Mote

Fashion industry professionals’ viewpoints on creative traits and, strategies for creativity development

Karpova, Elena,
Marcketti, Sara,
Kamm, Caitlyn
Thinking Skills and Creativity
Volume 10, pages 159-167

Through in-depth interviews, the study explored fashion industry professionals’ viewpoints, on creativity, focusing on traits of creative people and how creativity can be developed. Four creative, traits were identified, including different thought processes, determination, having an open mind, and, risk taking. About one-third of participants believed that creativity is innate, and therefore, some, people were born creative whereas others were not. Another third of participants maintained that, everyone has some creative potential that can be further developed. The remaining fashion, professionals distinguished artistic creativity from creative problem solving. Suggested strategies for, creativity enhancement and development included (1) practicing creative thinking strategies, (2), formal training, (3) diverse experiences and exposure to the world; and (4) creating a safe, yet, challenging environment.

2013
Vitenskapelig artikkel
Kunstnere

Resultater fra NM i kunstløft. Evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015

Dahl Haugsevje, Å.,
Torvik Heian, M.,
Hylland, O.M

Norsk kulturråd utlyste i november 2014 et opp­drag om å evaluere Kunstløftets andre periode, 2012–2015. Telemarksforsking ble tildelt oppdra­get, og denne rapporten er resultatet av evalu­eringen. Evalueringen er en vurdering av Kunstløftets relevans for barn og unge sett i lys av samfunnsendringer og -utfordringer. Evalueringen vurderer også prosjektets bidrag til økt kunnskap og, interesse og prestisje for kunst for barn og unge.

2016
Norge
Rapport
Kunstnere

Kunstkonsum i storbyene: En studie av brukerne og ikke-brukerne av det offentlige, finansierte kunsttilbudet i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand

Bjørnsen, E. ,
Lind, E.,
Hauge, E. S.
7/2012

Dette er et forskningsprosjekt som forsøker å beskrive brukerne og ikke-brukerne av det offentlige finansierte kunsttilbudet i de fem største byene i Norge. Det er fremskaffet data om kjennetegn knyttet til kjønn, alder, inntekt og interesser samt andre kategorier som ansees å gi relevant informasjon.
Prosjektet har bestått av følgende fem komponenter:
En gjennomgang av tidligere publikumsforskning, primært i Norge
En spørreundersøkelse blant publikum ved et utvalg av offentlig finansierte kunstinstitusjoner i de fem storbyene.
En spørreundersøkelse blant et utvalg respondenter som ikke bruker det offentlig finansierte kunsttilbudet.
En presentasjon av et utvalg publikumsutviklingsprosjekter.
En presentasjon av noen konsekvenser av våre funn og til sist noen helt konkrete anbefalinger.
Prosjektet er gjort på oppdrag av Bergen kommune og er finansiert av KS sitt program for storbyforskning.

2012
Rapport
Generell

Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015

Holden Halmrast, H.,
Lorvik Nilsen, Ø.,
Brunsberg Refsli, P.,
Sjøvold, J.M.

Rapporten presenterer den samlede omsetningen for hver bransje ved å samle inn tall for tre hovedkategorier: salgsinntekter, opphavsrettsinntekter (vederlagsinntekter) og fremføringsinntekter.

Det er første gang det foreligger en samlet beskrivelse av den økonomiske omsetningen av visuell kunst i Norge. Nytt av året er også at statistikk for flere kunstbransjer blir samlet i én rapport. Kulturrådet har tidligere utgitt «Musikk i tall» og «Litteratur i tall» som egne publikasjoner. Sammenstillingen gir bedre oversikt og gjør det enklere å se de ulike næringene i en sammenheng. På det visuelle feltet er det samlet inn tall både for 2014 og 2015. På musikk- og litteraturfeltet presenteres utviklingen fra henholdsvis 2012 og 2013.

Tallmaterialet som er samlet inn gir grunnlag for å se noen overordnede trekk ved bransjene og gir også kunnskap om nyere utviklingstendenser. Eksempler på dette er veksten i det digitale markedet og utviklingen av kunsteksport.

