Tirsdag 10 april inviterer Kulturrådet til fagseminar om status og videre kunnskapsutvikling i de kulturelle og kreative næringene. Seminaret finner sted på Litteraturhuset i Oslo og åpnes av statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet. Atle Hauge fra Kunnskapsverket er invitert til å holde en presentasjon.

Følgeforsking

Seminaret kommer i stand som en følge av at det i løpet av 2018 vil igangsettes følgeforskning av regjeringens satsing på de kulturelle og kreative næringene for perioden 2018-2022. Blomgren vil informere om den pågående programsatsingen i disse næringene.

Første del av programmet vil være en statusgjennomgang av forskningen på området ved prof. Anne Brit Gran ved BI Oslo – Centre for Creative Industries, Prof. Atle Hauge i Kunnskapsverket/Høgskolen i Innlandet samt Isabella Del Vodere fra IDEA, Brussels.

Litteratur
Litteraturhuset i Oslo er åsted for fagseminar om de kulturelle og kreative næringene 10.april. Foto: Wikimedia Commons.   

Leder av Kunnskapsverket Atle Hauge vil i sin presentasjon komme inn på 3 temaer: 1) Hvordan skjer innovasjon i de kulturelle og kreative næringene? Og hvordan blir denne innovasjonen tatt i bruk av andre næringer. 2) Hvordan brukes kulturelle og kreative næringer i regional utvikling? Og kan man finne empiriske resultater av denne typen satsinger? 3) Hvordan kan virkemiddelapparatet understøtte denne næringen på best mulig måte? Trenger de spesielle ordninger, eller kan de bruke de virkemidlene tilgjengelig for resten av økonomien. Her vil han presentere funn fra egen, så vel som nyere internasjonal forskning. Et fokus vil være på resultater fra fire års arbeid i Kunnskapsverket – nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer.

Gran vil ha en gjennomgang av prosjektet Kreativ næring i Norge 2008-2014, Filmutredningen for KuD 2018 og forskningsprosjektet Digitization and Diversity (NFR, KulMedia-programmet 2015-2019).

Isabelle De Voldere ledet i 2017 et prosjekt på vegne av EU-kommisjonen som kartla i hvilken grad verdikjedene innenfor de kulturelle og kreative næringene blir endret gjennom digitaliseringen. Hun spør blant annet hvordan de økonomiske forholdene og markedsforholdene endrer verdikjedene og hvilke nye forretningsmodeller som nå dukker opp? Hun spør også i hvilken grad dette påvirker kunstnernes posisjon og stilling.  

Etter lunch vil fokus være på følgeforskning som inngang til kunnskap, hvor blant annet prof. Hanne Kathrine Krogstrup ved Aalborg Universitet gir en introduksjon til følgeforskning som metode. Gøran Hallin, Partner i Kontigo Stockholm vil presentere sin erfaring fra arbeidet med midtveisevaluering og sluttevaluering av KreaNord programmet til Nordisk Ministerråd 2008-2015.

Seminaret vil bli avsluttet med en samtale mellom Hanne Kathrine Krogstrup, Gøran Hallin og Vivi Lasson om følgeforskning som metode. Det vil bli gitt anledning for publikum til å gi kommentarer og å stille spørsmål til panelet. Samtalen vil bli moderert av Håkon Finne.

Les om seminaret og finn fullstendig program her