Arkitektur

Valuing iconic design: Frank Lloyd Wright architecture in Oak Park, Illinois

Ahlfeldt, G.M.,
Mastro, A.
Housing Studies
27 (8). pp. 1079-1099.

This study investigates the willingness of homebuyers to pay for co-location with iconic architecture. Oak Park, Illinois was chosen as the study area given its unique claim of having 24 residential structures designed by world-famous American architect Frank Lloyd Wright, in addition to dozens of other designated landmarks and three preservation districts. This study adds to the limited body of existing literature on the external price effects of architectural design and is unique in its focus on residential architecture. We find a premium of about 8.5% within 50-100m of the nearest Wright building and about 5% within 50-250m. These results indicate that an external premium to iconic architecture does exist, although it may partially be attributable to the prominence of the architect

2012
USA
Vitenskapelig artikkel
Arkitektur

Den tette byens verdi. En litteratur- og metodestudie av den samfunnsøkonomiske verdien av byfortetting

Magnussen, K.,
Gierløff, C. W.,
Seeberg, A. R.,
Navrud, S.
Menon
Publikasjon 44/2017

Det pågår betydelig fortetting i mange norske byer og kommuner, ofte uten en helhetlig planlegging. Muligheter til gode løsninger kan dermed oversees, og verdier kan forsvinne. Det er også sannsynlig at fortetting ikke bare bringer med seg positive virkninger. Det er sannsynlig at i noen områder kan de positive virkningene være avtakende eller ikke-eksisterende, enten som følge av at det blir et for stort press på bygodene (infrastruktur, service, tjenester, uteliv, variert kulturtilbud, flere restauranter, spesialisert handel osv.) som følge av trengsel, eller at fortettingen er gjort uten helhetlig planlegging. Byfortetting kan innebære kortsiktige kostnader for samfunnet, for eksempel i form av høye tomtekostnader, og disse kostnadene er ofte lett synlige og enkle å beregne. Det er dermed viktig at også nytten av tiltak blir synliggjort i økonomiske termer. Det kan bidra til bedre forståelse for, og gi økte insentiver til å gjennomføre byfortetting. God byfortetting kan defineres av at den har en verdi for nåværende og kommende generasjoner. Mange er enige i at byfortetting har verdi og betydning for samfunnet, men den totale samfunnsnytten kan være vanskelig å måle. Økt kunnskap om verdien av byfortetting kan derfor føre til at det blir enklere å fatte gode og riktige beslutninger hvor man tidligere har undervurdert samfunnsnytten.
For å forbedre dette kunnskapsgrunnlaget har formålet med dette prosjektet vært å:
- Gjennomføre en forskningsbasert litteraturstudie over hva som finnes av verdsettingsstudier av byfortetting og elementer av byfortetting og byliv
- Oppsummere resultater om hvilke goder som er verdsatt, og hvilke verdier som er funnet for disse godene og tjenestene, og vurdere om disse kan overføres til andre sammenhenger (ved hjelp av verdioverføringsmetoder) 
- Vurdere og gi en anbefaling om hvilke metoder som synes best egnet for verdsetting av denne typen goder.

2017
Norge
Generell

Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015

Holden Halmrast, H.,
Lorvik Nilsen, Ø.,
Brunsberg Refsli, P.,
Sjøvold, J.M.

Rapporten presenterer den samlede omsetningen for hver bransje ved å samle inn tall for tre hovedkategorier: salgsinntekter, opphavsrettsinntekter (vederlagsinntekter) og fremføringsinntekter.

Det er første gang det foreligger en samlet beskrivelse av den økonomiske omsetningen av visuell kunst i Norge. Nytt av året er også at statistikk for flere kunstbransjer blir samlet i én rapport. Kulturrådet har tidligere utgitt «Musikk i tall» og «Litteratur i tall» som egne publikasjoner. Sammenstillingen gir bedre oversikt og gjør det enklere å se de ulike næringene i en sammenheng. På det visuelle feltet er det samlet inn tall både for 2014 og 2015. På musikk- og litteraturfeltet presenteres utviklingen fra henholdsvis 2012 og 2013.

Tallmaterialet som er samlet inn gir grunnlag for å se noen overordnede trekk ved bransjene og gir også kunnskap om nyere utviklingstendenser. Eksempler på dette er veksten i det digitale markedet og utviklingen av kunsteksport.

2016
Norge
Rapport
Generell

Regionalisering av kulturpolitikken

2016-08

Regionrformen vil innebære at fylker erstattes med regioner. Sammenlignet med fylkene vil regionene få en mer strategisk funksjon, men de vil også få økt forvaltningsansvar.  Kultur er ett område hvor regionene kan få økt ansvar. Proba har i samarbeid med NIBR vurdert hvilke oppgaver på kulturområdet som kan overføres til regionene og hvordan dette kan gjøres. Den svenske ”Kultursamverkandsmodellen” har klare styrker og kan brukes som utgangspunkt. Det er KS som har finansiert utredningen.

