Vi jobber kontinuerlig med forskningsprosjekter. Last ned våre seneste rapporter.

Subcultures an Innovation

I denne rapporten ser sosiolog og assisterende professor Paul Sweetman ved Kings College, London og professor Atle Hauge ved Høyskolen i Innlandet og leder av Kunnskapsverket nærmere på dynamikken i møte med motkultur og næring – i dette tilfellet utviklingen av en kulturell næring som mote med utgangspunkt i Mods-kulturen og kjente merkevarer som Doc Martens og Fred Perry. På tross av påvirkningen ulike subkultur utvilsomt har hatt på det meste av kulturnæringene, er det også spenninger i relasjonene hos aktører med subkulturell kapital. Subkulturer og subkulturell innovasjon er best forstått som komplekse nettverkseffekter – som igjen er påvirket av allerede eksisterende forbindelser. Subkulturell kapital kan være en effektiv måte for merkevarer og andre aktører å posisjonere seg på, men er avhengig av allerede eksisterende subkulturelle forbindelser.

Mammons akkompagnement - Næringsrettede virkemidler for scenekunst

Scenekunstfeltet er delt i synet på næring. Virksomhetene har først og fremst kunstneriske målsettinger, hvor spørsmålet rundt næring er noe splittende. Flertallet identifiserer seg ikke med begrepet, og de anser heller ikke i særlig grad virkemidler for næring som relevante for sin virksomhet. Økonomisk overskudd et aldri et mål i seg selv. I rapporten fremkommer det at hele 60 prosent av de som besvarte spørreundersøkelsen i liten eller ingen grad anser sin virksomhet for å være næringsvirksomhet. Rapporten avdekker også at det er spenninger i prioriteringer mellom store deler av scenekunstfeltet og den næringsrettede kulturpolitikken, hvor begreper som "produkt", "kunder" og "marked" virker fremmedgjørende og ikke overføres direkte til scenekunstfeltet.

Coworking på norsk - Fysisk miljø, fellesskap og tilrettelegging for samarbeid

Del 2 av forskningsprosjektet på norske coworkingmiljøer, med casestudier fra Troms og Finnmark. Prosjektet ble startet våren/sommeren 2016 i samarbeid med Fabrikken kulturnæringssenter på Lillehammer og Østlandsforskning. Den første rapporten, Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer, ble publisert på slutten av 2016. Bakgrunnen for prosjektet var utviklingen og konsekvensene av delingsøkonomiens nye arbeidsliv, hvor gründere, frilansere og småbedrifter stadig oftere samler seg i coworking – hus for å dele og lære, for å ha et arbeidsmiljø og for å samarbeide. Samlet finnes det nå et sted mellom 50 og 100 slike lokasjoner over hele Norge, hvor noen kaller seg coworkingsteder, andre huber og noen noe helt annet.

På agendaen

Kunnskapsverkets litteraturdatabase

Kunnskapsverket har i samarbeid med europeiske universiteter utviklet en omfangsrik litteraturdatabase hvor vi har samlet all forskning på kulturelle næringer i Europa de siste ti årene.

«Vi er et virtuelt senter – det er ingen dør der det står “Kunnskapsverket” på. Derfor er hjemmesiden så viktig, både for de som ønsker å komme i kontakt med oss og finne nyttig informasjon for å være oppdatert i feltet. Velkommen inn»

– Atle Hauge, Leder Kunnskapsverket