Vi jobber kontinuerlig med forskningsprosjekter. Last ned våre seneste rapporter.

Der ingen skulle tru...- Regionaløkonomisk geografi av kreative og kulturelle næringer lokalisert utenfor Oslo

I denne rapporten ser forskerne Iveta Malasevska og Birgitta Ericsson ved Østlandsforskning nærmere på hvordan de kreative og kulturelle næringene har utviklet seg i ulike økonomiske regioner i løpet av de siste årene, hvilken betydning de har regionalt og ikke minst hvor de befinner seg. I rapporten har de sett på forekomsten av klynger ved hjelp av indikatorene sysselsetting og verdiskaping for både å illustrere den geografiske konsentrasjonen av kreative og kulturelle næringer i Norge og etter bransjespesialisering. Den største innsikten i næringenes lokale betydning har de fått ved å relatere verdiskapingen til befolkningsmengden og måle verdiskapingen pr. innbygger.

Mammons akkompagnement - Næringsrettede virkemidler for scenekunst

Scenekunstfeltet er delt i synet på næring. Virksomhetene har først og fremst kunstneriske målsettinger, hvor spørsmålet rundt næring er noe splittende. Flertallet identifiserer seg ikke med begrepet, og de anser heller ikke i særlig grad virkemidler for næring som relevante for sin virksomhet. Økonomisk overskudd et aldri et mål i seg selv. I rapporten fremkommer det at hele 60 prosent av de som besvarte spørreundersøkelsen i liten eller ingen grad anser sin virksomhet for å være næringsvirksomhet. Rapporten avdekker også at det er spenninger i prioriteringer mellom store deler av scenekunstfeltet og den næringsrettede kulturpolitikken, hvor begreper som "produkt", "kunder" og "marked" virker fremmedgjørende og ikke overføres direkte til scenekunstfeltet.

Coworking på norsk - Fysisk miljø, fellesskap og tilrettelegging for samarbeid

Del 2 av forskningsprosjektet på norske coworkingmiljøer, med casestudier fra Troms og Finnmark. Prosjektet ble startet våren/sommeren 2016 i samarbeid med Fabrikken kulturnæringssenter på Lillehammer og Østlandsforskning. Den første rapporten, Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer, ble publisert på slutten av 2016. Bakgrunnen for prosjektet var utviklingen og konsekvensene av delingsøkonomiens nye arbeidsliv, hvor gründere, frilansere og småbedrifter stadig oftere samler seg i coworking – hus for å dele og lære, for å ha et arbeidsmiljø og for å samarbeide. Samlet finnes det nå et sted mellom 50 og 100 slike lokasjoner over hele Norge, hvor noen kaller seg coworkingsteder, andre huber og noen noe helt annet.

På agendaen

Kunnskapsverkets litteraturdatabase

Kunnskapsverket har i samarbeid med europeiske universiteter utviklet en omfangsrik litteraturdatabase hvor vi har samlet all forskning på kulturelle næringer i Europa de siste ti årene.

«Vi er et virtuelt senter – det er ingen dør der det står “Kunnskapsverket” på. Derfor er hjemmesiden så viktig, både for de som ønsker å komme i kontakt med oss og finne nyttig informasjon for å være oppdatert i feltet. Velkommen inn»

– Atle Hauge, Leder Kunnskapsverket