Publikasjonsdetaljer

År
2017
Forfattere
Mangset, P.
Håkonsen, L.
Stavrum. H.
Institusjon
Telemarksforskning
Publisert i/av
Nordisk kulturpolitisk tidsskrift
Nr
01-02/2017
Land
Norge
Type
Artikkel
Nøkkelord
Festivaler, Kulturpolitikk, Lokal økonomi
Abstrakt / Utdrag

Både forskere og offentlige utredere har overvurdert tendensen til festivalisering av norsk kulturliv. Festivaliseringen – det vil si etableringen av nye festivaler, antall festival-arrangementer og folks besøk på festivaler – har nok økt en god del fram til et stykke ut på 2000-tallet. Men seinere ser det ut til at både antall etableringer, arrangementer og deltakelse har stabilisert seg på et visst nivå, som ikke er svært høyt sammenlignet med andre kulturaktiviteter.

Forestillingen om at utgifter til festivaler og begivenhetskultur har slått tungt – og stadig tyngre – inn i kommunal kulturøkonomi, er etter alt å dømme misvisende. De kommunale utgiftene til drift av festivaler har heller gått ned de seinere år. En mer finmasket Kostra-statistikk etter 2008 tyder dessuten på at økte driftsutgifter til kommunale kultur- og idrettsbygg/-anlegg er et mye mer påtakelig fenomen enn økte kommunale utgifter til festivaler og begivenhetskultur.

Enger-utvalgets påstand om en stor vekst i de kommunale driftsutgiftene til idrett generelt blir dermed også noe misvisende. Mens driftsutgiftene til kommunale idrettsbygg/-anlegg utvilsomt vokste kraftig, gikk øvrig støtte til «idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg» en god del ned, iallfall fra 2008 til 2016