2016
Norge
Rapport
Generell

Cultural and Creative Industries Concept – A Historical Perspective

Moore, I.
Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 110, Pages 738-746

Innovation and creativity are broadly used terms and Creative Economy concept is present in European and other countries policy documents, including EU policy, UNDP and other international organization strategies. In Latvia the use of the Creative Industries term increases, however the understanding of its implications often causes confusion, both among policy makers and the broader public. The aim of this article is to establish a better understanding of the principles of Cultural and Creative Industries and the concept of a Creative Economy using historical reasoning from relevant literature. Formal use of the term Creative Industries is quite recent (1994), marking the digital era of cultural industries and creativity. However there are roots back to the industrial revolution and urbanization, cultural industries from the 1930s, popular culture, ideology distributed through mass media and contra culture rebelling against the capitalist drive of mass culture.

2014
Vitenskapelig artikkel
Generell

Economic modeling of innovation in the creative industries and its implications

Bae, S.H.,
Yoo, K.
Technological Forecasting and Social Change
Volume 96, Pages 101-110

The purpose of this paper is to provide economic modeling and its implications to government policy in promoting and financing innovation in the creative industries. First, we develop a rational expectation model with emphasis on network externalities (NE) within the creative industries, and on the moral hazard problem due to the presence of asymmetric information in a loan market for innovation. Interactions between firms' and banks' expectations play an important role in determining which of the two equilibria occurs: one with low NE and the other with high NE. Then, we show the effectiveness of policies that critically depend on the current equilibrium and how discrepancies between the expectations converge to a new equilibrium. This paper develops a theoretical model and also empirically tests some implications of the model using OECD country level data (2000–2013). The theoretical results show that policies aiming at promoting innovation in the creative industries actually decrease the equilibrium level of innovation as well as banks' confidence and network externalities in low NE equilibrium even with the presence of the positive effect of lowering the critical mass; the opposite outcomes are observed in high NE equilibrium. Other implications of government policies are also discussed.

2015
Vitenskapelig artikkel
Generell

Art and Culture, Economics of

Ginsburgh, V.A.
Elsevier

The article provides an overview since the starting point of the field in the mid-1960s, its main developments, strengths, and weaknesses and suggests new research avenues.

2015
Bokkapittel
Generell

Creative Industries Impact on National Economy in Regard to Sub-sectors

Daubaraitė, U.,
Startienė, G.
Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 213, Pages 129-134

This paper aims to define impact of creative industries (CI) on national economy in regard to sub-sectors. Employing systematic, logical and comparative analysis of scientific literature, as well as analysis of empirical data, authors define and classify the most important CI sub-sectors that impact national economy. Due to this, the value of this paper is theoretical definition, systematization and evaluation of the sub-sectors defining the impact of CI on national economy. The findings of this research provide the basis for targeted funding in order to foster and develop CI impact on national economy.

2015
Vitenskapelig artikkel
Generell

Managing ambidexterity in creative industries: A survey

Wu, Y.,
Wu, S.
Journal of Business Research
Volume 69, Issue 7, Pages 2388-2396

This paper reviews and synthesizes the research on how creative industry organizations (CIOs) achieve alignment ambidexterity and adaptability ambidexterity. This survey highlights the dominance of the contextual approach among CIOs, which arises through practices and processes of internal orientation and external engagement. The survey suggests promising areas for future research in clarifying the contingency factors through which various ambidexterity solutions are adopted in CIOs. These contingency factors include different forms of ambidexterity, concerns about paradoxical tensions, and industrial characteristics. These findings have useful implications for other economic sectors. The paper argues for an enriched ambidexterity research agenda in which creative industries deserve greater attention.

2015
Vitenskapelig artikkel
Generell

The cultural economy in the digital age: A revolution in intermediation?

Benghozi, P-J.,
Paris, T.
City, Culture and Society
Volume 7(2), p 75-80

The new digital economy seemingly is leading to the disappearance of intermediaries. Externalities and the ongoing comparison of competitors favor dominant players; creators and producers also can distribute their content directly to consumers, bypassing any intermediaries. This movement exhibits some contradictory tendencies though. Online transactions give space to various unforeseen intermediation patterns involving contractual relations, information processing, and customer relations. In doing so, they alter cultural sectors and fundamentally challenge traditional organizations and revenues. This overhaul particularly affects economic actors, selection and creative processes, distribution channels, and cultural practices, as well as production structures. Accordingly, the Internet has had notable effects on the complexity of artistic and cultural markets. Various cultural fields thus reveal the emergence and simultaneous development of different ways to create, produce, make available, and charge for contents—that is, different business models. These unfamiliar intermediations drive reorganizations of cultural industries, because they invent innovative economic terms, restructure common forms of creation and recommendation, prompt new forms of entrepreneurship, and stimulate competition by newcomers. This study scrutinizes all these reconfigurations according to three current developments in cultural industries: the vast increase of available contents, the solid entrepreneurial dynamics in online markets, and renewed business models.

2016
Vitenskapelig artikkel
Antall publikasjoner i denne databasen: 239

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.