Prosjektinformasjon

Status
Pågående forskning. Evaluering av pilotprosjektet er nå publisert. 

Last ned delrapport 1 her. 

Last ned delrapport 2 her.

Periode
2014 - 2017

Deltakere
Norsk Kulturråd
Kunnskapverket
Norske Festivaler
Østlandsforskning
Norske Konsertarrangører
Heyerdahl-Refsum AS
VisitOslo

Involverte forskere
Daglig leder i Norske festivaler og Kunnskapsverket, samt forsker samme sted.
Forsker I, Østlandsforskning og Kunnskapsverket

"I følge EU har både kulturfeltet og kulturelle næringer stor betydning for reiselivsnæringenes utvikling. Et nærmere samarbeid vil derfor kunne være positivt for begge næringsgruppene". 

Hvordan kan samarbeid og samspill mellom kulturelle næringer og reiselivet videreutvikles?

Formål:

  • Skal bidra til videreutvikling av samarbeidet mellom kulturelle næringer og destinasjonsselskaper/reiselivsnæringene 
  • Utvikle nye møteplasser og samarbeidsarenaer på tvers av næringene
  • Fremme synlighet og salg av kulturelle produkter. Bidra til at arrangementer og kulturturisme blir en integrert del i destinasjonenes reiselivssatsing nasjonalt og internasjonalt
  • Skape et helhetlig planverktøy for markedsføring, distribusjon og salg av kultur- og idrettsbasert reiseliv på nasjonalt nivå

Om prosjektet 

Opplev KulturNorge, (OKN) startet i 2013 med Norske Festivaler, (NF) som prosjekteier. De har nå drevet prosjektet gjennom for-, pilot- og nå hovedprosjektfasen. Norske Konsertarrangører, (NKA) har vært samarbeidspartner fra starten, Norske Litteraturfestivaler (NL) var med i forprosjektet, Musikkbyen Oslo i pilotfasen og Kunnskapsverket – nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer (Kunnskapsverket) i både pilot- og i hovedprosjektfasen. Heyerdahl Refsum AS har vært engasjert av NF for å ivareta prosjektledelsen i alle tre fasene. Prosjektet er finansiert av Kulturrådet, gjennom «Støtteordning for Kulturnæringer», Kunnskapsverket og fra 2016 også Visit Tromsø-Region AS.

Om forprosjektet og pilotfasen 

Formålet med forprosjektet har vært:

Utvikle en Sjekkliste med 10 konkrete punkter for å oppnå bedre samarbeid mellom arrangører og reiselivet. Sjekklisten er utarbeidet på grunnlag av dybdeintervjuer med 17 medlemmer i NF og NKA.  Resultatet ble presentert på en nasjonal konferanse hos Kulturrådet våren 2014 med vel 60 deltakere. Her understreket deltakerne viktigheten av å jobbe fram konkrete tiltak for å avhjelpe de utfordringene Sjekklisten avdekket.

For pilotfasen tok NF kontakt med VisitOSLO AS, som ble invitert og takket ja til å delta. Denne fasen startet i januar 2015. Formålet var å utarbeide en handlings- og tiltaksplan for salg av kultur- (inkl. idrett) og arrangementsbaserte reiselivsprodukter på en destinasjon. VisitOSLOs rolle var å være den nasjonale pilotbedriften. Tretti organisasjoner og bedrifter på tvers av kultur- og reiselivsnæringene bidro med å definere innholdet i handlingsplanen gjennom deltakelse på tre samlinger/ workshops. Innovasjon Norge var faglig samarbeidspartner. Deres anbefalte planverktøy, (Osterwalders Business Canvas), ble brukt som underlag.

Det er denne arbeidsprosessen og resultatet som nå er blitt evaluert av forsker Birgitta Ericsson, (Kunnskapsverket/ Østlandsforskning) våren 2016. 

I løpet av hovedprosjektet skal resultatene fra de foregående fasene videreutvikles og formidles. Ny deltaker og nasjonal pilot for dette er Visit Tromsø-Region AS, (VTR). Samarbeidsprosessen og arbeidsmetodikken som ble utviklet i pilotfasen skal tilpasses de behov og ønsker VTR og deres samarbeidspartnere har. VTR har allerede gjennomført et treårig arrangementsturismeprosjekt hvor nettverksbygging, kompetanseheving og økt synlighet av arrangementer har vært sentrale arbeids- og tiltaksområder. I partnerskap med OKN skal det i hele 2016 jobbes med å skape en tettere kobling og samarbeid mellom kultur- og idrettsarrangementer og turisme (herunder bedre distribusjon og salg av arrangementsopplevelser- og reiselivsprodukter i Tromsø-regionen).

Hovedmålet er å utvikle konkrete distribusjons- og salgstiltak som kan gi flere gjester til arrangementene. I hovedprosjektfasen skal VTR og deltakerne i fellesskap:

  • Jobbe spesifikt med de utfordringer og mål definert i VTRs arrangements-turismeprosjekt
  • Skape møteplasser og kontaktpunkter mellom ulike næringer; dette gjennom tre workshoper
  • Bidra til at arrangementer og kultur- og idrettsturisme blir en integrert del i destinasjonenes reiselivsatsning nasjonalt og internasjonalt
  • Øke fokuset på kommersialisering gjennom publikumsutvikling og arrangementsturisme ved å ta i bruk verktøy for markedsføring, distribusjon og salg av kultur- og idrettsbasert reiseliv på nasjonalt nivå.
  • Bidra til at byens næringsliv kan ta ut større effekter og verdiskaping gjennom å kommunisere direkte med sine målgrupper.