Bærekraftig utvikling inkluderer som regel de tre pilarene økonomi, sosiale forhold og miljømessige hensyn, hvor disse balanseres på en måte som sikrer målene om økonomisk vekst, sosial utvikling og ivaretakelse av miljøet. Det har imidlertid blitt mer vanlig også å inkludere kultur som en viktig pilar eller bærebjelke for å sikre en bærekraftig utvikling.

Den brede verdiskapingen

Karin
Karin Ibenholt.

Det er kanskje først og fremst innenfor området kultur- og naturarv som man har inkludert kultur gjennom begrepet bred verdiskaping, dvs. et gjensidig forsterkende samspill mellom miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping, som sammen bidrar til en bærekraftig utvikling. Den kulturelle verdiskapingen innebærer i dette konseptet økt kunnskap og bevissthet om lokal kultur- og naturarv, særpreg, tradisjoner, historiefortelling og symboler som gir grunnlag for formidling og utvikling av en stedlig identitet og stolthet. Flere norske forskningsmiljøer, som Telemarkforsking og NIKU, har arbeidet med disse problemstillingene i en årrekke år. Les mer på:

http://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/1617.pdf

http://www.niku.no/filestore/Publikasjoner/NIKURapport66.pdf

Men dagens kulturelle uttrykk er også et aspekt som er viktig å inkludere i utformingen av et bærekraftig samfunn. Det nylig avsluttete EU-prosjektet om kulturens rolle i en bærekraftig fremtid har belyst dette på en god og interessant måte. Les rapporten her

I den forbindelse gjorde avisen Ny Tid hadde en interessant reportasje. Les artikkelen her:

En av konklusjonene fra dette arbeidet er at kultur kan spille flere roller i denne utviklingen ved at den:

  • Utgjøre den fjerde pilaren (kultur i bærekraftig utvikling)
  • Er en sammenbindende og støttende kraft mellom de tre andre pilarene (kultur for bærekraftig utvikling)
  • Eller ha en mer fundamental rolle (kultur som bærekraftig utvikling) hvor kultur ses som et nødvendig grunnlag og struktur for å oppnå målene for bærekraftig utvikling.

Karin Ibenholt er partner i Vista Analyse og tilknyttet forsker til Kunnskapsverket – nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer.