Festival/arrangør

Festivaler – kan utkanten bli begivenhetens sentrum?

Walderhaug, M.
Norsk Kulturråd, Oslo
2000
Norge
Bokkapittel
Festival/arrangør

Frivillig innsats

Wollebæk, D.,
Selle, P.,
Lorentzen, H.
Fagbokforlaget, Bergen

Hva får folk til å engasjere seg i frivillig arbeid? Hvilken rolle spiller frivillige organisasjoner i det norske samfunnet? Hvordan påvirkes organisasjonene av de allmenne moderniseringsprosessene rundt oss? Denne boken søker svar på disse spørsmålene. De frivillige organisasjonene kan tre typer bidrag. For det første sosial tilhørighet, mening og fellesskapsfølelse. For det andre er de viktige bidragsytere i den demokratiske meningsdanningen. For det tredje yter de viktige økonomiske bidrag. Ikkeminst gjennom omfattende ulønnet arbeidsinnsats. Boken inneholder omfattende analyse av de frivillige organisasjonenes rolle langs disse tre dimensjonene. Den viser at omfanget av frivillig innsats fortsatt er blant de største i Europa. Den frivilligearbeidsinnsatsen utgjør ca. 114 000 årsverk. Men organisasjonslandskapet har forandret seg kraftig gjennom de siste femti årene. De kollektive verdiene som frivillig engasjement er tuftet på, synes å være i langsom oppløsning. Viljen til å inngå i et forpliktende fellesskap i organisasjonssamfunnet er sviktende, særlig blant ungdom. Mange er mest opptatt av aktiviteter, mindre av hvem som skaper dem. Færre engasjerer seg ut over eget nærmiljø. Er det tradisjonelle fundamentet for frivillig deltakelse truet? I så fall kan organisasjonene bli mindre viktige, både for velferdsstaten og demokrati.

2000
Norge
bok
Festivaler/arrangørvirksomhet

The Rise and Fall of Festivals. Reflections on the Salzburg Festival

FREY, B.
The paper takes a closer look at cultural festivals such as musical or operatic festivals. From an economic viewpoint the paper shows that such festivals offer great artistic and economic opportunities, but that at the same time these opportunities are also easy to destroy. Empirical evidence from the Salzburg Festival show that government support can have negative effects on the innovative and economically success of festivals by introducing distorting incentives and imposing all sorts of restrictions. The paper draws policy suggestions on how the state can support art festivals.
2000
Working Paper
Festival/arrangør

Are you experienced!

O'Dell, T.
Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Stockholm: Carlsson
2001
Sverige
Artikkel
Festivaler/arrangørvirksomhet

Organising events: managing conflict and consensus in a political market square

LARSON, M.,
WICKSTROM, E.
Event Management, Vol. 7, 51–65
Events are organized by several different actors with individual interests. In order to perform the project task at hand, actors form relationships aimed at cooperation. Relationships involve political processes, which can be understood from a consensus and a conflict perspective. From the consensus perspective, mutual commitment, trust, and conversation are important to build fruitful relationships. From the conflict perspective, tensions, conflicts, and power games are considered unavoidable aspects of social interaction, which create change and renewal. This article aims at describing and understanding political processes in event project networks. The findings suggest that processes within project networks are predominantly based on either a consensus or a conflict perspective. However, consensus and conflict are not to be regarded as poles apart. Instead, they are intertwined and coexist in relational interaction. Actors use different strategies to manage political processes, aiming at building either legitimacy or mutual commitment.
2001
Artikkel
Festivaler/arrangørvirksomhet

Rationalizing Lithuanian contemporary music field: institutional processes

PARULSKIENE, D.
In the thesis there is argued that organizations in an arts field are not driven only by rational decisions, that they are concerned also with question of legitimacy, need to conform existing social institutions and professional norms. Institutional analysis of five music festivals gives evidence that in Lithuanian contemporary music field during the decade of independence occurred institutional change toward democratization and commercialization of productive and reproductive processes. The festivals started to be driven by the logic of struggle for legitimacy within economic and political power - the state, professionals, and certain groups of audiences. Research shows that arts organizations in their struggle for legitimacy become more similar in their practices, and lack of innovation is clearly apparent here. Main reasons of institutional homogenization on the field level are dependence on the centralized state financing, high level of professionalization, and re-established during the independence period structuration of the field with the dominant position of professional association. Available socio‐cultural analysis of the personalities, involved in the organization of the festivals, implies that role of the individuals in the field, their ability to challenge established rules and norms, is crucial.
2001
Avhandling
Festival/arrangør

Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen

Berg, P. O.,
Linde-Larsen, A.,
Löfsgren, O.
Studentlitteratur, Lund

I det som kallats "den nya ekonomin" har evenemangen fått en nyckelroll när det gäller att lansera ett varumärke, en identitet eller berätta en historia. "Event-management" är en snabbt växande bransch som paketerar händelsen, invigningen eller lanseringen som en mångsinnlig direktupplevelse - en konstform.

 

I denna bok granskar en grupp företagsekonomer och kulturforskare evenemangskulturens värld utifrån en studie av "världens mest invigda bro". Den ger en ingående skildring av hur invigningen av Öresundsbron byggs upp, genomförs och värderas. I boken diskuteras de sätt på vilka förväntningar byggts upp. Den beskriver kopplingen mellan fysisk rörelse och känslan av att bli berörd. Här diskuteras hur känslan och engagemang formas i det upplevelserum som evenemanget försöker skapa, samt analyseras den kulturella grammatik och de övergripande tankefigurer som stora invigningsevenemang anknyter till. I ett avslutande kapitel diskuteras hur evenemanget ter sig ett år efter - om den besvärliga omstart som broprojektet ställs inför när festen är slut. Författarna har två syften med denna bok, dels att visa på hur invigningen av Öresundsbron var uppbyggd, och hur den kopplas till utvecklingen av regionen som helhet, dels att analysera hur den speglar några karakteristiska drag i det vi kallar "evenemangskulturen". 

2002
bok
Festival/arrangør

Quart på dommedag

Eikeland, T.
Høyskoleforlaget, Kristiansand
2002
Bokkapittel
Festival/arrangør

Continuance commitment and reasons to quit: A study of volunteers at a jazz festival

Elstad, B.
Event Management

This article reports the results of a study of volunteers' continuance commitment and reasons to quit at a festival. The study of 221 volunteers at a large jazz festival in Norway indicated that both motivational factors and factors related to the festival context were important in explaining volunteers' continuance commitment. Furthermore, about 30% of the volunteers had considered quitting as a volunteer. Reasons why they had considered quitting as volunteers at the festival were also identified.

2002
England
Artikkel
Festival/arrangør

Den förtrollande zonen. Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland

Gustafsson, L.
Nya Noxa, Nora

Avhandlingen är en analys av hur medeltiden iscensätts och används i lek och iscensättning inom ramen för festivalen Medeltidsveckan på Gotland. Den bygger på fältarbete under 1990-talet och är teoretiskt fotad i lek- och ritualteori samt ingår i en diskussion om kulturarv- och minnespolitik. Tre av festivalens evenemang står i fokus, iscensättningen av Valdemar Atterdags invasion och den så kallade brandskattningen av Visby 1361, den medeltida marknadsgata som arrangeras av Gotlands Fornsal i samarbete med ett stort antal kommersiella och privata aktörer och ett tältläger, där lajvare, kreativa anakronister och andra personer inom den ungdomsbaserade medeltidsrörelsen under den tidsperiod avhandlingen täcker samlades och tillsammans iscensatte en medeltidsinspirerad miljö.

2002
Avhandling

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.