Film

Økonomien i den norske film- og TV-produksjonsbransjen

Ryssevik, J.

Denne rapporten bygger på en kartlegging av strukturen og økonomien i norsk film- og tv-produksjonsbransje i perioden 2008-2012, herunder finansieringsmodeller og inntektsstrømmer. Kartleggingen baseres på regnskapsdata fra produksjonsselskapene for perioden 2008-2013, og en større spørreundersøkelse til selskapene. Kartleggingen dekker film- og tv-produksjon innen alle sjangre og formater, unntatt spillutvikling og reklamefilmproduksjon, som også er en del av Produsentforeningens ansvarsområde. Rapporten er den første i en serie årlige beskrivelser av film‐ og TV‐produksjonsbransjen i Norge.

2014
Rapport
Festival/arrangør

Økonomihåndboken

Norsk Rockeforbund
Norsk Rockeforbund, Oslo

God planlegging er nøkkelen til en sunn økonomisk drift. Det handler om å forutse hva som kan komme og sette av opptjente midler til dårligere tider. Det er ikke alltid like lett å tenke langsiktig i planleggingen. Dessverre står man ofte med hodet fullt av umiddelbare utfordringer og det kan være vanskelig å løfte blikket og tenke fremover. Med gode rutiner vil det være lettere å kontrollere og evaluere arrangementet, noe som forhåpentligvis vil bidra til at man slipper ubehagelige overraskelser i etterkant.

Denne håndboken gir en innføring i økonomi spesielt rettet konsertarrangører. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen ikke er uttømmende, men håndboken bør likevel kunne være en hjelper i det daglige arbeidet slik at dere kan lage enda bedre og økonomisk gode arrangement.

2015
Norge
Handbok
Film

Økonomiske og kulturelle aspekter ved kinodrift

Grefsrud, R.,
Vaagland, J.

Undersøkelsen belyser kulturelle og økonomiske konsekvenser av nedlegging av kinodrift med byene Horten og Tønsberg som case. Horten har pr i dag ikke kino, mens Tønsberg har to kinoer og er nærmeste kinoby for befolkningen i Horten. De som bor i Horten går litt mindre på kino enn de som bor i Tønsberg, noe som trolig harsammenheng med at det ikke er kino i Horten. En evt kino i Horten vil føre til et forbruk i kiosker og spisesteder i tilknytning til kinobesøket på anslagsvis 3 – 7 mill. kroner. Forbruket vil bidra til økt omsetning for næringslivet i byen på kveldstid og i helger. Hvor stor den ekstra omsetningen for kiosker og serveringsbransjen i Horten vil bli er
avhengig av kinobesøket, forbruket pr kinobesøk og om dette forbruket kommer i tillegg til eller til erstatning for folks eksisterende forbruk i Horten sentrum. Jo mer kinolekkasjen mot Tønsberg reduseres og jo mer publikum kinoen vil trekke til seg fra nabokommuner, jo mer positive vil virkningene for det lokale næringslivet bli.

2006
Norge
Rapport
Kulturarv

Økonomiske ringvirkninger av kulturminnene på Røros

Fjose. S.,
Bowitz, E.

Mulighetene for å benytte kulturminner for å skape arbeidsplasser og inntekt i lokalsamfunn og distriktskommuner har fått økt oppmerksomhet. I notatet presenteres en analyse av virkningene på sysselsettingen på Røros som kan tilskrives kulturminner i kommunen. Ved hjelp av en spørreundersøkelse anslås antall turister som kommer til Røros på grunn av kulturminnene. Ved hjelp av registerdata og resultater fra andre analyser anslås etterspørsels- og sysselsettingsvirkninger av denne turismen. Vi anslår at ca 7 prosent av sysselsettingen på Røros kan tilskrives kulturminnerelatert turisme.

2008
Working Paper

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.