Norwegian Crafts, Norsk senter for scenekunst, NORLA, Office of Contemporary Arts,
Norsk Filminstitutt og Music Norway har gått sammen om å etablere nettverket Forum for Norwegian Arts Export.
Fakta
Forum for Norwegian Arts Export består av:
  • Norwegian Crafts, direktør ikke ansatt
  • Norsk senter for scenekunst, direktør Tove Bratten
  • NORLA, direktør Margit Walsø
  • Office of Contemporary Arts, direktør Katya Garcia
  • Norsk Filminstitutt, direktør for lanseringsavdelingen Stine Helgeland
  • Music Norway, direktør Kathrine Synnes Finnskog 

Skal få kulturnæringene ut av landet

Nettverket representerer et samlet norsk kunstfelt og norske kulturnæringer med internasjonale ambisjoner. De er samtidig en del av Kulturdepartementets virkemiddelapparat. Som formelle rådgivere for Utenriksdepartementet jobber aktørene i nettverket som brobyggere mellom politisk ledelse, offentlighet, forskningsmiljøer og de norske kulturnæringene. Som forvalter av både kunstfaglige-,nærings- og eksportrettede tilskudds-ordninger, tilrettelegger nettverket for profilering og internasjonalisering av norsk kunst i utlandet.

- Våre aktiviteter og tiltak er basert på den kreative bransjens behov, og vårt mandat er å bidra til å fremme norsk kunstlivs potensiale internasjonalt, sier tidligere direktør i Norwegian Crafts, nå påtroppende administrerende direktør ved Norsk design- og arkitektursenter, Trude Gomnæs Ugelstad. - Etterspørselen etter norsk kunst i utlandet øker, og å jobbe i et globalt marked gir utfordringer, men også store muligheter. En fragmentert sektor med mange små selskaper trenger effektive og relevante tiltak i tillegg til en stabil og kontinuerlig tilstedeværelse på relevante internasjonale arenaer. Tiden var nå inne for å danne et kunstfaglig nettverk for kultureksport som kontinuerlig samarbeider og ser fremover. Vi har fagkompetanse og  markedskunnskap på hvert vårt felt og kan dele erfaringer og internasjonale nettverk. Gjennom nettverket kan vi tilby løsninger som verken bransje eller politikerne kan klare seg utan, sier Gomnæs Ugelstad.

Kathrine Synnes Finnskog

 

I 2016 vil Forum of Norwegian Arts Export invitere bransje, andre kulturforvaltere og politikere til diskusjon og fest. Nettverkets hovedoppgave vil være faglig utveksling og gjennomføringen av en årlig fagdag som skal samle kunst-Norge til samtaler om norsk kunst og kultur med fokus på internasjonal dialog, eksport og kulturnæring. Fagdagen skal drøfte aktuelle problemstillinger i bransjen og sette søkelys på hvordan man kan skape en bærekraftig kulturnæring med internasjonal gjennomslagskraft. 

Forum for Norwegian Arts Export

- Skal øke norsk kultureksport og bidra til utviklingen av en bærekraftig nors kulturnæring.
- Formidle potensialet i norsk kulturnæring og bidra til at staten og bransjen har relevante og målrettede virkemidler på kunstfeltet.
- Dele og lære av hverandres erfaringer og kompetanse for å styrke hvert enkelt kunstfelt og øke kunnskapen om og kjennskapen til norske kunstnere og norsk kunst i utlandet.