Med syv millioner kroner over tre år skal nyetablerte Kulturanalys Norden i regi av Nordisk Ministerråd øke bevisstheten om kulturlivet i Norden og være en kunnskapsleverandør for nordiske politikkutformere. Telemarkforskning var en av tre søkere.

Kan det måles?

Dette prestisjefylte oppdraget havnet til slutt hos den statlige svenske Myndigheten för kulturanalys, som er finansiert av det svenske kulturdepartementet og rapporterer til dem.

- Kultur og kulturpolitikken er i konstant bevegelse over landegrensene. Etablering av kunnskapssenteret er en positiv og spennende nyhet både for det nordiske kultursamarbeidet og aktører i våre respektive land, og vi er selvsagt svært fornøyd med å ha blitt valgt ut til å være ansvarlig for denne oppgaven, sier Sverker Härd, direktør for Myndigheten för kulturanalys i Stockholm i en pressemelding.

Myndigheten för kulturanalys, som ble opprettet i 2011, har for tiden 12 ansatte hvorav 9 forskere.

Beslutningen om å opprette et nordisk forskningssenter er forankret i Nordisk Ministerråds kulturstrategi for 2013-2020, der behovet for økt forskning og kunnskap om området er uthevet.

Forsker og docent ved senteret, Karolina Windell, sier at de i en oppbyggingsfase nå har rekruttert to statistikere som skal være med å planlegge deres aktiviteter for de neste tre årene. Per dato vil de være fire personer knyttet opp til dette oppdraget. De forholder seg nå til bestillingen fra Nordisk Ministerråd som de tolker slik: 

  • Fremme langsiktig og systematisk samordning av nordiske kultur statistikk
  • Gjennomføre undersøkelser og analyser av kulturelle spørsmål som kan bidra til policyrelevant kunnskap på et nordisk nivå
  • Dele kunnskap og samarbeide med et nettverk av forskere, statistikere og andre eksperter i kulturpolitikken

- Det er litt for tidlig å si noe om hvilke prosjekter vi planlegger, selv om vi har mange ideer. Våre prosjekter kan være av forskjellige lengder og omfattende. Følgelig er det også vanskelig å svare på  hvor mange prosjekter vi regner med å ha gående. Vårt håp er at vi gjør dette så bra at driften kan fortsette også etter kontraktsperiodens utløp, sier hun.

Deres oppdrag fra svenske kulturmyndigheter ligger følgelig tett opptil oppdraget de nå har fått fra Nordisk ministerråd.  

Men virker det?

Myndigheten för Kulturanalys er bygget opp rundt fire fagområder:

  • Statistikk og kulturvaner
  • Markedsanalyse og analysedekning
    • Analysere trender og utviklingstrekk nasjonalt og i andre land og i relaterte politikk. Dette betyr at Kulturanalys skal fange opp og beskrive hendelser og generelle trender som påvirker kulturpolitikken. De skal også følge forskning på feltet nasjonalt og internasjonalt
  • Evaluering av reformer og investeringer
  • Utredninger: Gjennomføre større oppsummeringer, situasjonsvurderinger og analyser i forhold til de kulturpolitiske mål.

Blant de seneste årenes rapporter er årlige kulturanalyser og årsstatistikk, i tillegg til utredninger som Hotad kultur, Samhällstrender och kulturvanor - en omvärldsanalys, Kultur av vem?, En regional resurs på konstnärlig grund, Kulturlivet, näringslivet och pengarna - en omvärldsanalys med videre. Samtlige rapporter ligger gratis nedlastbare på byråets nettside. 

Fra før eksisterer det flere nasjonale forskningssentre i de nordiske land som har kulturpolitikk som spesiale. Blant søkerne på oppdraget var to av de mest profilerte i Norden, Cupore fra Finland og Telemarksforsking i Bø.

Cupore (Finnish Foundation for Cultural Policy Research), i Helsingfors ble etablert i 2002 som en stiftelse for kulturpolitisk forskning. Telemarksforsking i Bø ble etablert i 1986. 30 år gamle Telemarkforskning har vært en av hovedleverandørene i Norge innenfor generell kulturforskning, statistikk og analyse. Telemarkforskning var også en av søkerne, sammen med BI, til oppdraget om å drifte Norges første kunnskapssenter for kulturelle næringer, som gikk til et miljø forankret i Høgskolen på Lillehammer og Østlandsforskning.