Festival/arrangør

Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser

Nordvall, A.,
Wallstam, M.
ETOUR

Denna rapport fokuserar på festivalbesökarna (både lokala och tillresta) och behovet att utvärdera dem och deras upplevelser. Rapporten tar sin utgångspunkt i antagandet att en väsentlig nyckel för framgång i branschen är att förstå och lära känna sina besökare. Detta utgör en grund för att både arrangörer och besökare ska kunna förverkliga sina målsättningar respektive drömmar. För arrangörens del handlar det om att veta hur många besökarna är, vilka de är, vad de gör och hur de upplever festivalen. När det finns kunskap om dessa aspekter finns också ett underlag för beslutsfattande, prioriteringar av begränsade resurser och förnyelsearbete.Syftet med denna rapport är att bistå svenska festivalarrangörer i sitt arbete att förstå sina besökare. Rapporten är en övergripande guide i att utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Det finns många olika metoder att använda för att undersöka festivalbesökare (t.ex. online-enkäter, enskilda intervjuer, gruppintervjuer, observationer, analys av sociala medier) men guiden avgränsas till att presentera och diskutera enkätundersökningar som genomförs med besökare på själva festivalen. Detta för att enkätundersökningen som metod är vanligt förekommande och ett centralt verktyg i att framställa tillförlitlig information om festivalbesökare och deras upplevelser.

2016
Sverige
Rapport
Festival/arrangør

Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser

Nordvall, A.,
Wallstam, M.
ETOUR Rapport

Denna rapport fokuserar på festivalbesökarna (både lokala och tillresta) och behovet att utvärdera dem och deras upplevelser. Rapporten tar sin utgångspunkt i antagandet att en väsentlig nyckel för framgång i branschen är att förstå och lära känna sina besökare. Detta utgör en grund för att både arrangörer och besökare ska kunna förverkliga sina målsättningar respektive drömmar. För arrangörens del handlar det om att veta hur många besökarna är, vilka de är, vad de gör och hur de upplever festivalen. När det finns kunskap om dessa aspekter finns också ett underlag för beslutsfattande, prioriteringar av begränsade resurser och förnyelsearbete.

Syftet med denna rapport är att bistå svenska festivalarrangörer i sitt arbete att förstå sina besökare. Rapporten är en övergripande guide i att utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Det finns många olika metoder att använda för att undersöka festivalbesökare (t.ex. online-enkäter, enskilda intervjuer, gruppintervjuer, observationer, analys av sociala medier) men guiden avgränsas till att presentera och diskutera enkätundersökningar.

2016
Sverige
Rapport
Film

Utviklingen av den audiovisuelle næring i Rogaland

Jøsendal, K.,
Hauge, J.

Problemstillingen for rapporten er hvordan den audiovisuelle næringen i Rogaland kan bli konkurransedyktig og bærekraftig i et langsiktig perspektiv. For å diskutere dette er det blant annet undersøkt hvordan aktørene i næringen samhandler med hverandre og med andre aktører. Metoden er tredelt: en gjennomgang av regnskap for to filmer for å studere de regionale virkningene, dybdeintervjuer med 15 personer i filmbransjen og studieturer.

2005
Norge
Rapport
Generell

Valuation of crowdfunding: benefits and drawbacks

Valanciene, L.,
Jegeleviciute, S.
Economics and Management

The aim of this paper is to broaden the body of knowledge about crowdfunding taking a look at crowdfunding through the prism of the SWOT analysis. The strengths of crowdfunding are: a chance to test marketability, the accessibility of capital, benefits for communities, rights to make company’s decisions stay in the hands of entrepreneurs. Weaknesses include administrative and accounting challenges, the possibility of ideas being stolen, weaker investor protection and potential for fraud, also, crowdfunding is exceptionally internet based, so investors might lack advice. Identified opportunities include the existence of niche, information society and positive effects crowdfunding is expected to have on economy, also, such threats as the risky nature of small business and unsuitable legal restrictions arise.

