Festival/arrangør

Fakkelstafetten, en olympisk ouverture (kap. 7)

Klausen, A. M.,
Berkaas, O. A.,
Aslaksen, E. K.,
Puijk, R.,
Rudie, I.,
Archetti, E.
Ad Notam Gyldendal, Oslo
1995
Bokkapittel
Festival/arrangør

Fakkelstafetten, en olympisk ouverture (kap. 8)

Klausen, A. M.,
Berkaas, O. A.,
Aslaksen, E. K.,
Puijk, R.,
Rudie, I.,
Archetti, E.
Ad Notam Gyldendal, Oslo
1995
Bokkapittel
Festival/arrangør

Can Large-Scale Cultural Events Lead to Cultural Scepticism?

Knudsen, K.
Nordic Journal of Cultural Policy/Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift

Large scale cultural events often have idealistic aims of affecting participants and spectators in a positive manner, by widening public’s cultural understandings and horizons. The ‘Open Port’ motto chosen for the Stavanger region as European Capital of Culture in 2008 explicitly signalled such ambitions. This article takes the idea of a positive link between exposure to broad-ranging cultural events and tolerance for cultural diversity as a starting point. Nevertheless, there is seemingly little empirical support in the research literature for such a postulate. On this background we suggest a different line of arguments, based on the idea of relative deprivation. Rather than expecting positive change in the beliefs of those more exposed, this alternative hypothesis presumes that inhabitants away from the main centres of artistic and cultural activities, could react. They will often see themselves as left behind and kept out from the grand events, it is contended. In this way we hypothesise that local inhabitants living outside of the central areas will react negatively, by becoming less sympathetic. Special survey data from the region for the period 2007-2009 indicate empirical support for this alternative hypothesis, based on the idea of relative deprivation. At the same time there is little evidence of a possible link between higher exposure and increased tolerance. Multiple regression analysis with an index of cultural scepticism as the dependent variable shows basically no change in attitudes for those living close to main centres of Stavanger 2008 activities. At the same time there is a significant increase in cultural scepticism among local inhabitants living farther away from the central axis. Moreover, results from surveys at the national level confirm a picture of stability in cultural scepticism for Norwegians in general during the same period. This makes an explanation of the observed change for inhabitants living within the larger Stavanger region but outside the central axis, especially challenging. Although the empirical patterns are consistent with the idea of relative deprivation, these findings could not be regarded as a strong test of the hypothesis at this stage. Further research, in alternative settings and with supplementary measures is needed.

2010
Artikkel
Festival/arrangør

Place making through Mega-Events

Kraft, S. E.
Ashgate, Aldershot
2008
England
Bokkapittel
Festival/arrangør

Knutepunkt - Kriterium for knutepunktstatus og vurdering av gjennomføring av knutepunktoppdraget

Kultur- og kyrkjedepartementet
Stortingsmelding 10, Kultur- og Kyrkjedepartementet, Oslo
2007
Norge
Stortingsmelding
Festival/arrangør

Jusshåndbok for konsertarrangører

Larsen, H.,
Norsk Rockeforbund
Norsk Rockeforbund, Oslo

Jusshåndboka er en juridisk veiledning for helårsarrangører og festivaler i Norge. Det er en lesbar og informativ bok, som ikke gir svar på alle juridiske spørsmål arrangører kan komme bort i, men som kan være med på å skape en bevissthet rundt det ansvaret som følger med arrangørdriften.

Mye juss handler om skjønnsmessige vurderinger, og reglene må tolkes i sammenheng med det konkrete forholdet. Advokatfirmaet Grette DA har bistått med utarbeidelsen av håndboka og har mye erfaring med juridiske spørsmål knyttet til arrangørbransjen.

2013
Norge
Handbok
Festival/arrangør

Festival Innovation. Complex and dynamic network interaction

Larson, M.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Oxfordshire: Routledge

This article argues that festival innovation is a highly cooperative endeavour among many actors in an inter-organizational network. The aim is to understand how collaborative festival innovation is performed and who takes part in the process. Material from case studies of three Swedish festivals showed that innovation takes place in complex networks involving many actors having various interests. Innovation networks are often highly dynamic and changing: innovation often takes place in new partnerships. The innovation work is hard to plan: it is to a large degree an emergent process and sometimes innovation originates from improvisation. Some innovation can, however, become institutionalized and embedded in the routines of the partnership interaction. Festival organizers need to reflect on their network and relate strategically to how their partners can contribute to successful festival innovation.

