kulturelle næringene virker sammen med resten av kunnskapsøkonomien. For å få til det vil prosjektet se på hvordan kompetansen flyter mellom ulike næringer. Kartleggingen gjøres i samarbeid med Kunnskapsverkets britiske søsterorganisasjon NESTA, som har utviklet en egen metodikk for denne tilnærmingen.

I korte trekk går metoden ut på å bruke statistikk på yrker for å finne ut hvor de som kan kategoriseres som kreative er sysselsatt. Denne metoden har gitt en god innsikt utover en ren kartlegging av de kreative næringene. Men for at dette skal bli så nøyaktig som mulig, må det gjøres en jobb med å rense i statistikken.

Les mer om NESTAs egen rapport her: