Sammen med tre forskningskolleger fra henholdsvis Universitetet i Agder, Høgskulen på Vestlandet og Universitet i Sørøst-Norge har Anders Rykkja ved Høgskolen i Innlandet/Kunnskapsverket fått støtte fra Norsk Kulturråd til et forskingsprosjekt som skal se nærmere på crowfunding.

Nye kunnskap om Den kulturelle kapital

Prosjektets fulle tittel er Bruksmønster og effekt av crowdfunding for finansiering av kunstnerisk produksjon blant norske skapende og utøvende kunstnere.

Støtten er gitt fra forskningsprosjektet Digital kultur, estetiske praksiser, som skal frembringe ny, forskningsbasert kunnskap om viktige trekk ved samtidens kunst og kultur i Norge knyttet til digitaliseringen. Midlene ble lyst ut i fjor. 

Hit med penga

I følge Norsk kulturråds egen beskrivelse er dette et prosjekt «som skal undersøke hvordan digitalisering og digital mediekultur preger estetiske praksiser i samtiden og utfordrer etablerte begrep, kategorier og forståelsesformer knyttet til kunst og kultur. Begrepet «estetiske praksiser» brukes her både om kunstneriske og kulturelle objekter, ytringer, innhold og uttrykk, og om situasjoner eller sammenhenger der disse produseres, formidles, sirkuleres, oppleves eller brukes».

rotem
Dr. Rotem Shneor, professor ved Universitetet i Agder. Foto: UIA. 

Deltakere i prosjektet er dr. Rotem Shneor, professor ved Universitetet i Agder, dr. Natalia Mæhle, Høgskulen på Vestlandet og Dr. Munim Ziaul, Universitetet i Sørøst-Norgei tillegg til Anders Rykkja.

Ett av verdens største

Ifølge professor Shneor har UiA et av verdens største forskningsmiljøer for crowdfunding og alternativ finansiering. Han er takknemlig for at de nå, sammen med andre forskerkolleger, får muligheten til både å utvide sitt arbeid og bidra til utvikling av hele kultursektoren.  

-Det offentlige støtter norsk kulturliv så godt de kan. Samtidig ser vi at etterspørselen etter finansiering øker som en følge av at det blir mer kulturproduksjon og de offentlige tilskuddene ikke på noen måte klarer å holde tritt.  Vi håper at vårt bidrag kan være med å øke forståelsen for og viktigheten av crowdfunding både som alternativ og supplerende finansieringskilde, sier han.

Ifølge Anders Rykkja, som for tiden er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, vil dette prosjektet bidra til å analysere faktorer som utløser adopsjon av crowdfunding via nettbaserte plattformer blant skapende og utøvende kunstnere.

-Samtidig vil det også analysere crowdfundingens kort- og langsiktige effekter på kunstneres økonomi, omdømme og estetiske praksis, sier han.

Sammen med Atle Hauge, professor ved Høgskolen i Innlandet, har Anders ledet Kunnskapsverket de fem årene det har eksistert så langt. Han arbeider nå parallelt på sin doktorgrad om crowdfunding, Crowdfunding av kulturprosjekter, hvor han blant annet sammen med professor Lluis Bonet ved Universitet i Barcelona og tilknyttet forsker ved Kunnskapsverket, kartlegger nordiske crowdfundingselskaper. Dette er den første, og største, nordiske undersøkelsen i sitt slag så langt.

Ja, vi er så digitale

Kulturrådets Digital kultur, estetiske praksiser er et bredt anlagt prosjekt som blant annet ser nærmere på aktører, de digitale nettverkene, nye uttrykksformer, nye teknologiske og økonomiske vilkår for kunst og kultur og sammenhenger mellom teknologier, medier, kunst og kultur. Norsk kulturråd skriver at prosjektene skal ha relevans for kunst- og kulturlivet i Norge.

Les hele prosjektbeskrivelsen fra Kulturrådet her:

I søknaden og prosjektbeskrivelsen til Kulturrådet står det at forskerteamet “besitter komplementær kompetanse fra ulike felt og disipliner, herunder crowdfunding, entreprenørskap, markedsføring, kunstnerisk prosjektledelse og organisering, digitalisering innen kulturell og kreativ næring og vitenskapelige metoder”.  

-Jeg håper vårt bidrag vil kunne gi et spennende bidrag til kunnskapen om hvordan finansieringsmodeller innen kulturell og kreativ næring er i endring – og ikke minst, hvilke implikasjoner dette har for kunstnere og utøvere, sier Anders.

Organisering

Prosjektet vil innhente kvantitative data gjennom en spørreundersøkelse samt utvalgte informanter. Alle deltakerne vil bli invitert til et interessentseminar der resultater fra kartleggingen presenteres og diskuteres.

Prosjektet ledes av og administreres gjennom Universitetet i Agder ved professor Rotem Shneor.

Prosjektet har to hovedmål:

  • Undersøkelse og kartlegging av faktorer som påvirker skapende og utøvende kunstneres bruk av crowdfunding som finansieringskilde i egen kunstnerisk praksis og produksjon
  • Undersøkelser av hvilken effekt crowdfunding har for kunstneres levekår (under dette kort- og langsiktig økonomisk situasjon), omdømme og estetisk praksis?

De skal også bidra til en antologi om crowdfunding innen kultursektoren med prof. Shneor som redaktør. Forventet utgivelse på et ledende internasjonalt akademisk forlag er i 2020. En egen nettside for prosjektet er tenkt lansert på slutten av 2019. Denne vil inneholde vitenskapelige artikkelsammendrag (abstracts) og informasjon om interessentseminar. Til slutt vil deres endelige bidrag være å finne i Kulturrådets norske bokserie under tittelen "Bruksmønster og effekter av Crowdfunding som finansieringskilde for kunstnere i Norge" på slutten av 2020. Artikkelen vil presentere sentrale funn fra undersøkelsen.

-Det er prisverdig at Kulturrådet har satt i gang et prosjekt som dette. Prosjektet inviterer til å bidra med kunnskap i en større debatt, som på den ene siden drøfter kulturpolitikkens status, legitimitet og virkeområde og på den andre siden tar for seg kunstnerens produksjonsmuligheter og levekår i den digitale sfære, sier han.