Disassembly and reassembly: An introduction to the Special Issue on digital technology and creative industries

Mangematin, Vincent,
Sapsed, Jonathan,
Schüßler, Elke
Technological Forecasting and Social Change

This Special Issue analyzes the dynamics of disassembly and reassembly unfolding in selected creative industries through the advent of digital technology. It argues that a full understanding of the much-observed organizational or sectoral lock-in effects on the one hand, and the possibilities for transformation and innovation on the other is only gained by analyzing jointly how institutional logics, business models and creative processes are affected by digital technology and how they interrelate in producing stability or change. These three dimensions provide a framework for reviewing the findings of the papers comprised in the Special Issue and for integrating their insights towards a research agenda. This introduction starts with a reflection on creative industries classification systems and related possibilities for generalization and discusses how digital technology acts as a driver for disassembly and reassembly. It concludes by highlighting three avenues for further research.

2014
Vitenskapelig artikkel

The weakest link: Creative industries, flagship cultural projects and regeneration

Comunian, Roberta,
Mould, Oliver
City, Culture and Society

The role of cultural regeneration as means of social and economic development has been a widely investigated yet controversial topic. This paper focuses on a specific research question within the wider literature in the field: what is the relationship between regeneration, in particular flagships cultural projects, and the creative industries?

Part of the argument behind cultural regeneration and public investment in flagship buildings and new cultural institutions in Europe is that they will foster the economic development of the city, not only in terms of tourism development but also supporting the growth of the creative industries. Nevertheless, little research has addressed what are the real dynamics linking public investments in culture and regeneration and the potential development of local creative industries. Somehow, this connection has been taken for granted and in many policy document there is the assumption that flagship investments and regeneration will encourage and support local creative industries.

The paper presents the result of a 2 year fieldwork undertaken in the context of Newcastle-Gateshead and the North-East region of England. The paper presents the result of the interviews conducted with local creative and cultural producers and highlights the weak connection between local practitioners and local cultural flagship developments in the region. Finally it calls for reconsideration by public policy of the importance of reconnecting creative industries and cultural regeneration to explore the real potential of this relationship.

2014
Vitenskapelig artikkel

The creative economy in a context of transition: A review of the mechanisms of micro-resilience

Andres, Lauren,
Round, John
Cities

This paper assesses the coping mechanisms of creative SMEs in the context of recent economic downturns. It argues that such industries develop various forms of micro-resilience anchored in three main dimensions: production, space and people. By using the case of Digbeth and the Custard Factory as a lens to focus the discussion, it posits the argument that micro-resilience rests upon competitive advantages, including corporate reputation and the capacity of those industries to be flexible, adaptable and entrepreneurial. It also notes that space and locality, as intangible resources, act as leverages to provide an adequate working environment, allowing financial viability and clustering. Finally, it points out that creative workers and their informal networks favour a range of tactics allowing micro-resiliency.

2015
Vitenskapelig artikkel

Resistance to crowdfunding among entrepreneurs: An impression management perspective

Gleasure, R.
The Journal of Strategic Information Systems

Onlookers and early adopters have noted the new strategies afforded when funding bottlenecks can be bypassed and members of the public can be engaged early in development. Yet if crowdfunding is to prove truly disruptive for entrepreneurs then greater efforts must be made to understand non-adopters. This study models entrepreneurs' resistance to crowdfunding using an impression management perspective. A case study of 20 entrepreneurs suggests that resistance is influenced by entrepreneurs' fear of disclosure, fear of visible failure, and fear of projecting desperation.

2015
Ireland
Journal paper
Bokbransjen

Re-eventing the Book

Banou, Christina
Chandos Publishing, Elsevier

Re-Inventing the Book: Challenges from the Past for the Publishing Industry chronicles the significant changes that have taken place in the publishing industry in the past few decades and how they have altered the publishing value chain and the structure of the industry itself. 

The book examines and discusses how most publishing values, aims, and strategies have been common since the Renaissance. It aims to provide a methodological framework, not only for the understanding, explanation, and interpretation of the current situation, but also for the development of new strategies.

The book features an overview of the publishing industry as it appears today, showing innovative methods and trends, highlighting new opportunities created by information technologies, and identifying challenges. Values discussed include globalization, convergence, access to information, disintermediation, discoverability, innovation, reader engagement, co-creation, and aesthetics in publishing. 

