Den kommende fusjonen mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer til Høgskolen i Innlandet, vil gi et betydelig løft for Kunnskapsverket. Music Management, spilldesign og kulturprosjektledelse er noen av fagene som blir styrket.

Flere utdanningsløp

Fusjonen, som er en del av det nasjonale løftet for å få færre og mer robuste undervisnings-institusjoner, trer i kraft fra 1. januar 2017. Høyskolen i Lillehammer har i dag ca. 4 800 studenter og 320 ansatte, men Høgskolen i Hedmark har nesten 8000 studenter og 500 ansatte. I fjor ble det kjent at Høgskolen på Gjøvik, som blant annet har flere ingeniørfag og andre tekniske utdanninger, valgte å bli en del av NTNU i Trondheim. Det var en strek for regningen for høgskolene i Lillehammer og Hedmark.

Styrking

For leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer, Atle Hauge, innebærer denne fusjonen et betydelig løft på alle fronter. Det innebærer blant annet et lettere utdanningsløp fra bachelor til master og helt opp til PhD. Det er i dag flere bachlorutdanninger som går på kulturelle og kreative næringer i Hedmark og på Lillehammer. Music Management, spilldesign, kulturprosjektledelse er noen av dem.

 

 

Atle
Leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer, Atle Hauge, ser frem til høyskolefusjonen. 

-Vi har som mål å designe deler av masterutdanningen på en slik måte at disse bachelorstudentene har et godt og spennende studietilbud også på masternivå. Allerede fra høsten av får vi en stipendiat som skal se på spillindustrien, og fra nyttår en som vil studere crowdfunding i kulturelle næringer. Selv om disse stipendiatene formelt hører hjemme i doktorgradsprogrammet på HiL, er det ingen tvil om at Kunnskapsverket vil ha meget stor nytte av denne forskningen. Ikke minst fordi jeg skal være veileder for begge, sier han.

Det området som Atle anser vil bli styrket ytterligere er innovasjonsforskning.

- Etter min mening er de kulturelle og kreative næringene på mange områder sydspissen i innovasjon i den digitale økonomien. Nyskapninger man først ser der, finner man igjen i flere næringer etter hvert. Etter min mening ligger det gevinsten i verdiskapingen innenfor disse næringene ligger ikke i den enkelte næring, men hvilken effekt de har på andre næringer.

Kunnskapsverket vil fortsette å bruke de studentene de allerede har tilgang på både på bachelor og masternivå. Dette gjelder i enda større grad på doktorgradsnivå.

- Den viktigste effekten av sammenslåingen er nok like fullt at fagmiljøet blir enda større. Vi får rett og slett mange flinke og spennende kollegaer, sier han.

Ønsker å bli universitet

I visjonen for den nye Høyskolen i Innlandet er målet blant annet:

  • Å bygge sterkere og mer robuste fagmiljøer på tvers i den eksisterende flercampusstrukturen og kunne kvalifisere til et universitet innen 4 år
  • Å være en attraktiv institusjon for både studenter og ansatte.
  • Å kunne regnes blant de ledende i sektoren på utvikling av fleksible tilbud, livslang læring og bruk av digitale verktøy i utdanningene
  • Å styrke rollen som kunnskapssenter til beste for regional utvikling.
  • Å utvikle en ny og styrket høyere utdanningsinstitusjon i Innlandet

Den meste "kjente" utdannelsen ved Høgskolen i Lillehammer er Den norske filmskolen, som ble opprettet som en egen avdeling ved HiL i 1997. Den har syv linjer (manus, regi, produksjon, foto, lyd, klipp og produksjonsdesign) og annethvert år tas det opp inntil seks studenter på hver linje. Skolen ble kåret til Europas beste filmskole i 2002. Utover dette underviser skolen i psykologi, helse- og sosialfag, idrett, juss, ledelse og økonomi, opplevelse, reiseliv og kultur, samfunnsvitenskap og humaniora.

Høgskolen i Hedmark (forkortet HH eller HiHm) ble etablert 1. august 1994, og var et resultat av Høgskolereformen i 1994, som første til en fusjonen mellom fire statlige høgskoler i Hamar, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal. Høgskolen har i dag undervisning ved fire campuser: Hamar, Elverum, Åmot (Rena) og Stor-Elvdal (Evenstad), i tillegg til desentraliserte studiesteder på Tynset og Kongsvinger. Høgskolen tilbyr vel 100 fag- og profesjonsstudier innen skole og barnehage, helse og idrett, økonomi og ledelse, økologi og landbruk, musikk, design, spill og medier, bioteknologi og språk og kulturfag.