Design

The Norwegian Design Industry (Country Report)

Solum, N.H.,
Hubak, M.

The result of a one year research project into the Nordic Design industry carried out by 14 nordic academics are presented in this report

2004
Norden
Rapport
Design

The production and Consumption of Industrial Design Expertise by Small- and Medium-sized Firms: Some Evidence from Norway

Rusten, G.,
Bryson, J.R.
Geografiska Annaler. SerieB Human Geography S. 75-87

This paper explores the ways in which industrial design services are organized, produced and consumed by Norwegian small and medium-sized enterprises (SMEs). This includes exploring the geographies of this performance in terms of how consumers and producers of design expertise organize their activities. In addition, the paper identifies seven different ways in which client firms utilize industrial design to develop or retain competitive advantage. The paper combines empirical data with the development of a theoretical contribution to the fields of product creation, enterprise competitiveness and the globalization of production. It draws on case studies of Norwegian firms of designers, as well as client firms.

2007
Norge
Artikkel
Design

Understanding the production and consumption of design expertise by small medium-sized firms: Some Evidence from Norway

Rusten, G.,
Bryson, J.R.

This paper explores the ways in which industrial design services are organised, produced, and consumed by Norwegian small and medium-sized enterprises (SMEs). This includes exploring the geographies of this performance in terms of how consumers and producers of design expertise organize their activities. The paper also identifies different ways in which client firms utilize industrial design to develop or retain competitive advantage. The paper combines empirical data with the development of a theoretical contribution to the fields of product creation, enterprise competitiveness and the globalisation of production. The paper draws upon case studies of Norwegian firms of designers as well as client firms

2005
Norge
Working Paper
Design

Vita Activa: On Relationships between Design(ers) and Business

Jevnaker, B. H.
Design Issues

How do designers actually work for business organizations that previously may have neglected to cater their design issues?

2005
Artikkel
Festival/arrangør

Nasjonal festivalstatistikk 2015

Rykkja, A.,
Ericsson, B.

Rapporten presenterer statistikk for musikkfestivaler og en mindre gruppe «ikke-musikk»-festivaler for året 2015. I noen tabeller og figurer er tall og data fra 2014-undersøkelsen tatt med i illustrasjonsøyemed og for å vise forskjeller i datagrunnlag for 2014 og 2015. Denne presentasjonsmetoden er ikke brukt for å si noe om utvikling eller endring mellom to år. Datagrunnlaget, ulik sammensetning av populasjon og det korte tidsintervallet gir ikke grunnlag for å si noe om eventuelle endringer.

2016
Norge
Rapport
Festival/arrangør
2014
Norway
Artikkel
Festival/arrangør
2009
Handbok
Festival/arrangør
2014
Bokkapittel
Festival/arrangør

Bygdedager og historiske spel: En feiring av stedet?

Larsen, A. K.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Antall avholdte festivaler - det være seg innenfor musikk, film, litteratur, mat eller annet - har økt betraktelig i Norge i løpet av de siste årene. Dette er begivenheter sm trekker arrangører, opptredende og publikum til et bestemt sted. Her er det satt opp et program som kan vare fra én dag og opp til felere uker. Under arrangementet hersker det vanligvis en egen stemnsing som også preger (deler av) lokalsamfunnet der det avholdes. Selv om det tematiske fokuset er mindre eksplisitt når det gjelder såkalte bygdedager og kanskje også spel, kan det likevel være fruktbart å se disse som typer av festivaler.

2013
Bokkapittel
Festival/arrangør

Celebration of extreme playfulness: Ekstremsportveko at Voss.

Mykletun, R.J.
London: Routledge

This study aims to explore the central success factors behind the growth and prosperity of festivals. In line with resource dependency theory and the model of competitive strategies, it was assumed that successful festivals both adapt to, and influence, their contexts to their own advantage while also providing benefits for their environment. A capital framework was employed to examine the relationships between a successful festival and its context, employing a case study design and multiple methods. The case chosen was Extreme Sports Week, an annual extreme sports festival at Voss, Norway, which has become the largest extreme sports event worldwide during its 10 years of existence. It brings together sports and forms of cultural expression concentrating mainly on new trends in advanced sports activities and street culture music, combined with local food traditions. Factors in its success are the six “capitals” of the region: natural, human, social, cultural, physical, and financial. The festival balances the exploitation of these capitals, although indirectly with respect to natural capital, hence constituting an example of sustainability in festival management. Interestingly, the festival was successful in spite of very limited access to local financial capital. The analysis also revealed that a seventh capital construct – administrative capital – is relevant to the understanding of festival development. However, this form of capital was the only one where investments were perceived as problematic, and the festival repaid far more than the authorities had invested in the event.

2012
Bokkapittel

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.