Generell

Innovation in the European creative industries: a firm-level empirical approach

Protogerou, Aimilia,
Kontolaimou, Alexandra,
Caloghirou, Yannis
Industry and innovation

This paper explores the innovative performance of firms active in the creative industries (CIs). It identifies potential differentials in various innovation indicators between CI and non-CI young firms and examines drivers of the innovative performance of firms in the creative sectors. Our findings suggest that firms in the CIs outperform those in non-CIs both in terms of product innovation and R&D intensity, but not in terms of process and organisational innovation. Empirical analysis also suggests that the human capital of the founders as well as specific firm characteristics play a significant role in the innovative activity of firms in the CIs.

2016
Generell

The Creative Industries in Norway: 2008–2014

Gran, A-B.,
Theie, M.G,
Torp, Ø.
Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift
vol. 19, Nr. 2-2016 s. 273–296

The article presents findings from a new mapping of the creative industries in Norway 2008–2014. It reviews previous mappings of the creative industries and discusses questions related to construction of the creative industries population and its economic measurement. Reported results include value added and employment for the whole sector and for the selected industries music, books, education and teaching, as well as the differences between the creative industries and the mainland economy in Norway. Main findings include positive development of value added and employment for the whole sector throughout the period 2008–2014, but not as strong growth in value added as in the mainland economy. Additionally, the authors perceive and discuss such mapping’s consequences, and impact on, the cultural policydiscourse

2016
Norge
Arkitektur

Den tette byens verdi. En litteratur- og metodestudie av den samfunnsøkonomiske verdien av byfortetting

Magnussen, K.,
Gierløff, C. W.,
Seeberg, A. R.,
Navrud, S.
Menon
Publikasjon 44/2017

Det pågår betydelig fortetting i mange norske byer og kommuner, ofte uten en helhetlig planlegging. Muligheter til gode løsninger kan dermed oversees, og verdier kan forsvinne. Det er også sannsynlig at fortetting ikke bare bringer med seg positive virkninger. Det er sannsynlig at i noen områder kan de positive virkningene være avtakende eller ikke-eksisterende, enten som følge av at det blir et for stort press på bygodene (infrastruktur, service, tjenester, uteliv, variert kulturtilbud, flere restauranter, spesialisert handel osv.) som følge av trengsel, eller at fortettingen er gjort uten helhetlig planlegging. Byfortetting kan innebære kortsiktige kostnader for samfunnet, for eksempel i form av høye tomtekostnader, og disse kostnadene er ofte lett synlige og enkle å beregne. Det er dermed viktig at også nytten av tiltak blir synliggjort i økonomiske termer. Det kan bidra til bedre forståelse for, og gi økte insentiver til å gjennomføre byfortetting. God byfortetting kan defineres av at den har en verdi for nåværende og kommende generasjoner. Mange er enige i at byfortetting har verdi og betydning for samfunnet, men den totale samfunnsnytten kan være vanskelig å måle. Økt kunnskap om verdien av byfortetting kan derfor føre til at det blir enklere å fatte gode og riktige beslutninger hvor man tidligere har undervurdert samfunnsnytten.
For å forbedre dette kunnskapsgrunnlaget har formålet med dette prosjektet vært å:
- Gjennomføre en forskningsbasert litteraturstudie over hva som finnes av verdsettingsstudier av byfortetting og elementer av byfortetting og byliv
- Oppsummere resultater om hvilke goder som er verdsatt, og hvilke verdier som er funnet for disse godene og tjenestene, og vurdere om disse kan overføres til andre sammenhenger (ved hjelp av verdioverføringsmetoder) 
- Vurdere og gi en anbefaling om hvilke metoder som synes best egnet for verdsetting av denne typen goder.

2017
Norge
Generell

Private bidrag til frivillig sektor

Sivesind, K.H.

Hvilke tradisjoner har man for pengegaver i Norge? Har det filantropiske landskapet i Norge endret seg de siste 15 årene? Hvor kommer de private bidragene fra – og hvor viktig er de som inntektskilde for frivillig sektor?

2016
Generell

Fra gründer til kulturbedrift

Elton, L.,
Kulturdepartementet,
Nærings- og Handelsdepartementet,
Kommunal- og Regionaldepartementet
Kulturdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Kommunal- og Regionaldepartementet, Oslo
2013
Norge
Annet
Generell

Kulturutredningen 2014

Berdahl, G.,
Campos, C. L.,
Eikemo, M.,
Enger, A.,
Eriksen, A.,
Espelund, K.,
Hansen, L.,
Hungnes, T.,
Mælen, K. M.,
Nøst, A.,
Nåvik, E.,
Paulsen, S.,
Eia-Revheim, M.,
Røynesdal, I.
Departementets Servicesenter og Informasjonsforvaltning, Oslo

Kulturutredningen 2014 ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 18. mars 2011. Utvalget er i mandatet bedt om å gjennomgå og vurdere kulturpolitikken etter 2005. Utvalget legger med dette fram sin rapport.

2013
Norge
Annet
Generell

Disruption for Good

Arrillaga-andreessen, B. L.
Stanford Social Innovation Review

It is hard to underestimate the extent to which technology could improve philanthropy. Managing donations electronically and transparently is just the start. By increasing access and lowering barriers to entry and innovation, technology is enabling the democratization of philanthropy.

To understand the ways in which technology can change philanthropy and the barriers to that happening, the author has created a framework that looks at technology’s impact in four broad areas, what she calls “gateways”: greater access to information, greater access to net-works, lower barriers to entry, and lower barriers to innovation. Crowdsourcing is playing a main role in this process.

2015
USA
Annet
Generell

Kickstarter’s Top 50 Projects: When They Shipped

Cowley, S.,
Goldman, D.,
Pepitone, J.,
Segall, L.
CNNMoney

This is an interesting database of project behaviour. CNNMoney examined the 50 top funded Kickstarter projects with estimated delivery dates of November 2012 and earlier to see which shipped on time and why the laggards were late. Only 15% of them were delivered in time.

2012
USA
Annet
Generell
Crowdfunding

Guía completa de plataformas de crowdfunding en España

Muñoz, H.
Crowdacy

This is a blog post where a list can be found with the 109 Spanish crowdfunding platforms active in 2012, sorted by model. Although it is obsolete, it can be useful as base for future lists.

2012
Spain
Annet
Generell

Offentlig støtte til privat innovasjon - omfang, varighet og gjengangere

Rybalka, M.
Økonomiske analyser
2/2016, s 34-45

Skattefunn-ordningen, innovasjonsprogrammene til Innovasjon Norge og næringslivsprogrammene til Norges forskningsråd er blant de viktigste virkemidlene for forskning og utvikling (FoU) og innovasjon i Norge. Hvem bruker disse støtteordningene? Er det noen mobilitet blant brukere av hver ordning over tid? Hvor menings- fylt er det å sammenlikne effekter av ulike typer virkemidler? Dette er problemstillinger i denne analysen som undersøker graden av gjentatt bruk av offentlig støtte samt interaksjon mellom ulike virkemidler. 

2016
Norge
Artikkel
Antall publikasjoner i denne databasen: 238

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.