Gjennom en garantiavtale på 150 millioner euro fra det EU-eide Det europeiske investeringsfondet kan det spanske statsselskapet Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) garantere for lån til små og mellomstore bedrifter innenfor spanske kreative og kulturelle næringer.

Viva nueva España

Omregnet i norske kroner er dette i overkant av 1, 3 milliarder kroner.

Dette er dermed det første sektorovergripende lånet innenfor EUs Creative Europe, som startet opp i  2016 og går frem til 2020. CERSA er en enhet knyttet til det spanske industridepartementet.

Garantiavtalen vil støtte utlån fra CERSA. Låneordningen er forventet å gi støtte til nærmere 1000 såkalte SMB, "small and medium business", eller små og mellomstore bedrifter. I EU defineres SME (small and medium enterprises) i tre kategorier:

Kategori  Antall ansatte
Microbedrifter     Opp til 10 ansatte
Småbedrifter Opp til 50 ansatte
Mediumbedrifter     Opp til 250 ansatte
Kilde: EU

I handlingsplanen Små bedrifter – store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter (Nærings- og handelsdepartementet 2012) heter det at det ikke er etablert noen norsk definisjon på hva som er en liten eller mellomstor bedrift. Denne strategien har heller ikke valgt en eksakt avgrensning, men retter seg i all hovedsak mot bedrifter med under 100 ansatte. Statistisk sentralbyrå (SSB) har ingen entydig avgrensning av SMB, men opererer etter følgende størrelses-segmenter 1-4 ansatte, 5-9 ansatte osv. Små og mellomstore bedrifter utgjør den klart største kategorien foretak i Norge. Langt de fleste aktørene innenfor kulturelle og kreative næringer i Norge  består av enkeltpersonforetak og mindre bedrifter med opp til fem ansatte, hvor en til tre ansatte er det vanligste.

Tibor
EU-kommisær for utdanning, kultur, ungdom og idrett, Tibor Navracsics.

Veksten i det lille

I en kommentar sier Andrus Ansip, visepresident for EUs Digitale Indre Marked og EU-kommisær for utdanning, kultur, ungdom og idrett, Tibor Navracsics, at "Dagens avtale viser vår forpliktelse til å støtte de europeiske kulturelle og kreative næringer som trenger innovative verktøy for å få lettere tilgang til finansiering…Det vil bidra til å bygge bro over eksisterende finansieringsgap for disse sektorene, som spiller en viktig rolle i vår økonomi og samfunn".

Styreleder i CERSA, Mario Buisan, sier at "det nye finansieringsverktøyet vil bygge CERSAs kompetanse i den kulturelle sektor". Siden 2000 har de støttet mer enn 90.000 selskaper i Spania.

Det europeiske investeringsfondet (EIF) er en del av Den europeiske investeringsbanken. Hovedoppgaven er å støtte små og mellomstore bedrifter i Europa.

I forskningsrapporten Hvordan lykkes stort som små? Mikrobedrifters kapasitetsutfordringer (ØF-rapport 05/2016), skrevet av Birgitta Ericsson og Torhild Andersen ved Østlandsforskning, kommer det blant annet frem at:

  • De største utfordringene for mikrobedriftene er de ”klassiske”: mangel på tid, tilgang til finansiering og økonomisk handlefrihet
  • Virkemiddelapparatet kan møte kapasitetsutfordringen ved å forenkle, utvikle og tilpasse ordninger og søknadsprosesser bedre til mikrobedriftenes behov og ressurser
  • Fysiske nettverk som samlokaliseringer, næringshager og co‐working spaces møter noen av kapasitetsutfordringene til bransjen

Forsker Birgitta Ericsson ved Østlandsforskning/Kunnskapsverket kommenterer saken slik:

-I Norge viser det seg at kulturelle bedrifter i mindre grad enn bedrifter i andre næringer bruker generelle virkemidler, dvs. virkemidler som er næringsnøytrale. Det kan skyldes at disse ikke er godt nok kjent, ikke er hensiktsmessige for kulturelle næringer, eller at man har andre finansieringskilder. Det er for eksempel kulturpolitiske virkemidler som også har næringsrettede innslag, og som muligens foretrekkes eller er lettere tilgjengelige, sier hun.

 

Birgitta
Birgitta Ericsson. 

Lykkelig som liten

Det var Hermetikken Kulturnæringshage AS i Vadsø ved daglig leder Mette Westlie som i sin tid tok initiativ til prosjektet i samarbeid med Kunnskapsverket, Buskerud, Møre og Romsdal og Finnmark fylkeskommuner for å kartlegge og komme med en analyse av hvordan man kan øke lønnsomheten og overlevelsesgraden til små bedrifter. Utgangspunktet var en hypotese om at mikrobedrifters største utfordring er manglende kapasitet, og at dette er ett av de største hindrene for vekst og utvikling i bedriften.

-Et paradoks er at mange av disse bedriftene ikke ønsker å vokse «som bedrift» men søker utvikling i form av større marked og mer inntekt. Andre undersøkelser avdekker at sysselsettingsveksten i enkeltmannsforetak er svært liten, og i beste fall tar lang tid, sier hun.

Last ned rapporten Hvordan lykkes stort som små? Mikrobedrifters kapasitetsutfordringer her:

Les om forskningen her:

Les kronikken i Nationen om utfordringene til Hermetikken og forskningsprosjektet skrevet av Mette Westlie og Kristian Wengen her: 

Nettopp tilgangen til finansiering har vært en av de største utfordringene for disse næringene, noe EU har påpekt tidligere. EU mener noen av årsakene er at det baserer seg på immaterielle verdier, at markedet foreløpig er begrenset, samt at kunnskapen om disse næringene gjennomgående er svakt utviklet blant aktørene innenfor de tradisjonelle finansnæringene.

EUs nye sektor

Creative Europe ble lansert i 2014, og skal bruke nærmere 10 milliarder kroner på kulturelle og kreative næringer frem til 2020. Målet er å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom de kreative sektorene både innenfor og utenfor EU. Dette mener EU er helt nødvendig for at EU skal klare å utnytte det fulle potensialet i de kreative og kulturelle næringene, bidra til å skape kulturelt mangfold og sikre vekst og arbeidsplasser i Europa.

Med mer enn 7 millioner arbeidsplasser og en sysselsettingsgrad på 4,2% av EUs BNP, er de kreative og kulturelle næringene nå et svært viktig satsingsområde i EU. En stor undersøkelse gjennomfør at revisjons og konsulentselskapet EY (tidl. Ernst & Young) i 2014 viste at kultur og kreative næringer nå er Europas tredje største sektor, som har skapt vekst i et kriserammet kontinent. Gjennom finanskrisen har sysselsettingsveksten vært på 0.7 prosent årlig. Totalt omsatte de 11 sektorene for 535.9 milliarder Euro, ca 4800 milliarder kroner i 2014. Rapporten kom bare få år etter at EU lanserte Creative Europe.