Design

Implementing an Action Plan for Design-Driven Innovation

European Commission

There is general political agreement in Europe that all forms of innovation need to besupported to ensure competitiveness, prosperity and well-being. Design is increasingly
recognised as a key discipline and activity to bring ideas to the market, transforming them
into user-friendly and appealing products or services1. Though still often associated solely
with aesthetics, the application of design is much broader. A more systematic use of design as
a tool for user-centred and market-driven innovation in all sectors of the economy,
complementary to R&D, would improve European competitiveness. Analyses of the
contribution of design show that companies that strategically invest in design tend to be more
profitable and grow faster

2013
europa
Presentasjon
Design

Industridesign

Farstad, P.
Universitetsforlaget

Boken omfatter alle hovedaspekter ved industridesign som fag, fra den overordnede fagtradisjonen til kunnskap knyttet til selve designprosessen. Hvert kapittel beskriver et hovedtema innen design. Boken legger vekt på bruksaspektet ved formgiving, på marked- og kulturforståelse, prosjektmetodikk og gjennomføring, ressurseffektivitet og økologi. Et kapittel er viet norsk design. Dette er en grunnleggende lærebok for studenter innen industriell design. 

2003
Norge
bok
Design

Innovasjon i den norske møbelbransjen. En casestudie av innovasjonsytelse og dens sammenheng med lønnsomhet hos norske møbelprodusenter, Masteroppgave i Strategi og ledelse og Økonomisk styring

Furu, A.,
Eckhoff, L. J.

I denne masteroppgaven utføres en empirisk analyse av norske møbelprodusenters evne til innovasjon og en vurdering av om innovasjonsytelse har en positiv innvirkning på bedriftenes lønnsomhetsutvikling. Dette skjer innenfor et rammeverk av innovasjonsteori. Modellen som er gitt hovedfokus i denne utredningen er Lawson & Samsons innovasjonsmodell (2001), og vi supplerer med støttende teori om innovasjon og lønnsomhet for å besitte et mer detaljert teoretisk verktøy for bedre å kunne analysere de utvalgte møbelprodusentene.

2008
Norge
Masteroppgave
Design

Kunden har alltid rett? Grafiske designere i oppdragsøkonomi

Røyseng, S.
Fagbokforlaget

Kulturentreprenører jobber oftest innenfor kreative industrier. Det kulturelle entreprenørskapet er preget av tette koplinger mellom kultur og næring – og av estetisk snarere enn materielt forbruk. Både samfunnsplanleggere og forskere har i den senere tid rettet søkelyset mot kulturelt entreprenørskap. Kulturentreprenørene blir gjerne sett på som redningen for en positiv næringsutvikling i det senmoderne samfunnet. Boken går tett inn på ulike kategorier «kulturentreprenører» og analyserer hvordan deres arbeidshverdag er, på hvilke måter den gir mening, og hva som motiverer for et slikt risikofylt yrkesvalg. Denne boken er et resultat av et større forskningsprosjekt om kulturelt entreprenørskap, gjennomført av en forskergruppe ved Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking.

2009
Norge
Bokkapittel
Design

Mini study 13 - Feasability study on a European responsible design label

Bitard, Pierre,
Jones, B.,
Basset, J.

The purpose of this mini study – entitled ‘Feasibility study on a european responsible designlabel’ – is to explore the relevancy and feasibility for the Commission to develop and promote a European responsible design label. The analysis proposed is derived mainly from expert stakeholders’ interviews, complemented by inputs from policy and literature reviews.

2010
Europa
Rapport
Design

Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn

Bråtå, H. O.,
Hagen, S. E.,
Vaagland, J.

Det er internasjonalt en omfattende satsing på design. Designpolitikken, og de nasjonale støttesystem har mange likhetstrekk. En aktør på nasjonalt nivå har ofte ansvar for å ”fronte” design og designpolitikken. Noen land har regionale system, som Italia. Likevel finnes det også regionale satsinger i land med en mer nasjonal politikk. Design knyttes fortsatt mye til ”styling”, men det er økende interesse og tilrettelegging for koblingen mellom design og innovasjon, og forståelse av design i et bredere samfunnsmessig perspektiv. Virkemidlene for å fremme design varierer fra relativt billige løsninger der målet er å nå mange, til dyrere løsninger der man støtter og arbeider med enkeltbedrifter. Det er trolig den mest effektive måten for å få vanlige bedrifter til å satse på design. Koblingen business – design vektlegges. Nettverk mellom ulike typer aktører er viktig. Sportsbransjen er internasjonal med en sterk vektlegging på design. Det er lite kontakt mellom slike bedrifter i regionene, men bedriftene har egne omfattende nettverk på ulike nivå.

2007
Norge
Rapport
Design

Nordic design for a global market - Policies for developing the design industry in the Nordic Region

Power, D.,
Jansson, J.,
Lorentzen, M.

This report provides policy suggestions for how the design industry in the Nordic countries can be helped and supported. While the design industry is a cultural industry with many societal benefits beyond the purely economic, the report takes an economic standpoint. The measures it suggests are about how increased Nordic coordination of policies, and ultimately of the design industry itself, may enhance the economic effects of the industry.

2006
Norden
Rapport
Design

Places through products and products through places - Industrial design and spatial symbols as sources of competitiveness

Rusten, G.,
Bryson, J.R.,
Aarflot, U.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography

The article explores the ways in which geography and place-based images and meaning are incorporated into products and business models. Such incorporation may be the result of a conscious process of image and identity construction in which designers deliberately exploit local, regional, urban/rural, and national constructions of place and nation. 

2007
Norge
Artikkel
Design

Rom & Møbler - NILs Årbok 2009

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
NIL
2009
Norge
bok
Design

Teknologiutvikling og design blant leverandører til oppdrettsnæringen

Rusten, G.,
Stensheim, I.
Fagbokforlaget

Denne boka handler om havbruksnæringens strukturelle utvikling og verdiskaping sett i sammenheng med ressursinnsats, reguleringsbetingelser og markeder nasjonalt og internasjonalt. Disse temaene er belyst gjennom artikler fra Norges ledende fagmiljøer innenfor samfunnsfaglig havbruksforskning

2007
Norge
Bokkapittel

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.