2016
Norge
Rapport
Generell

Regionalisering av kulturpolitikken

2016-08

Regionrformen vil innebære at fylker erstattes med regioner. Sammenlignet med fylkene vil regionene få en mer strategisk funksjon, men de vil også få økt forvaltningsansvar.  Kultur er ett område hvor regionene kan få økt ansvar. Proba har i samarbeid med NIBR vurdert hvilke oppgaver på kulturområdet som kan overføres til regionene og hvordan dette kan gjøres. Den svenske ”Kultursamverkandsmodellen” har klare styrker og kan brukes som utgangspunkt. Det er KS som har finansiert utredningen.

2016
Norge
Rapport
Generell

Cultural and Creative Industries Concept – A Historical Perspective

Moore, I.
Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 110, Pages 738-746

Innovation and creativity are broadly used terms and Creative Economy concept is present in European and other countries policy documents, including EU policy, UNDP and other international organization strategies. In Latvia the use of the Creative Industries term increases, however the understanding of its implications often causes confusion, both among policy makers and the broader public. The aim of this article is to establish a better understanding of the principles of Cultural and Creative Industries and the concept of a Creative Economy using historical reasoning from relevant literature. Formal use of the term Creative Industries is quite recent (1994), marking the digital era of cultural industries and creativity. However there are roots back to the industrial revolution and urbanization, cultural industries from the 1930s, popular culture, ideology distributed through mass media and contra culture rebelling against the capitalist drive of mass culture.

2014
Vitenskapelig artikkel
Generell

Economic modeling of innovation in the creative industries and its implications

Bae, S.H.,
Yoo, K.
Technological Forecasting and Social Change
Volume 96, Pages 101-110

The purpose of this paper is to provide economic modeling and its implications to government policy in promoting and financing innovation in the creative industries. First, we develop a rational expectation model with emphasis on network externalities (NE) within the creative industries, and on the moral hazard problem due to the presence of asymmetric information in a loan market for innovation. Interactions between firms' and banks' expectations play an important role in determining which of the two equilibria occurs: one with low NE and the other with high NE. Then, we show the effectiveness of policies that critically depend on the current equilibrium and how discrepancies between the expectations converge to a new equilibrium. This paper develops a theoretical model and also empirically tests some implications of the model using OECD country level data (2000–2013). The theoretical results show that policies aiming at promoting innovation in the creative industries actually decrease the equilibrium level of innovation as well as banks' confidence and network externalities in low NE equilibrium even with the presence of the positive effect of lowering the critical mass; the opposite outcomes are observed in high NE equilibrium. Other implications of government policies are also discussed.

2015
Vitenskapelig artikkel
Generell

Art and Culture, Economics of

Ginsburgh, V.A.
Elsevier

The article provides an overview since the starting point of the field in the mid-1960s, its main developments, strengths, and weaknesses and suggests new research avenues.

2015
Bokkapittel
Generell

Creative Industries Impact on National Economy in Regard to Sub-sectors

Daubaraitė, U.,
Startienė, G.
Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 213, Pages 129-134

This paper aims to define impact of creative industries (CI) on national economy in regard to sub-sectors. Employing systematic, logical and comparative analysis of scientific literature, as well as analysis of empirical data, authors define and classify the most important CI sub-sectors that impact national economy. Due to this, the value of this paper is theoretical definition, systematization and evaluation of the sub-sectors defining the impact of CI on national economy. The findings of this research provide the basis for targeted funding in order to foster and develop CI impact on national economy.

2015
Vitenskapelig artikkel
Generell

Managing ambidexterity in creative industries: A survey

Wu, Y.,
Wu, S.
Journal of Business Research
Volume 69, Issue 7, Pages 2388-2396

This paper reviews and synthesizes the research on how creative industry organizations (CIOs) achieve alignment ambidexterity and adaptability ambidexterity. This survey highlights the dominance of the contextual approach among CIOs, which arises through practices and processes of internal orientation and external engagement. The survey suggests promising areas for future research in clarifying the contingency factors through which various ambidexterity solutions are adopted in CIOs. These contingency factors include different forms of ambidexterity, concerns about paradoxical tensions, and industrial characteristics. These findings have useful implications for other economic sectors. The paper argues for an enriched ambidexterity research agenda in which creative industries deserve greater attention.

2015
Vitenskapelig artikkel
Antall publikasjoner i denne databasen: 237

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.