Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Stavrum, H.
Publisert i/av
Sosiologi i dag
Nr
44 (1) (s. 90-116)
Næring
Land
Norge
Type
Artikkel
Nøkkelord
Kvalitet, Danseband, Kultursosiologi, Kulturpolitikk, Kommersialitet, Kulturelle felt, Bourdieu
Abstrakt / Utdrag

Kvalitet er et sentralt begrep i norsk kulturpolitikk. I kulturpolitiske dokumenter betones nødvendigheten av at kvalitet må ligge til grunn for kulturpolitiske ordninger og tiltak, og kvalitet er i de fleste tilfeller et avgjørende kriterium for å motta offentlig støtte til kunst og kultur (jf. for eksempel St.meld. nr. 21 (2007â2008); St.meld. nr. 48 (2002â2003)). Men samtidig som kvalitet er et grunnleggende premiss i kulturpolitikken, er det også et paradoksalt begrep (Hylland 2012; Hylland m.fl. 2011). Selv om kvalitet kontinuerlig benyttes som argument i kulturpolitisk praksis, er det ofte uklart hvordan kvalitet skal defineres. For hvilken type kvalitet er det man snakker om, hva slags kvalitetsbegrep ligger til grunn for vurderingene som blir gjort og sist, men ikke minst, fra hvilket ståsted eller perspektiv er det kvaliteten defineres?