Prosjektinformasjon

Status
Pågående forskning. Første rapport, The world tweets Norway: The Norwegian music and fashion industry in global social media, ble publisert i desember 2015. Les rapporten her. 

Periode
2015 - 2020

Deltakere
Universitet i Uppsala
University of Kentucky
Singapore University of Technology and Design
Helly Hansen
Kunnskapsverket

Involverte forskere
Professor i samfunnsgeografi ved Universitet i Stockholm

"We need new methods to help us better understand the complexity of the cultural economy"

I løpet av prosjektperioden vil det bli presentert paper og artikler som diskuterer styrker og svakheter ved ulike metodiske tilnærminger for analyser av kulturelle næringer.

Formål:

Hovedformålet med prosjektet er å videreutvikle eksisterende og utvikle nye metoder og indikatorer som også kan belyse kulturelle næringers dynamikk og transformative kapasitet. 

Første del

Ble ble publisert i desember 2015. I rapporten The world tweets Norway: The Norwegian music and fashion industry in global social media, har forskerne professor Dominic Power, Universitet i Uppsala, professor Matt Zook, University of Kentucky og Dr Ate Poorthuis, Singapore University of Technology and Design, brukt BigData for å kartlegge hvor i verden norske kulturelle næringer får oppmerksomhet gjennom registrering av twittermeldinger. Musikkartistene i prosjektet var Kygo, Nico og Winz og Ylvis, mens Helly Hansen representerte mote.

Hensikten har vært å få informasjon om hvor, i hvilket omfang og i hvilke nettverk norske kulturelle bedrifter innen ulike bransjer tiltrekker seg oppmerksomhet internasjonalt. Analyse av disse dataene kan sammenstilles med eksport- og internasjonaliseringstiltak som gjør det mulig å vurdere tiltakenes treffsikkerhet. Fordelen med denne typen analyser, er at det vil gi en systematisk oversikt over kulturelle bedrifters internasjonale rekkevidde.

Les hele rapporten her:

Videre forskning

1. Det lokale miljøet

Flere empiriske studier viser at kulturelle bedrifters kreativitet og kommersielle suksess styrkes av ytre faktorer forbundet med nærhet. Synlige eksempler på dette er filmprodusenter i Hollywood og moteprodusenter i Stockholm. Også i Norge kan det se ut som om entreprenører innen kulturelle næringer konsentreres i større urbane områder. Er det slik, og i så fall hvorfor? I hvilken grad har aktørene i geografiske klynger interne og eksterne forbindelser – hvem samarbeider de med og hvorfor? Hvilken rolle spiller nettverk og systemer når det gjelder forankring av kreative funksjoner og konkurranseevne? Hvilken betydning har det lokale miljøet for etablering og utvikling av slike nettverk? Er visse agglomerasjoner bedre egnet enn andre? Hvorfor er det i så fall slik? Dette er noen av spørsmålene som prosjektet vil belyse.

2. Kulturell og kreativ intensitet

Vi vil også utforsker mulighetene for å kombinere Næringskoder (NACE) med Yrkeskoder for så å identifisere ulike bransjer og næringers kulturelle og kreative intensitet (dynamisk kartlegging). I Storbritannia har NESTA i samarbeid med statlige organisasjoner kommet et stykke på vei når det gjelder denne metoden, og vi arbeider med å etablere et samarbeid med dem. I dette arbeidet vil vi også bygge på foreliggende arbeider som UNESCOs metodemanual og tidligere kartlegginger gjennomført både nasjonalt og internasjonalt.