Med en samlet støtte på 700.000 kroner fra siste tildelingsrunde fra Seksjon for kreativ næring i Norsk kulturråd skal Blender Collective i Fredrikstad og Fabrikken på Lillehammer nå starte etableringen av et nasjonalt nettverk av coworkingmiljøer for kreative og nyskapende næringer.
Fakta
Medlemmer i nettverket
 • 657, Oslo
 • Impact HUB, Bergen
 • WorkWork, Trondheim
 • Flow, Tromsø
 • Innovation Dock, Stavanger
 • Blender Collective, Fredrikstad
 • Fabrikken, Lillehammer
 • Beta, Vågå
 • InkubatorSalten, Bodø
 • CoWorks, Kristiansand
 • Brodahls GummivareFabrikk, Drammen

"Ja, vi vil arbeide sammen"

-Vi er kjempeglade for dette! Det er allerede flere typer samarbeid på gang - blant annet tjuvstartet vi litt med Fabrikkenseminaret - og dette gir oss muligheten til å sette mer samarbeid i system og ikke minst å samarbeide mer både nasjonalt og internasjonalt, sier Jørgen Schrøder Aanonsen, styreleder i Blender Collective i Fredrikstad, som er den formelle avsenderen av søknaden.  

jørgen
Jørgen Schrøder Aanonsen, styreleder i Blender Collective i Fredrikstad. Foto: Selfie.

Tildelingen ble kjent like etter at Fabrikken og Blender hadde arrangert den tredje nasjonale Fabrikkenkonferansen på Fabrikken på Lillehammer 21. september. Arrangementet har de siste årene vært den mest vitale møteplassen i Norge for aktører innenfor kreative, kulturelle og nyskapende næringer og for det voksende coworkingmiljøet. Dagen før seminaret var det også en samling av en rekke ledende co-workingsteder i Norge.

Formålet med et nettverk er å:

 • Utvikle og spre kunnskap om etablering, drift og ledelse av coworking
 • Utvikle strategier for næringsutvikling for kreative og nyskapende næringer
 • Utvikle arenaer for støtte og samarbeid for coworkingdrivere, - eiere og ledere.
 • Bidra til forretningsutvikling og samarbeid på tvers av coworkingene og deres medlemmer
 • Være et brohode for internasjonalt samarbeid, utvikling og forskning om coworking

-Det er særlig de 10-15 siste årene at det har vokst fram en rekke andre modeller for ”samlokaliseringer” i ulike former med og for kulturnæringsbedrifter, kreative og nyskapende bedrifter. Mange av disse har nå adoptert begrepet coworking og knytter seg med det til en internasjonal trend, sier fabrikksjef på Fabrikken på Lillehammer, Torhild Andersen, som til daglig er forsker ved Østlandsforskning på Lillehammer. De siste årene har hun blant annet forsket på framvekten av co-working steder nasjonalt og internasjonalt, og er nå i sluttfasen av kartleggingsprosjektet Bedre sammen – en studie av kulturrelaterte samlokaliseringerpå bestilling av Kunnskapsverket. 

Les den foreløpige rapporten her:  

Mellom 50 og 100 aktører

Det har ved flere anledninger vært gjort forsøk på å danne et nasjonalt nettverk av samlokaliseringsmiljøer, blant gjennom en Facebookgruppe for «Coworkingsamarbeid i Norge» som foreløpig omfatter noen litt tilfeldige medlemmer, men som representerer ulike modeller over hele landet. Se oversikt i egen sak til venstre. 

Foruten Facebookgruppen samarbeider de om å tilby hverandres medlemmer arbeidsplass på enkeltdagsbasis.

-Vi vet det er mange flere miljøer som til sammen kan utgjøre et fruktbart samarbeid. Antakelig snakker vi om et sted mellom 50 og 100 aktuelle deltakere i et nettverk av coworkingsteder/ samlokaliseringer/HUBer, sier Jørgen. 

Etablering av coworkingsteder har for flere kommune og fylker vært et viktig element i satsingen på kulturelle og kreative næringer.

Mye tyder på at framveksten av co-workingsteder kommer som en respons på «det nye arbeidslivet» med økende grad av frilansing, fleksibel tilknytning og digitale nomader. I søknaden til Norsk kulturråd skriver de at: «Potensialet i coworking space’ene grunner seg i tette relasjoner, høy grad av tillit, korte kommunikasjonslinjer og fysiske fasiliteter som både stimulerer og tilrettelegger for samhandling».

-Det urbane coworking-konseptet og - begrepet har i løpet av de siste 10 årene også inntatt rurale strøk i Norge. Derfor er det behov for å utvikle kunnskap om forutsetninger for å lykkes under norske forhold. Vi vet at det finnes mye praktisk erfaring som bør deles, sier Jørgen!

Nylig ble det kjent at Blender flytter fra Hydrogenfabrikken på Øra industriområde like utenfor Gamlebyen og inn til Fredrikstad sentrum.  

statistikk
Til Fabrikken-konferansen i fabrikken på Lillehammer 21. september i år laget Blender Collective denne oversikten. 

Internasjonalt

I sitt internasjonale nettverk har Fabrikken og Blender Collective knyttet gode kontakter med aktører som The Third Space Group i Cambridge i UK, Workcollectiv i Bonn i Tyskland og Social Workplaces i Belgia. De tar også sikte på å delta på den årlige konferansen Coworking Europe, hvor målet på sikt er å arrangere egne sesjoner og løfte egne problemstillinger opp til drøfting i et internasjonalt miljø. I 2018 arrangeres Coworking Europe i Amsterdam.

Blender Collective begynte som Arena Magica og var et klyngeprosjekt under Innovasjon Norges Arenaprogram fra 2010 - 2013. Virksomheten i Blender er i dag delt i tre områder; coworking, prosjektlab og akselerator.

Blender Collective er prosjekteier, men vil sammen med Fabrikken fungere som prosjektledere med en 50 % prosjektlederstilling. Begge bidrar med egeninnsats, og det er også aktuelt å søke andre tilskudd. På noe sikt vil det også bli en medlemsavgift.

-Etableringen av Coworking Norge er i gang! Alle relevante miljøer kontaktes om kort tid, for dialog om behov og ideer til innhold i nettverket. Vi tar sikte på at det blir lansering på åpningsfesten til BlenderHouse 24.januar, hvor vi også ønsker å presentere rapporten Coworking på norsk, sier Torhild.