Det er mye som tyder på at EU-kommisjonen får gjennomslag for en ny periode med Kreativt Europa for årene 2021-2027 før nåværende program går ut i 2020. Den norske Regjeringen er positive. Kulturdepartementets egne beregninger viser at Norge har fått mer støtte igjen enn vi har puttet inn.

Bra for Norge - bra for EU

Europakommisjonen foreslår å øke budsjettet fra dagens 1,46 til 1,85 (Euro) - 18,5 milliarder kroner) i den neste 7-års perioden, som da vil begynne i 2021 og gå ut 2027. EU foreslår at midlene skal fordeles slik:

 • Media 59 %
 • Kultur 33 %
 • Tverrsektoriell 9 % 

EØS/EFTA landene må gi en endelig tilbakemelding i februar 2021.   

the perennial
Bergen Assembly 2016 var ett av de prosjektene som har fått støtte. Her fra Tarek Atouis forestilling WITHIN I. Sted: Det gamle Sentralbadet i Bergen. Foto: Thor Brødreskift.

Ifølge Kulturdepartementet viser en midtveisevaluering av den norske deltakelsen i programmet, gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra Kulturdepartementet, at Norge i perioden hadde fått ut ca. 18 millioner euro, mens bidraget var på 16,8 millioner euro. Så langt har norske partnere deltatt i 65 prosjekter. Norske institusjoner kan ikke søke støtte alene, men må ha en eller flere EU-partnere.

-Norsk kulturell og kreativ næring har en veldig liten eksportandel. Kreativt Europa kan være den dytten som får bedrifter til å se utenfor landegrensene. I tillegg til å gi mer i kassa, er kanskje det viktigste hva man kan lære av å samarbeide med internasjonale partnere, sier leder av Kunnskapsverket, professor Atle Hauge.

Norge har i gjeldende periode deltatt sammen med nærmere 40 andre land gjennom EØS-avtalen. Europakommisjonens forslag for den neste perioden viderefører i stor grad mål, innhold og struktur i dagens program.

Finanskrisen var starten på det hele

Satsingen Kreativt Europa kom i kjølvannet av finanskrisen og ble sjøsatt i 2014. Over fem år har EU brukt 10 milliarder kroner på å støtte utviklingen av disse næringene. Ifølge undersøkelsen Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU (2014) var 7 millioner mennesker i EU-landene sysselsatt innenfor sektoren på dette tidspunktet, hvor 19.1 % er yngre enn 30 år. Totalt omsetter de 11 sektorene kartlagt i rapporten for 535.9 milliarder Euro, ca 4.800 milliarder kroner. Målet med Kreativt Europa har vært å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom de kreative sektorene både innenfor og utenfor EU. Dette mener EU er helt nødvendig for at EU skal klare å utnytte det fulle potensialet i de kreative og kulturelle næringene, bidra til å skape kulturelt mangfold og sikre vekst og arbeidsplasser i Europa.  

skile
Prosjektet "Read On" med Haugaland videregående skole som prosjekteier, skal engasjere ungdom i aldersgruppen 12-18 år til å lese litteratur og utfolde seg i kreativ skriving. Prosjektet som startet i 2017 har fått 2. mill. euro fra Kreativt Europa. 

Netto gevinst

I notatet fra departementet står det at «evalueringen at deltakelse i programmet ga store verdier utover prosjektfinansiering». Videre har deltakelsen også bidratt til følgende:

 • Aktiv og forpliktende samhandling med andre europeiske aktører har gitt kunnskap og læring, internasjonal kompetanse, faglig og kunstnerisk utvikling og økt kulturelt og språklig mangfold
 • Deltakelse har åpnet dører til andre og nye finansieringskilder og nettverk
 • Mulighet for å nå et større publikum og marked
 • Betydning for økonomi og aktivitet i kulturorganisasjon
 • EU begrunner utvidelsen av satsingen på de kulturelle og kreative næringene med behovet for å tilrettelegge satsingen på disse næringene gjennom bedre finansiering, rettferdig inntekt, nødvendige ferdigheter og deres kombinasjon (kunst, teknologi, forretningsferdigheter).

De fleste industrialiserte land har i økende grad sett betydelige muligheter gjennom koblingen kultur – tech. Engelske Nesta har hevdet at VR-teknologien kan gi helt nye muligheter – og inntekter – eksempelvis for billedkunst, inklusive museer, gjennom nye formidlingsgrep.

-Det viktigste med dette programmet er at det gir en arena for internasjonalt samarbeid – uavhengig av hvilken bransje vi snakker om. I en tid der både kunder og konkurrenter i stadig større grad er å finne utenfor landets grenser, er det stadig vekk viktigere å finne interessante og gode partnere ute i Europa. Derfor er det bra at Kreativt Europa fortsetter, sier Atle. 

murmansk
Power of diversity er et prosjekt som er satt sammen av erfarne teaterprodusenter. Sammen vil de skape et nytt ungt, multinasjonalt teaterensemble bestående av mennesker fra ulik sosial bakgrunn. Norsk partner er Pikene på broen i Kirkenes. Et tysk teaterkompani er prosjekteier. Andre deltakere kommer fra Spania, Portugal, Danmark, Polen, Romania og Storbritannia. De har fått i overkant av 1. mill euro.   

I sin vurdering av det nye programmet skriver KUD at «...programmet vurderes til å være et viktig virkemiddel for aktører i norsk kultursektor, særlig på grunn av mulighetene for samarbeid med partnere i nærmere 40 land».

Kostnadene for videre deltakelse i programmet vil bli vurdert opp mot deltakelse i andre EØS-relevante programmer som forskning, utdanning, ungdom, rettigheter og verdier, innovasjon, digitalisering m.fl. 

Nye horisonter

Ifølge forslaget fra EU skal det nye programmet fortsatt ha det samme to-delte hovedmålet som i dag, nemlig: 

 • Fremme kulturelt og språklig mangfold og felles europeisk kulturarv og 
 • Fremme konkurranseevnen i kulturelle og kreative sektorer

I tillegg forslås følgende nye elementer:

 • Spesifikk støtte til prosjekter i utvalgte kultursektorer; musikk, bok- og forlag, arkitektur, kulturarv samt også støtte til design, mote og kulturturisme
 • Støtte til individuell mobilitet over landegrensene for europeiske kunstnere, artister og kulturarbeidere

Konkret innebærer dette støtte slik:

 • Europeiske nettverk for kulturelle og kreative organisasjoner fra ulike land;
 • Europeiske plattformer for å fremme programmering av europeisk kunst og kultur;
 • Mobilitet av kunstnere og kulturelle og kreative aktører;
 • Internasjonalisering av europeiske kulturelle og kreative organisasjoner;

I sin omtale av det nye programmet skriver EU at programmet legger opp til å støtte «innovasjon og samarbeid innen audiovisuell sektor, nye forretningsmodeller og teknologier som øker bredere tilgang til europeiske audiovisuelle verk over grenser... kombinasjon av kultur- og media-tilnærming (kunst, teknologi, næringsliv).

Departementet skriver i sitt notat at EUs langtidsbudsjett har mål om bidra til å skape innovative og framtidsrettede samfunn. Dette følges opp bl.a. gjennom forslag til 37 programmer, inkludert Kreativt Europa.

Det nye programmet blir ventelig vedtatt innen utgangen av 2019.

Les om Kreativt Europa og se alle tildelingene med norske deltakere her