  • Describes common values and features in the publishing industry since the Renaissance/invention of printing 
  • Proposes a methodological framework that helps users understand current publishing issues and trends
  • Focuses on reader engagement and participation
  • Proposes and discusses the publishing chain, not only as a value chain, but also as an information chain
  • Considers the aesthetics of publishing, not only for the printed book, but also for digital material
2017
bok
Bokbransjen

Bransjestatistikk 2014

Forleggerforeningens servicekontor
Forleggerforeningens servicekontor

Forleggerforeningens servicekontor utarbeider årlig bransjestatistikk over bokomsetningen i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Omsetningen til aktører som ikke er medlemmer av foreningen, bygger dels på innrapporterte tall og dels på skjønn. Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser, men det er grunn til å understreke at denne delen av tallgrunnlaget er grove anslag.

Statistikken presenteres i to deler. Første del omhandler estimater for totalmarkedets utvikling, mens den andre delen bare omfatter forlag som er medlemmer av Den norske Forleggerforening. 

2014
Norge
Rapport
Bokbransjen

E-boka, Kulturrådet og støtteordninger: En oppdatering

Olsen, M. H.
Kulturrådet

Det primære formålet med denne rapporten er å beskrive endring og utvikling, nye momenter som er kommet til, og nye innsikter som erfaringene siden rapporten "E-boka og innkjøpsordningene" kom ut i 2009.

2011
Norge
Rapport
Bokbransjen

Litteratur i digitale omgivelser

Prytz, Ø.
Kulturrådet

En studie av hva som skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres.

Hvordan setter digitaliseringen av kulturen spor etter seg i litteraturen? Hvordan preges forfatternes skrivearbeid, lesernes erfaringer og de litterære formene og tematikkene av de digitale tekologiene? Litteratur i digitale omgivelser er både en introduksjon til feltet og en bredt anlagt kartlegging av de mest sentrale utviklingstrekkene i det litterære landskapet i samtiden.

Perspektivet ligger på forfatter, tekst og leser, men også bransjerelaterte spørsmål blir kommentert. Studien ser på e-boken og de nye leseteknologiene, og den retter blikket mot utviklingen innenfor de sosiale mediene. Den rommer intervjuer med flere sentrale forfattere, og den skisserer et teoretisk bakteppe for en mer prinsipiell refleksjon rundt digitaliseringen av litteraturen. Endelig rommer studien en rekke referanser til relevante kunnskapskilder, og slik legger den et godt grunnlag for videre forskning og diskusjon.

2013
Norge
Rapport
Bokbransjen

Konkurransen blant bokhandlene under fastprissystemet - En undersøkelse av konkurransefaktorer og hvordan konsumentene blir påvirket av disse

Paulsen, H.
Norges Handelshøyskole

I norsk bokbransje er det gitt fritak fra konkurranselovens §10 for bruk av bindende videresalgspris. Bransjen har selv utarbeidet det de kaller Bokavtalen, som blant annet omhandler bruk av faste priser, leveringsplikt og ulike abonnementsordninger for bokhandlenes innkjøp.

Denne avhandlingen tar for seg hvordan bransjens konkurranseforhold påvirkes, og hvilke andre faktorer det legges vekt på i konkurransen med andre markedsaktører, gitt forutsetningen om bindende videresalgspris i Bokavtalen. Jeg har intervjuet ledere i 12 bokhandler for å kartlegge deres syn på dagens konkurransesituasjon og holdning til Bokavtalen. Samtidig har jeg innhentet datamateriale fra 339 konsumenter, for å undersøke deres generelle oppfatning av den norske bokbransjen og hvordan bokhandlenes konkurranseparametre påvirker deres forbruk. 

2014
Norge
Masteroppgave
Bokbransjen

Fastpris – med fokus på bokbransjen

Foros, Ø.,
Kind, H. J.
Praktisk Økonomi & Finans

Gjennom et unntak i konkurranseloven kan norske forlag via en bransjeavtale bestemme prisen på nye bøker, og hindre at bokhandlerne konkurrerer på pris. Kritikere av avtalen hevder at dette fører til at prisene blir høyere enn de ellers ville vært, og at bransjeavtalen derfor bør avskaffes. Imidlertid er det hverken empirisk eller teoretisk grunn til å tro at bokhandlerkonkurranse i seg selv fører til lavere priser. Vi argumenterer for at avtalen bør opprettholdes, og at den både av bedrifts- og samfunnsøkonomiske årsaker bør være bransjeomfattende for å løse vertikale og horisontale problemer av kollektiv art. 

2012
Norge
Artikkel

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.