Med investeringsselskapene Fuzz og Buzz, nettverksorganisasjonene Brak, Visp, Proscen, Design Region Bergen og sist nå Bergen Media By og Spillmakerlauget, er Bergen helt i front i utviklingen av kulturelle næringer i Norge – og Norden.  Målet er at alle virksomheter innenfor alle kunstfelt skal bli livskraftige bidragsytere til byens kulturelle og økonomiske verdiskaping.

Fakta
Planstrategien sier blant annet at:
 • Bergen skal være et ledende nasjonalt media- og kulturbasert næringsliv med en fremtidsrettet medieklynge og kulturnæringer innenfor film, design og musikk
 • Stimulere til nyskaping og gründervirksomhet i sentrum og i sentrumsnære transformasjonsområder
 • Bygge sin kulturpolitikk på sterke kompetansemiljøer og kunnskapsbaserte institusjone
 • Være drivkraft for regional utvikling der byens kulturelle ressurser gir effekt utover bygrensene
 • Samspill mellom byens skaperkraft og utvikling av nye næringer
 • Legge best mulig til rette for egne og tilreisende talent

Vil være nordisk tyngdepunkt

-Hovedformålet til disse organisasjonene er å arbeide for økt profesjonalitet og bedre utnyttelse av næringspotensialet i kunst- og kulturproduksjon, sier rådgiver i seksjon for kunst og kultur i Bergen kommune, Elin Sander.

I forbindelse med Kunnskapsverkets dialogmøte i Bergen, var kommunen vert. Sander har ansvaret for koordineringen av satsingen på kulturbaserte næringer i byen. Og på godt bergensk er ambisjonsnivået høyt. Bergen Kommune Kunstplan for 2008 – 2017 heter det at «Bergen skal være et nordisk tyngdepunkt for kulturnæring, bygget på nyskaping, profesjonalitet og komplette verdikjeder. Byen skal ha sterke og konkurransedyktige kulturprodusenter med høy kompetanse, og utvikle virksomheter innenfor alle kunstfelt til livskraftige bidragsytere til byens kulturelle og økonomiske verdiskaping».

-For å få til det må vi være gode på tverrfaglig samarbeid mellom nettverksorganisasjonene, som blant annet arrangerer faglige samlinger og kurs, sier hun. I arbeidet legger kommunen vekt på følgende:

 • En kunnskapsbasert kulturpolitikk
 • Tett dialog med aktørene
 • Gode tilskuddsordninger
 • Forutsigbare rammevilkår
 • Vekt på kompetanseutvikling
Grimm
Fra forestillingen om Brødrene Grimm. Fra årets festspill i Bergen. Foto: FIB. 

Investering for kulturproduksjon

I god kremmerånd etablerte Bergen kommune for flere år siden kulturinvesteringsselskapene Fuzz og Buzz, for henholdsvis film og musikk. Den nasjonale medlemsorganisasjonen Norsk publikums-utvikling ble også født i byen med drahjelp fra kommunen, fylket og etter hvert også Staten. For knapt etter år siden etablerte Impact Hub seg i Hansabyen, et arbeidsfellesskap for kulturelle /kreative næringer lokalisert på Bryggen i Bergen. Som deltaker i et globalt nettverk med 7000 medlemmer i 50 byer over hele verden, er de delvis innovasjonslab, business incubator, medlemsklubb, arbeids-ellesskap og møte og læringsplass for primært kulturelle næringer.

Rapporten Kultur Kroner Kreativitet - Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland fra 2013 gjorde følgende hovedfunn: 

 • Kunst‐ og kultursektoren i Hordaland er den største utenfor Oslo‐regionen
 • Antall sysselsatte 4 000 personer
 • Samlet omsetning på ca. 2,9 milliarder kroner og en økonomisk verdiskaping (definert som summen av driftsresultat og lønnsutgifter) på 1,1 milliarder kroner (2011). Til sammenligning var verdiskapingen i oppdrettsnæringen i Hordaland 2,6 milliarder og i verftsindustrien 6 milliarder.
 • Enkeltmannsforetakene utgjør 65 prosent av virksomhetene -16 prosent av omsetningen
 • Over 80 prosent av den samlede omsetningen genereres av virksomheter lokalisert i Bergen  
 • Kultursektoren i Hordaland genererer økonomiske ringvirkninger på nær 2,4 milliarder kroner, 1,3 prosent av samlet verdiskaping i fylket.
 • I Hordaland kan 198 millioner kroner tilskrives kulturtilreisende. Gir ytterligere ringvirkninger på 135 millioner kroner

Byen understreker at de gjennomgående skal ha sterke og konkurransedyktige kulturprodusenter med høy kompetanse.

Vestnorsk filmsenter er ressurssenter for filmbransjen, og feiret 20-årsjubileum i 2015. Bransjen preges av små og svake produsentenheter, med begrenset forretningskompetanse. De ønsker derfor en sterkere satsing på produsentleddet, som management, kuratorer, gallerister eller produsenter, altså apparatet rundt kunstnerne. Særlig mener de det er behov for økt kunnskap om digital distribusjon, rettighetshåndtering og forretningsdrift.

Alle verktøy i bruk

-Vi mener vi har flere konkrete tiltak som styrker kulturnæringen. Vi har gjennom flere år finansiert designinkubatoren på USF, som kan vise til svært gode resultater. Nye inkubatorordninger kan derfor være aktuelle innenfor film, spill eller musikkproduksjon sier Sander.

De har nettopp satt i gang en ny mentorordning for kulturprodusenter, som forhåpentlig kan videreføres til neste år. Mentorordningen er særlig innrettet mot produsenter med internasjonale ambisjoner, som trenger tilgang til nettverk.

- Vi ønsker også å stimulere til samlokalisering av kulturaktører, for å utnytte felles ressurser og stimulere til økt samhandling og kompetansedeling, sier hun.

I tillegg legger Hordaland fylke opp til at fylket skal utvikle spillutviklingsmiljøet i Hordaland.

Bergen Region Business rapport for 2012 kom opp med følgende tall for Media og kulturbasert næringsliv i regionen. Tall i prosent av Norge – Sammenligningstall.

                         Bergensregionen         Hordaland

Ansatte            7,7 %                            8,0 %

Omsetning       9,1 %                           9,3 %

Verdiskaping   8,9 %                            9,0 %

Foretak            8,6 %                           9,1 %