2013
Lithuania
Journal paper
Generell

Value co-creation as a determinant of success in crowdfunding experiences in the cultural sector

Quero, M. J.,
Ventura, R.,
Santoja, A.

The aim of the present study is to analyze crowdfunding experiences in the cultural sector as models of a type of collaborative behavior which makes use of the potential offered by new technologies in order to benefit everyone. The analysis of the structure of the relationships between actors who get involved in crowdfunding is approached with the primary objective of finding out which are the factors that explain balance situations.

2013
Spain
Working Paper
Festival/arrangør

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tønsberg

Veilederen er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter. Formålet med veilederen skal, i henhold til mandatet, være: Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Felles sikkerhetsbegrep, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement.

Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse.

2013
Annet
Generell

Verdiskaping i Bergensregionen

Høgestøl, A.,
Skjervheim, Ø.,
Engesæter, P.

Business Region Bergen (BRB) har engasjert ideas2evidence til å utarbeide og systematisere nøkkeltall for følgende næringsklynger i Bergensregionen: Maritim, Marin, Energi, Media og kulturbasert næringsliv og Opplevelse, kultur og reiseliv. Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører, et faktabasert grunnlag for beskrivelse av de regionale næringsklyngene. Det har også vært et mål å utvikle en metodikk som gjør det enkelt å gjennomføre årlige oppdateringer av nøkkeltallene. Nøkkeltallene er beregnet for Bergensregionen og Hordaland. Som sammenligningsgrunnlag har vi også beregnet tilsvarende nøkkeltall for hele Norge.

2014
Rapport
Kulturarv

Verdiskaping og kulturminner

Ibenholt, K.,
Bowitz, E.,
Becker, L.E.

Kulturminner kan spille en rolle for verdiskapingen i lokalsamfunn. Dette kan enten være i form av inntekter fra besøkende eller gjennom å gi samfunnet en identitet som tiltrekker seg både innbyggere og næringsvirksomhet. Vi har analysert hvordan kulturminnene på Røros bidrar til verdiskapingen lokalt, og finner at den målbare effekten, dvs. inntektene fra besøkende, er et bidrag på 7 prosent av total økonomisk aktivitet. Identiteten lar seg ikke måle kvantitativt, og våre kvalitative undersøkelser blant bedrifter, innflyttere og ungdommer viser at kulturminnene kun spiller en mindre rolle for identiteten på Røros.

2009
Norge
Rapport
Generell

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet - Rapport frå sluttevalueringa

Magnussen, T.,
Søfting, E.,
Brantzæg, B.,
Haukeland, P.

Det store arbeidet med å evaluere Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet ble startet i 2007. Evalueringsarbeidet blei ferdigstilt i 2011, og Nordlandsforsking sin rapport 5/2011 fungerer som eit samandrag av alle pilotprosjekta, i tillegg til å samle nokre av dei lange trådane som har prega arbeidet innafor Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet. Bakgrunnen for Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet er eit ønske om at kulturminna og kulturmiljøa i større grad blir tatt i bruk som ressursar i utviklinga av levande lokalsamfunn og som grunnlag for ny næringsverksemd. Riksantikvaren, som har vore ansvarlig for gjennomføringa av prosjektet, valde ut elleve pilotprosjekt som fekk økonomisk og faglig støtte til å utvikle ny kunnskap om korleis kulturarven kan vere ressurs for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. I perioden 2006 - 2010 har disse vore ein del av Verdiskapings­programmet på kulturminneområdet

2011
Norge
Rapport
Generell

Verktøy for vekst - om Innovasjon Norge og SIVA SF

Næring- og handelsdepartementet

Kapittel 2 redegjør kortfattet for målene for regjeringens næringspolitikk. Det redegjøres for utfordringer og muligheter for norsk næringsliv. I hovedsak går norsk næringsliv godt, men næringslivet står overfor en rekke utviklingstrekk som fordrer god omstillingsevne. Her vises betydningen av den brede næringspolitikken og generelle rammebetingelser.

2012
Norge
St.meld

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.