Festival/arrangør

Festivalboom eller kulturpolitisk ønskedrøm? - Om festivalisering og kommunal kulturøkonomi

Mangset, P.,
Håkonsen, L.,
Stavrum. H.
Nordisk kulturpolitisk tidsskrift
01-02/2017

Både forskere og offentlige utredere har overvurdert tendensen til festivalisering av norsk kulturliv. Festivaliseringen – det vil si etableringen av nye festivaler, antall festival-arrangementer og folks besøk på festivaler – har nok økt en god del fram til et stykke ut på 2000-tallet. Men seinere ser det ut til at både antall etableringer, arrangementer og deltakelse har stabilisert seg på et visst nivå, som ikke er svært høyt sammenlignet med andre kulturaktiviteter.

Forestillingen om at utgifter til festivaler og begivenhetskultur har slått tungt – og stadig tyngre – inn i kommunal kulturøkonomi, er etter alt å dømme misvisende. De kommunale utgiftene til drift av festivaler har heller gått ned de seinere år. En mer finmasket Kostra-statistikk etter 2008 tyder dessuten på at økte driftsutgifter til kommunale kultur- og idrettsbygg/-anlegg er et mye mer påtakelig fenomen enn økte kommunale utgifter til festivaler og begivenhetskultur.

Enger-utvalgets påstand om en stor vekst i de kommunale driftsutgiftene til idrett generelt blir dermed også noe misvisende. Mens driftsutgiftene til kommunale idrettsbygg/-anlegg utvilsomt vokste kraftig, gikk øvrig støtte til «idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg» en god del ned, iallfall fra 2008 til 2016

2017
Norge
Artikkel
Kunstnere

Resultater fra NM i kunstløft. Evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015

Dahl Haugsevje, Å.,
Torvik Heian, M.,
Hylland, O.M

Norsk kulturråd utlyste i november 2014 et opp­drag om å evaluere Kunstløftets andre periode, 2012–2015. Telemarksforsking ble tildelt oppdra­get, og denne rapporten er resultatet av evalu­eringen. Evalueringen er en vurdering av Kunstløftets relevans for barn og unge sett i lys av samfunnsendringer og -utfordringer. Evalueringen vurderer også prosjektets bidrag til økt kunnskap og, interesse og prestisje for kunst for barn og unge.

2016
Norge
Rapport
Festival/arrangør

Nasjonal festivalstatistikk 2015

Rykkja, A.,
Ericsson, B.
5/2016

Rapporten presenterer statistikk for musikkfestivaler og en mindre gruppe «ikke-musikk»-festivaler for året 2015. I noen tabeller og figurer er tall og data fra 2014-undersøkelsen tatt med i illustrasjonsøyemed og for å vise forskjeller i datagrunnlag for 2014 og 2015. Denne presentasjonsmetoden er ikke brukt for å si noe om utvikling eller endring mellom to år. Datagrunnlaget, ulik sammensetning av populasjon og det korte tidsintervallet gir ikke grunnlag for å si noe om eventuelle endringer.

2016
Norge
Rapport
Festival/arrangør
2016
Skottland
Rapport
Festival/arrangør

Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser

Nordvall, A.,
Wallstam, M.
ETOUR Rapport
2016:1

Denna rapport fokuserar på festivalbesökarna (både lokala och tillresta) och behovet att utvärdera dem och deras upplevelser. Rapporten tar sin utgångspunkt i antagandet att en väsentlig nyckel för framgång i branschen är att förstå och lära känna sina besökare. Detta utgör en grund för att både arrangörer och besökare ska kunna förverkliga sina målsättningar respektive drömmar. För arrangörens del handlar det om att veta hur många besökarna är, vilka de är, vad de gör och hur de upplever festivalen. När det finns kunskap om dessa aspekter finns också ett underlag för beslutsfattande, prioriteringar av begränsade resurser och förnyelsearbete.

Syftet med denna rapport är att bistå svenska festivalarrangörer i sitt arbete att förstå sina besökare. Rapporten är en övergripande guide i att utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Det finns många olika metoder att använda för att undersöka festivalbesökare (t.ex. online-enkäter, enskilda intervjuer, gruppintervjuer, observationer, analys av sociala medier) men guiden avgränsas till att presentera och diskutera enkätundersökningar.

2016
Sverige
Rapport
Festival/arrangør

Sustainable Event Management of Music Festivals: An Event Organizer Perspective.

