Prosjektinformasjon

Status
Rapporten ble publisert i september 2016.  

Last ned rapporten her:

Periode
Januar 2015 - medio 2016

Deltakere
Regionalt forskningsfond Nord
Hermetikken kulturnæringshage, Vadsø
Fylkeskommunen i Finnmark
Fylkeskommunen i Buskerud 
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal
Kunnskapsverket

Involverte forskere
Forsker I, Østlandsforskning og Kunnskapsverket
Fabrikksjef, Fabrikken på Lillehammer og forsker 2 ved Østlandsforskning

"Målet i forprosjektet er å øke kunnskapen om samt identifisere kjennetegn ved verktøy og metoder, som effektivt møter små bedrifters kapasitets- og kompetanseutfordring knyttet til nedstrøms- og støtteaktiviteter."

Hvordan møter og løser små bedrifter de mange merkantile oppgavene som er en viktig del av bedriftens «indre liv».

Innledning

Hovedproblemstillingen er knyttet til at microbedrifter (bedrifter med 1-4 ansatte) innenfor kulturelle næringer muligens trenger annerledes virkemidler enn de tradisjonelle som forvaltes av Innovasjon Norge og Kulturrådet. Begge disse institusjonenes virkemiddelsett er basert på at virksomhetene mangler kompetanse – enten kulturfaglig eller merkantilt. Prosjektet tar utgangspunkt i Hermetikken kulturnæringshage i Vadsø. 

Formål

Å øke kunnskapen om samt identifisere kjennetegn ved verktøy og metoder, som effektivt møter små bedrifters kapasitets- og kompetanseutfordring knyttet til nedstrøms- og støtteaktiviteter.

Det har vært vanlig å anta at små bedrifters problemer med å få gjennomført mange av de merkantile («nedstrøms») oppgavene som er en viktig del av bedriftens «indre liv», skyldes manglende kompetanse. Det kan imidlertid være grunn til å anta at det i like stor grad dreier seg om mangel på kapasitet til å gjennomføre alle oppgaver som en næringsvirksomhet krever for slike små bedrifter, og at alle heller ikke nødvendigvis ønsker vekst i form av flere ansatte.

Dette skal gjøres gjennom å undersøke hvordan microbedrifter innenfor kulturelle næringer, opplevelsesbasert næringsliv og småskalamatprodusenter løser disse oppgavene, og i hvilken grad de oppfattes som problematiske. Parallelt skal det kartlegges om det fins alternative måter å organisere virksomheter på andre steder som tar sikte på å overkomme denne typen problemer.

Prosjektet er et forprosjekt der målet er å identifisere aktuelle alternative organisasjonsmodeller og/eller virkemidler for konkret utprøving i et hovedprosjekt. I forprosjektet foretas det gruppeintervjuer med nærings­drivende innenfor de tre utvalgte næringsgruppene i de tre fylkene Finnmark, Buskerud og Møre og Romsdal. I tillegg tas det sikte på å gjennomføre en enklere elektronisk undersøkelse til et bredere utvalg av næringsaktører i de samme tre næringsgruppene.

Forprosjektet samfinansieres av Regionalt forskningsfond Nord, Hermetikken næringshage, fylkeskommunene i Finnmark, Buskerud og Møre og Romsdal samt Kunnskapsverket.