Generell
2010
Norge
Upublisert notat
Kulturarv

The Social benefits of heritage

Vinson, I. (ed)
Museum International
2011
Tidsskrift
Generell

Tango for to - Samspill mellom kulturliv og næringsliv

Kulturdepartementet,
Nærings- og handelsdepartementet

Kulturliv og næringsliv har tradisjonelt blitt oppfattet som to atskilte sektorer både i samfunnet og i politikken. Dette synet er i ferd med å endre seg. Eksemplene på at kulturlivet og næringslivet både kan og bør samarbeide tettere, blir stadig flere. Dette heftet handler om hvordan vi gjennom næringspolitiske og kulturpolitiske virkemidler kan legge til rette for et samarbeid som kan styrke begge parter og øke verdiskapingen.

2001
Norge
Temahefte
Design

IMD 08, Industrirettet Møbeldesign

Blikstad, B. J.,
Frøystad, M.,
Klock, R.

Gjennom Industrirettet Møbeldesign (IMD) gis studentene en unik mulighet til å orientere seg, og bli kjent med produsenter, underleverandører og andre knyttet til den norske møbelindustrien. Besøkene i bedriftene, med omvisning og presentasjoner, lærer oss om bedriftenes rammevilkår og utfordringer. Denne kunnskapen, kombinert med at man har fått hilse på hverandre, gjør det lettere for oss å ta kontakt senere og å tilby rett idé til rett bedrift

2008
Norge
Studentenes rapport
Festival/arrangør

Knutepunkt - Kriterium for knutepunktstatus og vurdering av gjennomføring av knutepunktoppdraget

Kultur- og kyrkjedepartementet
Stortingsmelding 10, Kultur- og Kyrkjedepartementet, Oslo
2007
Norge
Stortingsmelding
Generell

Et nyskapende og bærekraftig Norge

Næring- og handelsdepartementet

Del I av meldingen består av kapittel 2 og 3. Kapittel 2 gir en oversikt over hva som legges i innovasjonsbegrepet og diskuterer viktige drivkrefter for innovasjon. Kapittel 3 gir et bilde av innovasjonstilstanden i norsk økonomi og gjennomgår ulike indikatorer for måling av dette.

2008
Norge
St.meld
Kulturarv

Framtidas museum Forvaltning, forskning, formidling, fornying

Kultur- og kirkedepartementet

Denne meldingen er strukturert i tre hoveddeler. Del I Hovedmålbeskriver bakgrunn og overordnede mål for museumspolitikken. Det gjøres rede for mål, bakgrunn og gjennomføring av museumsreformen og mål for meldingen.

2009
Norge
St.meld
Generell

Frivillighet for alle

Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette fram en Stortingsmelding om frivillighetspolitikk. Bakgrunnen er Soria Moria-erklæringen, der regjeringspartiene slår fast at det skal utarbeides en ny og helhetlig frivillighetspolitikk.

2006
Norge
St.meld
Festival/arrangør

Knutepunkt. Kriterium for knutepunktstatus og vurdering av gjennomføring av knutepunktoppdraget

Kultur- og kirkedepartementet

Formålet med meldinga er å gje knutepunktomgrepet eit fornya innhald ved å presisere kulturansvaret og oppdraget som følgjer av det offentlege tilskotet til verksemder med status som knutepunkt. Siktemålet med meldinga er å sikre at det vert stilt klare forventningar til verksemder med status som knutepunkt. Departementet har på denne bakgrunnen hatt ein gjennomgang av korleis knutepunktoppdraga skal bli gjennomførte og vurderte.

2007
Norge
St.meld
Generell

Kultur og næring

Kultur- og kirkedepartementet

Denne meldinga vil søkje å gje eit heilskapleg perspektiv på forholdet mellom kultur, næring og samfunnsbygging. Regjeringa ynskjer å synleggjere kva for funksjonar kunst og kultur har innanfor ein slik heilskap og leggje til rette for at kultursektoren kan spele ei større rolle i ei nyskapande og berekraftig samfunnsutvikling.

2004
Norge
St.meld

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.