STETTLER, S.
Portland State University
Sustainably managed music festivals have significant value and can provide a multitude of benefits to a healthy, sustainable and desirable society if their negative impacts are mitigated and positive impacts cultivated. To reach this great potential, sustainable event management of music festivals must become widely adopted and expanded as common practice. To drive this improvement of sustainable event management, there is a need to first understand the barriers and success factors event organizers face moving their music festivals toward sustainability. This study uses a research design of mixed quantitative-qualitative methods: a survey of thirty diverse music festival organizers across the United States and interviews with five selected survey participants. Research draws on pertinent literature from sustainability theory and practice, previous research on sustainable event management, existing strategies of sustainable events, and lessons from organizational change studies. Findings revealed seven key barriers and four success factors associated with sustainable event management of music festivals as well as three specific needs of event organizers to improve sustainable event management. With these findings, seven strategies are presented to help event organizers adopt and improve sustainable event management of music festivals. This study is significant because it fills an important gap in the academic literature on events and sustainability. Additionally, this study is immediately applicable to Untied States music festivals. The findings were drawn directly from the perspectives and experiences of event organizers, and the strategies are designed to be specifically applied to their sustainable event management work.
2015
USA
Avhandling
Festival/arrangør

Animatricks Film Festival 2015. A Marketing Plan. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

NILIVAARA, E
The goal of the bachelor’s thesis was to create an efficient and implementable marketing plan for the Animatricks Film Festival 2015. The Animatricks Film Festival is an annual animation-related festival held in Helsinki, Finland. The festival is organized by Palikka Ry, a non-profit organization. It was agreed upon to create a marketing plan for the next Animatricks Film Festival (2015) as there had been no previous one(s). The bachelor’s thesis concentrates on describing the concept of marketing and marketing plan in the chapter of theoretical basis. The chapter on implementation presents the practicalities of creating a marketing plan for the Animatricks Film Festival 2015. As a result, a marketing plan for the Animatricks Film Festival 2015 was created based on the needs and wants of Palikka Ry. The implementation of the marketing plan started in January 2015. As the thesis was finished before the festival was being held, no definite or concrete proof on the success rate of the marketing plan was discovered. The marketing plan is attached to the bachelor’s thesis however, it is confidential and not published. The marketing plan was intended to be used for the following the Animatricks Film Festivals as a foundation to build on more ideas.
2015
Finland
Avhandling
Festival/arrangør

Europe For Festivals Festivals For Europe The Guide 2015-2016

EFA (Ed.)
Europe for Festivals, Festivals for Europe
The EFFE Guide is the festival guidebook celebrating the label and award recipients. It contains both inspiring articles on festival life as well as essential details on each festival taking part in this platform. Inclusion in the EFFE Guide makes festivals' information easily accessible to audiences, colleagues in the arts, artists, performing arts companies, public authorities at all levels, sponsors and the media.
2015
Belgia
bok
Festival/arrangør

Exploring Community Festivals and Events

JEPSON, A.,
CLARKE, A.
Routledge
The development of the festival and event industry has seen large scale growth and extensive government support as a result of objectives to enhance and project the image of place and leverage positive sponsorship and regeneration opportunities. As we move deeper into austerity measures prompted by economic recession, community festivals and events as a sacred or profane time of celebration can be considered even more important than ever before.
This book for the first time explores the role and importance of ‘community’, ‘culture’ and its impact through festivals and events. Split into two distinct sections, the first introduces key themes and concepts, contextualises local traditions and culture, and investigates how festivals and events can act as a catalyst for tourism and create a sense of community. It then questions the social and political nature of festivals and community events through examining their ownership. The second section focuses on communities themselves, seeking to examine and discuss key emerging themes in community event studies such as; the role of diaspora, imagined communities, pride and identity, history, producing and consuming space and place, authenticity, and multi-ethnic communities. Examples are drawn from Portugal, the Dominican Republic, the USA, Malaysia, Malta, Finland and Australia making this book truly international.
This significant volume will be valuable reading for students and academics across the fields of Event, Tourism and Hospitality studies as well as other social science disciplines.
2015
USA
bok
Festival/arrangør

Focus On Festivals: Contemporary European case studies and perspectives

NEWBOLD, C.,
MAUGHAN, C.,
JORDAN, J.,
BIANCHINI, F.
Goodfellow Publishers
This book presents a contemporary overview of our most ubiquitous cultural phenomena - festivals. It is able to do so by taking a powerful and unique case-study focused, theoretically rigorous and pan-European approach. It comes from a hugely expert and experienced team of editors and authors drawn from across Europe and is based on the groundbreaking work of the European Festival Research Project (EFRP). The EFRP and the book are focused on understanding the causes and implications of the current growth in festivals internationally, and the implications this has across major sectors ranging from tourism to culture. The key themes the books brings out are the politics, programming, impacts, governance and management of festivals; the social, cultural, political, economic and physical contexts in which festivals operate; the potential of festivals to explore and stimulate a more risk-oriented approach to the arts; and the key conclusions, trends, forecasts and recommendations for the sector in the future. The exciting range of real world examples and the mix of practical and academic contributions provides readers with a broad perspective across agendas from economic regeneration and tourism, to education and social inclusion. An indispensable text for students in arts and festival management, events, tourism, hospitality and cultural policy and management courses. It is also essential reading for festival and events managers, public authorities and existing and potential sponsors.
2015
bok
Antall publikasjoner i denne databasen: 238

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.