Det EU-finansierte Be SpectACTive! tar publikumsbygging - og utvikling et steg videre når de involverer noen av Europas mest innovative og moderne scenekunst- organisasjoner. Kunnskapsverket blir nå deltaker i prosjektet.

Fakta
Disse deltar i prosjektet

LIFT Festival (UK), Kulturno Drustvo B-51 (Slovenia), CapoTrave / Kilowatt Festival (Italia), Tanec Praha (Tsjekkia), Bakelit Multi Art Center (Ungarn), York Theatre Royal (UK), Radu Stanca (Romania) og Domino Udruge (Kroatia).

3 forskningssentre - Universitat de Barcelona (Spania), Université de Montpellier (Frankrike) og Fondazione Fitzcarraldo (Italia), har ansvaret for prosjektoppfølging og rapportering.

 

Vita Activa

Vær SpectACTive! skal styrke publikums engasjement og deltakelse gjennom 21 nye teater- og danseshow, 54 kreative residenser og 30 workshops. Prosjektet BeSpectACTive ser på nye modeller for produksjon og formidling av scenekunst, hvor publikums rolle som medvirker og deltager er sentral. Stikkordet er den aktive tilskuer. Prosjektet tar sikte på å gi publikum en beslutningsrolle, og gir tilskuerne med individuelt ansvar i et felles, skapende rom. Det er Creative Europe som står bak finansieringen.

De kreative residensene skal koble publikum til kunstnernes kreative prosess gjennom aktiv deltakelse i åpne øvelser og andre deltakende aktiviteter. Her skal 12 bedrifter jobbe sammen med lokale publikummere i 54 kreative residenser, som involverer mer enn 150 kunstnere i løpet av 500 dager, for å co-produsere 3 opptredener i året. Vel så viktig er web-plattformen, hvor artistene kan laste opp forestillinger spesielt utviklet for bruk på internett på en online plattformer.

Samlet
En gruppe i arbeid. 

For EU er publikumsbygging alvorlige saker som de nå legger mye prestisje i. For å skape et fremtidig marked er Eu avhengig av å få på plass et kompetent publikum av en viss størrelse. Denne satsingen  sees i sammenheng med EUs storstilte satsing på kulturelle og kreative næringer gjennom Creative Europe, som skal investerer nærmere 10 milliarder kroner på kreative næringer frem til 2020. Creative Europe er EU verktøy for å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom de kreative sektorene både innenfor og utenfor EU. Dette mener EU er helt nødvendig for at EU skal klare å utnytte det fulle potensialet i de kreative og kulturelle næringene, bidra til å skape kulturelt mangfold og sikre vekst og arbeidsplasser i Europa. Disse næringene utgjør nå til sammen Europas tredje største. I følge undersøkelsen «Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU» fra 2014, er nå 7 millioner mennesker i EU-landene sysselsatt innenfor sektoren, hvor 19.1 % er yngre enn 30 år. Totalt omsetter de 11 sektorene for 535.9 milliarder Euro, ca 4800 milliarder kroner.

Anders
Anders Rykkja fra Kunnskapsverket. 

Kunnskapsverket har særlig fokus på seks ulike bransjer innenfor kulturelle næringer: musikk, litteratur, visuell kunst, arkitektur og design, audiovisuelle medier – og scenekunst. For forsker i Kunnskapsverket og daglig leder av Norske festivaler, Anders Rykkja, er det naturlig at Kunnskapsverket går inn i denne prosjektorganisasjonen.   

Kunstneriske fornemmelser

- Norsk Publikumsutvikling har gjort et viktig arbeid på dette området allerede gjennom Performa prosjektet, så medskapning og publikumsinvolvering på scenekunstfeltet er på ingen måte noe nytt eller ukjent. Dette prosjektet bygger derfor videre på arbeidet gjort under Performaprosjektet og følger opp den medskapende scenekunstens relevans for nye brukere. Det ser også på om det kan brukes som nye formidlingstiltak av kompanier eller institusjoner. Prosjektets kunstproduserende del legger eksempelvis opp til at publikum gjennom aktiv deltakelse får mulighet til å være med på å bestemme programmeringen til teatrene og scenekunstfestivalene som deltar, sier han.

Rent praktisk skjer dette ved at grupper av tilskuere, til sammen over 1000 spredd geografisk over hele Europa der de enkelte kunstorganisasjonene befinner seg, velger ut og programmer over 100 forestillinger av profesjonelle scenekunstgruppe for visning og formidling. Vær SpectACTive! er også et såkalt følgeforskningsprosjekt.

En plass i Solen
Fra forestillingen "En plass i solen" som var en av forestillingene på Folkets festspillscene under Festspillene i Bergen i år. Foto: Thor Brødreskift/Festspillene i Bergen. 

Anders sier at Kunnskapsverket ønsker å bidra til at funn og kunnskap om denne type publikums-engasjement og involvering blir bedre kjent.

-Vi kommer også til å publisere et eget kompendium med artikler og tekster skrevet av deltagerne i prosjektet, sier han. Kompendiet skal publiseres i mars-april neste år. 

Til kompendiet har prosjektleder Giada Calvano laget en tekst du kan lese her:     

Han mener at de produksjons- og formidlingsmodellene som de kunstproduserende aktørene i prosjektet (teaterfestivaler og institusjoner) utvikler gjennom prosjektet, har overføringsverdi til norsk og nordisk virkelighet.

-Det vil kunne være et supplement til den kunnskapen om arbeidsform vi har fått gjennom Performaprosjektet, eller de erfaringer som Festspillene i Bergen og Den Nasjonale Scene har gjort seg til nå gjennom å produsere Folkets festspillscene, sier han.