Kunnskapverket har så langt produsert 17 rapporter. 7 av de kom til ifjor. Her får du en oppsummering.

Les og bli klok!

(Virke)Apparatet bak musikken – rekkevidde og presisjon

Rapporten er andre delrapport i Kunnskapsverkets forskningsprosjekt på kulturelle næringers bruk av virkemidler, som går over flere år. Den er blitt til i samarbeid med Music Norway, Buzzfond og Fond for Lyd og Bilde (FLB). Utgangspunktet har vært å kartlegge tilgjengelige nærings- og kulturpolitiske virkemidler for norsk musikkindustri, med en avgrensing mot selskaper som jobber med musikkeksport.

Les rapporten her

Kulturelle næringer, innovasjon og lønnsomhet

Rapporten sammenligner de kulturelle næringene og resten av næringslivet, og analyserer innenfor hvilke områder innovasjon skjer og ikke minst om kulturnæringene kan være kilde for innovasjon i andre næringer. Det har tidligere ikke vært gjennomført noen tilsvarende undersøkelse og kartlegging i Norge.

Les rapporten her

European Colloquium on Culture, Creativity and Economy (CCE) Working Paper Compendium

CCE (Colloquium on culture, creativity and economy) er et forskernettverk med åtti medlemmer fra over femten ulike land. Forskerne, som jobber innen ulike fagfelt som geografi, sosiologi, urbane studier, økonomi og business bruker nettverkets årlige samling til å utvikle, utvide og pleie eksisterende kontakter – finne nye. Det skjer gjennom deltagelse i diskusjoner om moderne og nye forskningstemaer, teorier, begreper og empiriske utviklingen. Mange forskere møtes her for første gang, og en rekke prosjekter har blitt realisert i etterkant, både forskning, relaterte arrangementer, workshops, gjesteforelesninger, rapporter og publikasjoner. I Kunnskapsverkets notatserie trykker vi her et utvalg forskningsartikler som ble presentert og diskutert under nettverkets møte i Sevilla i oktober 2016.

Les rapporten her

Redefining the value chain of the video games industry 2017

I denne rapporten tar phd-student Manel González-Piñero ved Det økonomiske fakultetet, Universitetet i Barcelona, for seg den globale spillindustrien og ser hvordan den gjennom tilgang på stadig flere plattformer og formater blir stadig mer relevant for flere mennesker. Spill er ikke lenger "bare" underholdning, men griper inn i våre og liv og vår hverdag på en helt annen måte enn tidligere. Rapporten tar for seg hvilke kritiske utfordringer industrien står overfor, og hvordan de store digitale selskapene er helt avhengig av hastigheten og den "ødeleggende" kreativiteten til de mindre spillselskapene. Studien har også en nærmere analyse av den norske spillindustrien og en casestudie av Hamar Game Collective på Hamar.

Les rapporten her

 The music industry in the dawn of the 21st century

De siste 20 - 30 årene er musikkindustrien blitt mye mer komplisert og intrikat, med ikke mindre enn 80 såkalte stakeholders – interessenter – som inngår i et komplisert "økosystem". I denne rapporten kartlegger Ricardo R. Álvarez Vázquez ved Universitetet i Barcelona hvem disse aktørene er, hva de gjør, hvordan og ikke minst hvilke verdier de tilfører næringskjeden. Selv med en sterk online tilstedeværelse, hvor man kunne tenke seg at aktørene ble mer uavhengige og løste oppgavene selv, er musikkindustrien i dag helt avhengig av en rekke bakmenn hvor ikke minst aktører innenfor finans, meglere og promotører har en sentral plass.

Les rapporten her

Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen

Som alle andre næringer innenfor kulturbransjen står bokbransjen nå overfor store endringer på grunn av digitaliseringen. Det er mye som tilsier at fremtidige endringer i bransjen kan bli mer gjennomgripende enn hva som har vært tilfelle så langt, og i større grad påvirke hele verdikjeden, skriver forsker Karin Ibenholt i rapporten Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen. Rapporten inngår i serien Virkemidler for kulturelle næringene – rekkevidde og presisjon, som har pågått siden våren 2015. For bokbransjen er det et dilemma at mye av den innovative virksomheten oppfattes som en del av ordinær drift, som det ikke er mulig å gi næringspolitisk motivert støtte til.

Les rapporten her

Det rettslige rammeverket for mulig innføring av generelle insentiver på skatte- og avgiftsområdet for kulturelle næringer

En av Kunnskapsverkets viktigste oppgaver er å kartlegge og vurdere effekter av virkemidler som brukes av kulturelle næringer for utvikling av egen næringsvirksomhet, såkalte næringsrettede virkemidler. Utredningen kommer i kjølvannet av det første innspillnotatet fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring som ble avlevert i juni 2016. Her foreslår de som ett av innspillene at man utreder en optimalisering av insentivordningen for film- og TV-bransjen. I rapporten gjør advokat og partner i Bing Hodneland, Camilla Fiskevoll, en gjennomgang av gjeldende rett på området.

Les rapporten her:

Nasjonal arrangørstatistikk 2016

For første gang i Norge har man nå fått en samlet kartlegging av norske konsertarrangører – utført på vegene av konsertarrangørene nyMusikk, Norsk bluesunion, Klassisk, FolkOrg, Norsk viseforum, Norsk kulturhusnettverk, Norske konsertarrangører, Norsk jazzforum og Norske festivaler. Helårsarrangør blir definert som et permanent musikktilbud gjennom hele året, som for eksempel Sentrum Scene i Oslo. I rapporten, som er skrevet av forsker Birgitta Ericsson ved Østlandsforsking/Kunnskapsverket, fremkommer det blant annet at Norge er på europeisk lavmål i støtte til spillesteder, at støtten fra Kulturrådet oppleves som både vanskeligere å oppnå og mer uforutsigbar og at organiseringen av norsk kultursektor i økende grad preg av eventifisering. Det er også en utfordring og få publikum ut på konserter som ikke har store plakatnavn. Medlemmene av Arrangørforum sysselsetter 1400 i lønnet arbeid, 5500 frivillige og 250-300 i praksis eller tilrettelagt arbeid. Det gjør den til en viktig sosial integrerings- og mangfoldsarena.

Les rapporten her