Generell

Verdiskaping i Bergensregionen

Høgestøl, A.,
Skjervheim, Ø.,
Engesæter, P.

Business Region Bergen (BRB) har engasjert ideas2evidence til å utarbeide og systematisere nøkkeltall for følgende næringsklynger i Bergensregionen: Maritim, Marin, Energi, Media og kulturbasert næringsliv og Opplevelse, kultur og reiseliv. Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører, et faktabasert grunnlag for beskrivelse av de regionale næringsklyngene. Det har også vært et mål å utvikle en metodikk som gjør det enkelt å gjennomføre årlige oppdateringer av nøkkeltallene. Nøkkeltallene er beregnet for Bergensregionen og Hordaland. Som sammenligningsgrunnlag har vi også beregnet tilsvarende nøkkeltall for hele Norge.

2014
Rapport
Kulturarv

Verdiskaping og kulturminner

Ibenholt, K.,
Bowitz, E.,
Becker, L.E.

Kulturminner kan spille en rolle for verdiskapingen i lokalsamfunn. Dette kan enten være i form av inntekter fra besøkende eller gjennom å gi samfunnet en identitet som tiltrekker seg både innbyggere og næringsvirksomhet. Vi har analysert hvordan kulturminnene på Røros bidrar til verdiskapingen lokalt, og finner at den målbare effekten, dvs. inntektene fra besøkende, er et bidrag på 7 prosent av total økonomisk aktivitet. Identiteten lar seg ikke måle kvantitativt, og våre kvalitative undersøkelser blant bedrifter, innflyttere og ungdommer viser at kulturminnene kun spiller en mindre rolle for identiteten på Røros.

2009
Norge
Rapport
Generell

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet - Rapport frå sluttevalueringa

Magnussen, T.,
Søfting, E.,
Brantzæg, B.,
Haukeland, P.

Det store arbeidet med å evaluere Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet ble startet i 2007. Evalueringsarbeidet blei ferdigstilt i 2011, og Nordlandsforsking sin rapport 5/2011 fungerer som eit samandrag av alle pilotprosjekta, i tillegg til å samle nokre av dei lange trådane som har prega arbeidet innafor Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet. Bakgrunnen for Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet er eit ønske om at kulturminna og kulturmiljøa i større grad blir tatt i bruk som ressursar i utviklinga av levande lokalsamfunn og som grunnlag for ny næringsverksemd. Riksantikvaren, som har vore ansvarlig for gjennomføringa av prosjektet, valde ut elleve pilotprosjekt som fekk økonomisk og faglig støtte til å utvikle ny kunnskap om korleis kulturarven kan vere ressurs for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. I perioden 2006 - 2010 har disse vore ein del av Verdiskapings­programmet på kulturminneområdet

2011
Norge
Rapport
Generell

Verktøy for vekst - om Innovasjon Norge og SIVA SF

Næring- og handelsdepartementet

Kapittel 2 redegjør kortfattet for målene for regjeringens næringspolitikk. Det redegjøres for utfordringer og muligheter for norsk næringsliv. I hovedsak går norsk næringsliv godt, men næringslivet står overfor en rekke utviklingstrekk som fordrer god omstillingsevne. Her vises betydningen av den brede næringspolitikken og generelle rammebetingelser.

2012
Norge
St.meld
Film

Vestlandets filmnæring - mellom nasjonsbygging og regional utvikling

Larsen Hirth, M. ,
Holthe, I. C.,
Ryssevik, J.

I denne undersøkelsen presenteres et bilde av filmnæringens tilstand på Vestlandet. Undersøkelsen tar for seg både selskapenes egen beskrivelse av næringen, offentlig støtte, samt fullstendig finansieringsinformasjon for 131 filmproduksjoner på Vestlandet i 2008 (ikke inkludert reklame- og oppdragsfilm).

2009
Rapport
Generell

Viden om finansieringsudfordringer inden for de kreative erhverv

Center for Kultur – og Oplevelsesøkonomi

I gennem de senere år har der været et stigende internationalt fokus på finansieringsudfordringer inden for de kreative erhverv. Dette har resulteret i en række analyser og rapporter på området. De mest centrale rapporter og deres hovedkonklusioner præsenteres i dette notat.

2013
Notat
Generell

Virtual organizations – a call for new leadership

De Paoli, D.
Edvard Elgar Publishing
2015
Bokkapittel
Kunstnere

Visuell kunst

Kulturdepartementet

Del I (kap.1–3) presenterer hovedmålene som gjelder for den statlige innsatsen innenfor området visuell kunst, og angir nærmere begrunnelse og bakgrunn for de hovedspørsmål som behandles i meldingen.

2012
Norge
St.meld
Design

Vita Activa: On Relationships between Design(ers) and Business

Jevnaker, B. H.
Design Issues

How do designers actually work for business organizations that previously may have neglected to cater their design issues?

2005
Artikkel

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.