BIs kartlegging av de kreative næringenes utvikling i Norge i perioden 2008 – 2014 viser at næringen har hatt en vekst, men resten av fastlandsøkonomien i Norge har vokst enda raskere i perioden.

BI har valgt å bruke begrepet kreativ næring og kreative bransjer. Dette skiller seg fra Kunnskapsverkets begrepsbruk – vi foretrekker kulturelle næringer. I praksis er det ikke stor forskjell - hvilke enkeltbransjer som inkluderes er i stor grad sammenfallende.

Næringen har hatt en vekst i verdiskapning på 15% i perioden 2008 - 2014, "problemet" er at resten av Norges økonomi har hatt en enda raskere vekst. Fastlandsøkonomien hadde i samme periode en vekst i verdiskapningen på hele 39%. Når det gjelder sysselsetting vokser denne raskere i den kreative næringen enn resten av fastlandsøkonomien. Andelen sysselsatte i de kreative næringene i Norge på 4,3 av sysselsettingen, mens i EU ligger den på 3,3%. BIs kartlegging stadfestet også mye av det vi visste om denne næringen fra før - den er dominert av småselskaper og enkeltmannsforetak. Næringen er veldig heterogen - noen bransjer gjør det veldig bra, mens andre sliter. Aviser og media er utgjøre en stor del av næringen, når denne opplever så stor nedgang og restrukturering som den har gjort i perioden gir det utslag for hele næringen. Delvis på grunn av at denne bransjen har opplevd nedgang, er veksten i næringen lavere enn den norske økonomien forøvrig. Dette på tross av at de fleste av de andre bransjene har hatt en over gjennomsnittlig høy vekst.

Dette har tidligere vært lignende kartlegginger i flere etapper i Norge, først i 2004 og 2008 ved Østlandsforskning, og i 2011 der Gran selv var involvert. Årets kartlegging har en litt annerledes innretning enn de tidligere. Den legger seg tettere opp til metodologien utviklet av EY brukt på en globale studie og en på EU fra 2014.

Les EU-rapporten her:

Les EY-rapporten her:

Dette gjør at man lettere kan sammenligne med internasjonale tall og tendenser, men helt sammenfallende blir det ikke da BI ser på verdiskaping (definert som driftsresultat + lønnskostnader) mens EY bruker omsetning i sine analyser. BI har dessuten valgt å ta med en bransje utover EYs standard - utdanning.

Lanseringen av rapporten ble avsluttet med en paneldebatt der representanter fra næringen og virkemiddelapparatet diskuterte rapporten. En av momentene som kom opp der var avgrensning og hvor bransjer slutter og starter der den digitale økonomien binder bransjer sammen på en ny måte. Et annet tema som ble behandlet var digitalisering, og de muligheter og utfordringer dette gir. Kathrine Synnes Finnskog fra Music Norway pekte på at musikkbransjen ser ut til å utnytte den digitale teknologien, og har hatt en vekst de senere årene. Det er som Kunnskapsverket har vært inne på tidligere mye som tyder på at musikkindustrien leder an i den digitale revolusjonen.