Festival/arrangør

Cultural democracy: The way festivals affect society.

LAOPODI, M.L.
Queen Margaret University College
The dissertation studies the extent to which festivals, from a popular event for the masses, evolved into exclusive events, and shows how festivals affect society and are affected by it through practices in accordance with cultural democracy. Festivals relation to society is explained through the following concept-areas: The artist's role; the use of festivals; the European example; cultural democracy; cultural policy; active participation; cultural tourism; and the media. The dissertation identifies cultural policy, active participation and the media as key areas of concern in order to attain a coherent culturally democratic society. The study recognized that certain festivals and forms of art have been taken over by elite groups of people who exclude others from accessing them. What is called mass culture appeared to include many more practices and manifestations of creativity than the perceived established arts. How mass culture is seen, is important in the way people are given freedom to preserve and express their cultural preferences and identities. In this respect the media play an important role through their capacity to promote and supply culture. The media use segmented functions of culture and influence people's behaviors.
2003
USA
Avhandling
Festival/arrangør

Economic Impacts of 97 Festivals and Events

HILL STRATEGIES
Ontario's festivals and events provide significant cultural, sporting and recreational opportunities for Ontarians and attract many visitors to all regions of the province. This report examines the economic impacts of various sizes of festivals and events in the province. Ontario's festivals and events also provide significant economic benefits for the province through spending by the festivals themselves and by their visitors. The overall impact of 97 culture, sports, recreation and community festivals and events amounts to nearly $80 million in economic return to the province's GDP. The 97 events also generate over $30 million in taxes for all levels of government and help create 2,600 jobs and over $50 million in wages and salaries.
2003
Kanada
Rapport
Festival/arrangør
2003
Kanada
Rapport
Festival/arrangør

Festivals and the creative region

BIANCHINI, F. ,
MAUGHAN C.C.
Arts Council England
This document issued by the De Montfort University Leicester commissioned to research the social and economic impact of cultural festivals in the East Midlands. The study's purpose is to improve the understanding of the impacts of the Festivals by quantifying the overall economic impact and dividing it accordingly through: the festival's direct expenditure; the customer effect and the expenditure by audiences, as well as an audience profile; and the impact on local businesses. The study concludes with some thoughts about future improvements such as teamwork, further research on investment possibilities, increase of the number of events and activities to engage with the younger attendees and pushing local distinctiveness forward.
2003
Storbritannia
Rapport
Festival/arrangør

The Impact of Festivals on Cultural Tourism

RAZAQ R.
This paper initially reviews literature related to the cultural tourism and the role of festivals in the creation of opportunities for community oriented events and festivals which contrast with tourist orientated events which have tenuous links with local communities. Moreover, paper will argue that community based events and festivals provide an opportunity for the celebration of local identity and community empowerment and create tourism for the local area. The case studies within this paper explore the development of cultural tourism and multi-cultural festivals and events with the UK, and the positive contribution that these events play in solidifying community relations with development of the cultural tourism.
2003
Storbritannia
Presentasjon
Festival/arrangør

Tourism, The Festival Marketplace and Robert Lepage’s The Seven Streams of the River Ota ,

FRICKER, K.
Contemporary Theatre Review, 13:4, 79-93
13:4, 79-93
2003
Storbritannia
Artikkel

Kultur og næring; Næringsøkonomiske virkninger av et utvalg kulturtiltak i Møre og Romsdal

Hervik, A.,
Bryn, K.,
Bræin, L.
Møreforskning
Rapport 0303

12 større kulturtiltak i Møre og Romsdal er gjennomgått for å finne ut hvilke effekter disse tiltakene har for næringslivet. 4 av tiltakene er faste institusjoner og er gruppert som muséer mens de øvrige 8 er gruppert som festivaler fordi aktiviteten er mer tidsavgrenset.

Kulturtiltakene hadde i 2001 en samlet inntekt på 70 mill. kr hvorav den offentlige støtten utgjorde 46%. De regionaløkonomiske virkningene er beregnet til ca. 180 mill. kr. Det er imidlertid grunn til å regne med at kulturtiltakene i tillegg skaper et betydelig konsumentoverskudd som ikke er med i disse beregningene. I forhold til den totale økonomiske aktivitet som genereres og øvrig nytte som er påvist for andre aktører og som kulturtiltakene ikke har mulighet for å høste betalingsvilligheten for, er det gode begrunnelser for økonomisk offentlig støtte.

