Film

Åpen framtid, en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen

Ryssevik, J.,
Dahle, M.,
Høgestøl, A.,
Myhrvold-Hansen, T.

I utredningen kartlegges strukturen og økonomien i den norske filmbransjen. Det gjennomføres også analyser av finansieringsmodeller og inntektsstrømmer og av hvordan næringspotensialet i bransjen kan utnyttes bedre. Utredningen belyser også effektene av dagens virkemidler på filmområdet og kommer med anbefalinger til hvordan virkemidlene og tilskuddsordningene kan gjøres mer effektive og målrettede.

2014
Rapport
Generell

Application of information technology in creative economy: Manufacturing vs. creative industries

Sung, Tae Kyung
Technological Forecasting and Social Change

The primary purpose of this paper is to review the historical development of the application of IT, its relationships with corporate strategy, and its influence on corporate performance. The secondary purposes are to empirically investigate the above relationships and the differences in these relationships between creative and manufacturing industries and to identify the most powerful IT traits for a firm's success in each industry in Korea. The research findings confirmed that application of IT provides several kinds of competitive advantage such as efficiency, threat, functionality, attack, and integration, and that it significantly contributes to corporate performance. Application of IT plays significant roles in mediating between corporate strategy and performance. The research findings indicate that IT traits of efficiency and integration are the two most powerful competitive advantages for corporations. These research results indicate that corporate strategy is essential in delivering high corporate performance in both creative and manufacturing industries. Firms in creative industries should seriously consider IT traits of efficiency and threat, while firms in manufacturing industries should deeply take IT traits of efficiency and integration into account.

2015
Vitenskapelig artikkel
Generell

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen

Ericsson, B,
Bråtå, H.O.

Rapporten omhandler en evaluering av «Arbeidslivets kulturseilas»(AKS), et pilotprosjekt forkunst-og kulturarrangementer på arbeidsplassen i regi av Vestfold fylkeskommune. Virksomheter abonnerer på fire arrangementer pr. år, og fra starten i 2006 til 2012 har ca 30 virksomheter vært omfattet av AKS i kortere eller lengre perioder. AKS har 4 mål: i) bidra til økt etterspørsel/produksjon av kunst- og kulturopplevelser, ii) bidra til økt kulturell kompetanse, iii) bidra til økt trivsel på arbeidsplassen, iv) gi Vestfold et positivt regionalt fortrinn. Evalueringen har fokusert på målene ii) og iii), som de mest målbare. Det er gjennomført intervjuer, dokumentstudier, en internettbasert undersøkelse samt brukt data fra SSB for å belyse dette. Det er liten tvil om at deltakerne mener trivselen på arbeidsplassen er økt. Det rapporteres om særlig økt interesse for kunst- og kulturfeltet, men også til en viss grad økt bruk av og deltakelse i kultur og kulturarrangementer

2013
Norge
Rapport
Festival/arrangør

Are you experienced!

O'Dell, T.
Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Stockholm: Carlsson
2001
Sverige
Artikkel
Arkitektur
2007
Norge
Artikkel
Arkitektur

arkitektur.nå - Norsk arkitekturpolitikk

Kultur- og kirkedepartementet

I de følgende kapitlene beskrives hvert innsatsområde og ulike tiltak og initiativ. Med dette som grunnlag legger regjeringen frem en samlet oversikt over eksisterende og planlagte tiltak og aktiviteter som staten gjennomfører for å fremme god arkitektur

2009
Norge
Rapport
Arkitektur

Arkitektur og design for livskvalitet og helse. En kartlegging av foreliggende forskning

Hammerstrøm, K.,
Bjørndal, A.

Denne kartleggingen gir et deskriptivt innblikk i hva som finnes av forskning på området helseeffekter av arkitektur og design, og ble bestilt av Norsk Form høsten 2006.

2007
Norge
Rapport
Arkitektur

Arkitektur og kvalitet i omgivelser Kunnskapsstatus og forskningsbehov

Norges Forskningsråd (NFR)

Rapporten diskuterer kjennetegn ved arkitekturforskning og de samfunnsmessige utfordringene som forskningen kan bidra til å kaste lys over. Den redegjør for kunnskapsstatus og forskningsbehov på fem prioriterte tematiske områder.

2009
Norge
Rapport
Generell

Arrangementer og destinasjonsutvikling. Lokalsamfunnsmessige og lokaløkonomiske sider ved kulturfestivaler

Ericsson, B.,
Vaagland, J.

I rapporten presenteres resultatene fra det forskningsarbeidet som er gjort omkring kulturfestivaler i regi av forskningsprosjektet Arrangementer og destinasjonsutvikling. Tre kulturfestivaler på Lillehammer har vært studert som ledd i både kultur- og økonomidelen i prosjektet, nemlig DølaJazz, Vinterspillene og Norsklitteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. Kulturfestivalene fyller et sentralt behov i dagens samfunn, nemlig etter opplevelser av høy kvalitet og avveksling fra hverdagens gjøremål. De utgjør videre en ressurs for det lokale kulturliv og fungerer dessuten som sosiale møtesteder og fellesskapsarenaer for deler av lokalbefolkningen. De bidrar imidlertid ikke med svært mye i lokaløkonomien, og deres potensialer for lokal næringsmessig utvikling er begrenset. Næringsutvikling er imidlertid heller ikke festivalenes viktigste formål, og eventuelle næringseffekter må eventuelt komme som ”bieffekt” av deres betydning som kulturtiltak

2002
Norge
Rapport
Generell

Art and Culture, Economics of

Ginsburgh, V.A.
Elsevier

The article provides an overview since the starting point of the field in the mid-1960s, its main developments, strengths, and weaknesses and suggests new research avenues.

2015
Bokkapittel

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.