EU-kommisjonen lanserte nylig opprettelsen av et europeisk nettverk av kreative hubber, eller samlokaliseringer av småforetak innenfor kulturelle og kreative næringer. Syv steder er foreløpig med. Prosjektleder er British Council.
Fakta
Prosjektet skal gå over to år, fra februar 2016 til februar 2018 og består av følgende organisasjoner:

England
Britisk Council (leder)

Belgia
European Business and Innovation Centre Network, EBN

Portugal
Addict - Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas

Hellas
Bios - Exploring Urban Culture

Tyskland
Betahaus GmbH & Co. KG

Serbia
Kulturni Kod

Spania
Factoria Cultural - Vivero de Indus Creativas

Skottland
Creative Edinburgh Limited

Bedre av å snakke sammen

Totalt er det per dato syv fysiske steder koblet opp til dette nettverket, hvor britiske British Council er prosjektleder. Britisk Council er en utvidet utgave av Norsk Kulturråd, og kan best sammenlignes med tilsvarende "utenrikspolitiske kulturtiltak" som franske Centre Culturel Francais og tyske Goethe-Institut. Målet med prosjektet er å styrke nettverket av kreative hubber på europeisk nivå. Mottakerlandene inkluderer alle land som er en del av EUs storstilte satsing Creative Europe, som ble lansert for to år siden. Programmet skal bruke nærmere 10 milliarder kroner på kreative næringer frem til 2020. Noe av målet er å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom de kreative sektorene både innenfor og utenfor EU. Dette mener EU er helt nødvendig for at EU skal klare å utnytte det fulle potensialet i de kreative og kulturelle næringene, bidra til å skape kulturelt mangfold og sikre vekst og arbeidsplasser i Europa.

I rapporten «Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU» gjennomført av konsulentselskapet EY i 2014 på vegne av Den europeiske opphavsretts-organisasjonen Cerac viste at kultur og kreative næringer nå er Europas tredje største sektor, som sysselsetter 7 millioner mennesker i EU-landene. Ett av de meste interessante funnene er at 19.1 % er yngre enn 30 år. Gjennom finanskrisen var sysselsettingsveksten vært på 0.7 prosent årlig, og totalt omsetter de 11 sektorene for 535.9 milliarder Euro, ca 4800 milliarder kroner. I undersøkelsen kartla EY sektorene bøker, aviser og magasiner, musikk, utøvende kunst, TV, film, radio, spillindustrien, grafisk design, arkitektur og reklame. Du finner undersøkelsen her.  

Medlemskapet i Creative Europa gir tilgang til å søke samarbeid med partnere fra hele Europa i tillegg til kulturelle samarbeidsprosjekter, oversettingsordninger, kulturelle nettverk og plattformer. Vel så viktig er midlene som skal brukes til utbygging av kulturell infrastruktur, som festivaler, publikumsutvikling og markedsrettede tiltak.

Norge tidlig ute

Men samlokalisering av kulturelle og kreative næringer er ikke noe nytt. Først ut med denne typen tenkning i Norge var Verftet i Bergen, som ble etablert i den gamle sardinfabrikken United Sardines Factory på Nøstet i Bergen allerede i 1981. Nykommeren Impact Hub Bergen holder til i verneverdige lokaler på verdensarvstedet Bryggen midt i Bergen, foreløpig med rundt 50 leietakere i et globalt nettverk med nærmere 9.000 medlemmer fordelt på 60 hubber over hele verden.

Den foreløpige siste tilveksten i Norge er Sentralen i det gamle hovedkontoret til Christiania Sparebank midt i Oslo, hvor det er plass til flere hundre bedrifter innenfor kulturelle næringer.   

Totalt finnes det nå mellom 15 og 20 kulturrelaterte felleskontorer i Norge, som blant annet også inkluderer Erfjorgt. 8 og Tou-Scene i Stavanger, Vestfossen i Vestfossen, Hermetikken i Vadsø og Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. Kunnskapsverket forsker nå på fenomenet "samlokalisering" gjennom flere prosjekter, blant annet Hvordan lykkes stort som små? Dette er et prosjekt med utspring i Hermetikken næringshage i Vadsø. Les mer om forskningsprosjektet nederst i saken. 

På europeisk nivå eksisterer fra før nettverksorganisasjonen Trans Europe Halles, startet i 1983, som i dag består av 52 uavhengige kultursentre i 29 europeiske land. Dette er lokasjoner som er vokst frem i takt med avindustrialiseringen av Vest-Europa, som for alvor begynte på midten av 70-tallet. De fleste hallene holder til i gamle industrilokaler, ofte definert som kulturminne.

Gir svar

EU-kommisjonen mener de kreative hubbene kan bidra til å gi svar på mange av utfordringene de kulturelle og kreative næringene står overfor i dag. Ved å legge til rette for samarbeid i et nettverk mener de også at de kan bidra til å takle deleøkonomien, og gi verdifulle løsninger for å bøte på den høye arbeidsledigheten blant ungdom.

Verftet i Bergen av Norges første "kulturfabrikk".