Et hovedspørsmål for utvikling av inntektsskapende vekst for kulturtiltak av typen festivaler og lignende arrangement, er om det er et større marked og om det er mulig å høste en større betalingsvillighet. For muséene kan spørsmålet snarere være om det er mulig å utvikle større eksterne nytteeffekter for nærings- og samfunnsliv, men kanskje også å øke inntektsgrunn­laget for drift og utvikling av virksomheten.

I vår gjennomgang finner vi at det i dag i hovedsak er et lokalt/regionalt marked for festi­valene. Regionens "eksport" av kulturbaserte produkter/tjenester innen de tiltakene vi har sett på, kan sies å bestå i de tilreisendes innkjøp i forbindelse med festivaler, museumsbesøk osv. Vi kan også si at det er en form for eksport - eller heller redusert lekkasje av kjøpekraft - dersom regionens bosatte har et merforbruk av kulturprodukter/tjenester i forbindelse med kulturtiltakene ved at dette i noen grad kan erstatte kulturkonsum i utlandet.

En bred forståelse for hvordan kulturinnhold inngår i noen av våre viktigste vekstnæringer gir grunnlag for næringsorientert tenkning omkring kulturbasert næringsvirksomhet og utvikling. I et slikt perspektiv bør kulturnæringene utvikles etter næringspolitiske prinsipper der virke­middelapparatet også omfatter kulturbaserte næringer. Her står innovasjon og entre­prenørskap sentralt og offentlig politikk og virkemidler er rettet inn mot å etablere regionale innovasjonssystemer, nettverk og samarbeid med sikte på å utvikle næringsklynger som kan oppnå kritisk masse.

Lokalt/regionalt næringsliv har som vi har påpekt foran i noen grad betalingsvilje for kulturtiltak som sponsorer og kjøpere av produkter/tjenester. De har også direkte nytte av tiltakene gjennom ringvirkningseffekter. Kulturtiltakenes identitetsskapende effekter kan nyttes av næringslivet i forbindelse med markedsføring og rekruttering av nye ansatte, og verdien av kulturtiltakene gir økt trivsel som kan være viktig for å holde på nøkkelpersonell. Det er likevel store muligheter for næringslivet til å bruke slike fordeler skapt av kulturtiltakene uten å betale for dem (gratispassasjerproblemet). Utvikling av bedre samarbeidsavtaler mellom kulturtiltakene og bedriftene med fokus å utvikle brukerrettende tilbud kan utløse en større betalingsvilje i lokalt/regionalt næringsliv enn det som er realisert til nå.

2003
Norge
Rapport
Festival/arrangør

Hultsfred: en plats för kulturell ekonomi

Aronsson, L.
Hägglund, Stockholm
(s. 108-144)
2003
Sverige
Bokkapittel
Festival/arrangør

Lokaløkonomiske virkninger av kulturfestivaler – et metodisk urent farvann

Ericsson, B.
ØF-notat nr. 06/2003

I prosjektet er de lokaløkonomiske effektene kartlagt gjennom postale spørreskjemaintervjuer med publikummere ved et stort antall enkeltarrangement. Dessuten er det gjort en gjennomgang av festivalregnskapene, samt supplert med intervjuer og samtaler med de administrativt ansvarlige for respektive festival. Hovedmålet med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilke typer arrangementer, evt. porteføljer av arrangementer, som fremmer lokal reiselivs- og destinasjonsutvikling, både når det gjelder økonomiske og kulturelle virkninger. En viktig årsak til denne problemstillingen er den forholdsvis store veksten i ulike arrangementer som har funnet sted i de senere åra, og der mange er begrunnet med en ønsket vekst i turismen til regionen. Dette ønsket bunner antakelig i en forestilling om at arrangementer tiltrekker seg mange tilreisende, uten at de enkelte aktuelle arrangementene er vurdert i et turistisk perspektiv.

2003
Norge
Rapport
Festival/arrangør

Riddu Riđđu – et sted å lære?

Hauan, M. A.
Karlsøy og verden utenfor. Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. Festskrift til professor Håvard Dahl Bratrein på 70-årsdagen, Universitetsmuseet, Tromsø museum, Tromsø
13.02.2003 (s. 186-207)
2003
Norge
Artikkel
Antall publikasjoner i denne databasen: 553

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.