Vi jobber kontinuerlig med forskningsprosjekter. Last ned våre seneste rapporter.

Coworking på norsk - Fysisk miljø, fellesskap og tilrettelegging for samarbeid

Del 2 av forskningsprosjektet på norske coworkingmiljøer, med casestudier fra Troms og Finnmark. Prosjektet ble startet våren/sommeren 2016 i samarbeid med Fabrikken kulturnæringssenter på Lillehammer og Østlandsforskning. Den første rapporten, Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer, ble publisert på slutten av 2016. Bakgrunnen for prosjektet var utviklingen og konsekvensene av delingsøkonomiens nye arbeidsliv, hvor gründere, frilansere og småbedrifter stadig oftere samler seg i coworking – hus for å dele og lære, for å ha et arbeidsmiljø og for å samarbeide. Samlet finnes det nå et sted mellom 50 og 100 slike lokasjoner over hele Norge, hvor noen kaller seg coworkingsteder, andre huber og noen noe helt annet.

Mammons akkompagnement - Næringsrettede virkemidler for scenekunst

Scenekunstfeltet er delt i synet på næring. Virksomhetene har først og fremst kunstneriske målsettinger, hvor spørsmålet rundt næring er noe splittende. Flertallet identifiserer seg ikke med begrepet, og de anser heller ikke i særlig grad virkemidler for næring som relevante for sin virksomhet. Økonomisk overskudd et aldri et mål i seg selv. I rapporten fremkommer det at hele 60 prosent av de som besvarte spørreundersøkelsen i liten eller ingen grad anser sin virksomhet for å være næringsvirksomhet. Rapporten avdekker også at det er spenninger i prioriteringer mellom store deler av scenekunstfeltet og den næringsrettede kulturpolitikken, hvor begreper som "produkt", "kunder" og "marked" virker fremmedgjørende og ikke overføres direkte til scenekunstfeltet.

Mellom tech og kultur - Kulturinkubatoren og dens plass i utviklingen av kreative og kulturelle næringer i Stavanger-regionen

Evaluering av Kulturinkubatoren i Stavanger gjort på oppdrag fra Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. To av konklusjonene er at inkubatoren fungerer godt i forhold til sine mål og har vært avgjørende for utvikling og vekst for de som har deltatt, samtidig som store deler av de kreative og kulturelle bedriftene i Stavanger-regionen faller utenfor inkubatorens nåværende målgruppe.

På agendaen

Kunnskapsverkets litteraturdatabase

Kunnskapsverket har i samarbeid med europeiske universiteter utviklet en omfangsrik litteraturdatabase hvor vi har samlet all forskning på kulturelle næringer i Europa de siste ti årene.

«Vi er et virtuelt senter – det er ingen dør der det står “Kunnskapsverket” på. Derfor er hjemmesiden så viktig, både for de som ønsker å komme i kontakt med oss og finne nyttig informasjon for å være oppdatert i feltet. Velkommen inn»

– Atle Hauge, Leder Kunnskapsverket