Forskningssjef for innovasjon i NORCE Research, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, ble på forsommeren ansatt som ny daglig leder i Cultiva - Kristiansand kommunes energiverksstiftelse.

Tørre det, ville det

Hun overtar etter Erling Valvik, som har vært administrerende direktør for Cultiva siden stiftelsens oppstart i 2003. 

Det var i 2002 at Erling Valvik sluttet i jobben som rådmann i Kristiansand kommune for å bli leder av den nye stiftelsen. Grunnkapitalen i Cultiva på 1,44 milliarder kroner ble realisert gjennom salg av kommunens andel i kraftselskapet Agder Energi.

cultiva
Barnas kulturhus er ett av prosjektene Cultiva har støttet. 

Og det var et dristig grep de folkevalgte i Kristiansand tok da de stemte for Valviks forslag. Mange andre norske kommuner så med misunnelse på hvordan Kristiansand kommune med en velfylt pengebinge nå skulle satse på de såkalte «kreative klasser» gjennom støtte og bygging av kulturell og kreativ infrastruktur. Interessen for satsingen var enorm, både hos andre kommuner, stiftelser og i media. Det var første gang at noen i Norge forsøkte å realisere Richard Floridas samfunnsanalyse om Den kreative klassen ved å bruke kunst og kultur som et nav for ny næring og utvikling.  

cultiva

Kulturturisme

I tillegg til stillingen som forskingssjef har hun også vært professor II ved Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder, og hun har ledet en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter innen kunst-, kultur- og opplevelsesnæringen, inkludert den regionale kultur- og reiselivsklyngen USUS. Hjemdahl har dessuten bred styreerfaring, blant annet som nåværende styremedlem i Norges Forskningsråd. Hun har tidligere vært varamedlem i Cultiva fra 2009 til 2013. Hun er utdannet etnolog med en doktorgrad fra Universitetet i Bergen.

Like før sommeren leverte hun som sekretær for det regjeringsoppnevnte Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv sluttrapporten Powered by culture, som også dannet grunnlaget for regjerings egen strategi, Strategi for kultur og reiseliv, som ble lansert samme dag.

-Cultiva har en unik oppgave. Å sikre arbeidsplasser og levekår gjennom nyskaping, utvikling og kompetanse er noe så godt som alle er opptatt av. Men å peke særlig på kunst, kultur og kreativitet som verktøy for en slik satsing har vært mer uvanlig. Kristiansand kommune, Bjørg Wallevik og Erling Valvik var forutseende da de etablerte Cultiva. Med utviklingen av teknologi er det stadig flere som ser i denne retningen, uttalte hun i pressemelding i forbindelse med ansettelsen.

Omstridt satsing

Men om alle elsker pengene til Cultiva, har det vært mye motstand mot en konstruksjon som tok fra kommunepolitikerne selve «gullhøna», aksjene i det regionale energiselskapet som nå havnet langt utenfor politikernes råderett.

Tidligere varaordfører Harald Sødal (Krf) var en av mange som angret på avgjørelsen om å selge aksjene. En rekke profilerte kulturfolk mente også at Cultiva sviktet oppdraget sitt.

I forbindelse med finanskrisen oppstod det negativ realavkastning på forvaltningskapitalen. Styret besluttet derfor i 2012 å stoppe alle utdelinger fra Cultiva og nedbemanne administrasjonen, inntil de hadde opparbeidet en tilstrekkelig bufferkapital. Forvaltningskapitalen er nå oppe i 2. milliarder kroner.

Siden oppstarten i 2003 har Cultiva delt ut ca. 360 millioner kroner i ulike prosjekter i Kristiansand. I forbindelse ned byggingen av Kilden etablerte de 2010 "Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand” med 350 millioner kroner i stiftelseskapital. Disse pengene var øremerket Kilden.

I etableringsfasen hadde Cultiva fokus på bygging av infrastruktur: lokale utdanningstilbud, kompetansesentre for kreative næringer, strategisk viktige festivaler og arrangementer, etablering av presåkorn-, såkorn, og venturefond, finansiering av kulturanlegg og talentutviklingsstipend for unge. Ca. 40 millioner kroner ble investert i utviklingen av festivaler og arrangementer, ca. 20 millioner til etablering av kompetansesentre for kulturnæringer og utvikling av kunst- og kulturmiljøer, som Sørnorsk filmsenter, Agder Kunstnersenter og SØRF. Ca. 30 millioner kroner har gått til utvikling og etablering av utdanningstilbud, kunnskaps- og kompetansemiljøer, slik som Universitetet i Agder, Fagskolen Noroff og Sørlandets Kunnskapspark

I 2011 vedtok styret at Cultiva skulle ha et fokus på barn og unges oppvekstvilkår, spisset inn mot «tiltak og prosjekter rettet mot barn og unges levekår og kreative utvikling, og Kristiansands attraktivitet for barnefamilier». I dag heter det at «Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved og etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand».

Blant de største i Norge

Cultiva er per dato blant Norges 10 største stiftelser. Gjensidige er desidert størst, fulgt av Sparebankstiftelsen DNB. Både målt i forvaltningskapital og størrelse på utdelinger ligger Sverige og Danmark langt foran Norge, hvor danske stiftelser og legater forvalter mellom 300 og 400 mrd. danske kroner, mens svenske har rundt 150 milliarder svenske kroner.

16 år etter opprettelsen av Cultiva har motstanden mot stiftelsen – både fra politikere og innbyggere – forstummet, selv om det fortsatt er knyttet stor usikkerhet til effekten av satsingen og i hvilken grad den har skapt flere arbeidsplasser og en mer attraktiv by.

I rapporten How to develop a region through culture and creativity - The foundation Cultiva in Kristiansand (2012) av professor i innovasjon og kulturøkonomi ved Copenhagen Business School, Trine Bille, fremlegger hun ingen kvantitative konklusjoner eller beviser, men skriver at:  Even though the former strategy by Cultiva was highly inspired by Richard Florida’s (2002) theory, there is no evidence that Kristiansand has attracted more people from the creative class than it would have done without Cultiva, and there are no indications that is has done better in this respect compared to the other 3 big cities in Norway: Bergen, Stavanger and Trondheim (counting Oslo as an exception”.

Bille satt selv en tid i Cultivas styre. Hun regnes som en internasjonal kapasitet innenfor fagene kultur,- og opplevelsesøkonomi og kreative næringer. Hun mener at satsingen sannsynligvis kan ha positive økonomiske effekter på lang sikt gjennom kreativitet, innovasjon og utdanning.