2009
England
Artikkel
Festival/arrangør

En studie av frivillige ved Øyafestivalen 2010 - Hvorfor blir man frivillig og har lederstilen sammenheng med oppfattet egeninnsats?

Lie, L. E. Ø.
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Oslo

Formålet med denne studien har vært å kartlegge hva som motiverer frivillige ved festivaler,samt å se hva slags effekt ulike lederstiler har på den frivilliges egenoppfattede arbeidsinnsats og tilknytning til festivalen. Jeg ønsket å studere frivillighet, fordi det har vært forsket lite på dette området tidligere i Norge. Det rapporteres fra en spørreundersøkelse som ble sendt til alle som hadde vært frivillig ved Øyafestivalen sommeren 2010. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til de frivillige i mars 2011.I Norge utgjorde den frivillige ulønnete innsatsen 115 000 årsverk i 2008. I Norge har det totale frivillige arbeidet sunket fra å utgjøre 4,5 % av den økonomiske aktive befolkningen i 2004, til 4,1 % i 2009. Særlig har frivillige organisasjoner problemer med å tiltrekke seg den unge arbeidskraften. Dette understreket behovet for å finne ut av hva som motiverer til frivillighet, og hvilke lederstiler som bør brukes for å skape størst mulig arbeidsinnsats og tilknytning til organisasjonen den frivillige arbeider for. Resultatene i min undersøkelse av de frivillige ved Øyafestivalen 2010 viser at det er de indre motivasjonsfaktorene, eksempelvis ønsket om sosialt samvær og å hjelpe festivalen, som er de viktigste årsakene til frivillighet. Resultatene viste også at frivillige som drives av indre motivasjonsfaktorer hadde en høyere selvopplevd arbeidsinnsats, og var sterkere knyttet til organisasjonen. Jeg fant også at frivillige som hadde en leder som brukte en demokratisk lederstil, hadde høyere arbeidsinnsats og lavere turnoverintensjon. For at den frivillige skal knytte seg til festivalen og gjøre en så god innsats som mulig kan det derfor være viktig at lederne gir de frivillige ros ved godt utført jobb. Videre kan det være riktig å involvere de frivillige i viktige avgjørelser, slik at de er inneforstått med hvorfor det eventuelt blir endringer underveis i festivalen. Dersom de frivillige har forslag til forbedringer er det også viktig at deres leder lytter til disse. Men hvilke lederstiler som blir benyttet virker ikke å ha like stor betydning på de frivillige som jeg først antok. Det sosiale samværet, muligheten til å få ”hjelpe til”, og ønsket om status virker være viktigere enn lederstil for de frivillige ved Øyafestivalen 2010.

2011
Avhandling
Festival/arrangør

Miljøhåndboka

Lundberg, H.
Øyafestivalen, Oslo

JA! Vi skal i gang med miljøarbeid! Men, hvordan gjør vi det? Hvor starter vi, hva gjør vi egentlig?

Alle virksomheter – store eller små påvirker naturen! Festivaler er ikke store “forurensere” i tradisjonell forstand, men de samler mye folk på et lite område og det genereres utrolige mengder søppel. I samarbeid med Øyafestivalen og en rekke andre små og store arrangement har vi sett hvilke belastninger et arrangement har på miljøet og hvilke muligheter som finnes for forbedring.

I Miljøhåndboka finner dere en enkel metode for systematisk miljøarbeid og praktiske tips! Første del omhandler miljøledelse – trinn for trinn hvordan man kan organisere og starte arbeidet, og hvordan få hele organisasjonen til å dra i samme retning. Del to er viet gode ideer og tips til konkrete tiltak på ulike miljøområder: HMS, innkjøp, avfall, økologisk mat, klima med mer.

2014
Norge
Handbok
Festival/arrangør

Kystkulturdagene i Lysøysund. Evaluering

Lysø, R.,
Sletterød, N. A.
Trøndelag Forskning og Utvikling (ToFU), Steinkjer

Evaluering av Kystkulturdagene i Lysøysundet i 2010. Inneholder oppsummering, vurdering og forslag til tiltak for utvikling av organisasjon, arrangement og sted.

2010
Rapport

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.