Design

Dynamikk mellom design og innovasjon i bedrifter

Jevnaker, Birgit H.
Magma

Det er behov for økt kunnskap om hvordan man skaper og realiserer mer attraktive og brukervennlige produkter, tjenester, merker og bedriftsprofiler med et egnet særpreg. Forskningen om dette er i en startfase, men et nyttig verktøy i flere bedrifter har vist seg å være industri- og kommunikasjonsdesign. Vår kunnskap om hvordan kvalifisert design utnyttes i organisasjoner, er foreløpig skrinn. Norske og internasjonale undersøkelser har like fullt dokumentert at en rekke fordeler kan oppnås. Spesielt er det verdt å notere at bak resultatene ligger en «skjult formue» av entusiasme, ekspertise, konseptuell kreativitet og samarbeidserfaring. Slik utvidet designkompetanse kan gi ny dynamikk i bedriftens innovasjonsprosesser.

2000
Norge
Artikkel
Kulturarv

Economic impacts of cultural heritage: research and perspectives

Bowitz, E.,
Ibenholt, K.
Journal of Cultural Heritage

Investment in cultural heritage (and other forms of culture) are often claimed to be beneficial for a local economy, not only in terms of cultural consumption, but also in the form of increased employment and income. This article addresses some methodological questions regarding economic impact studies of investments in cultural heritage projects. Different types of direct and indirect impacts are being discussed, especially how these can be calculated. We also give a short overview over some studies of economic impact of different cultural and/or tourism activities, and the pros and cons of these studies. In a study of the Norwegian town of Røros, we find that tourism related to the cultural heritages in the region contribute some 7 per cent to overall employment and income.

2009
Artikkel
Generell

Et landskap for lek - minner om barndommens utendørs lek og betydning for opplevelsen av omgivelsene i dag.

Ryan, A.W.
Barn 30(1) (s. 23-36)

Opplevelse er relatert til øyeblikkets hendelse, men vil være farget av tidligere erfaringer, kunnskap og sosial deltakelse i kulturelle fellesskap. Omgivelsene hvor hendelsene foregår blir en integrert del av opplevelsen, og oppfatningen av omgivelsene vil derfor være dynamisk. Artikkelen tar utgangspunkt i spørsmålet om hvilken betydning utendørs lek i barndommen har for stedstilhørighet og opplevels er i nåtid. Empirien er fra 120 historier skrevet av 15-åringer fra tre regioner i Norge. Leken er sentral i historiene, og minnene om barndomsomgivelsene er i stor grad positive og knyttet til verdier som forlystelse, trygghet, mangfold og frihet. Ungdoms tiden viser et mer anstrengt forhold til hjemplassen, blant annet fordi ungdommene forbinder lek med barndom, og mulighetsrommet er redusert. Overordnet kan det knyttes til oppfatningen av hva lek er, rom for lek, og at det lekende menneske legger bånd på seg selv. Minnene og verdiene relatert til lekdriften er ikke synlig, men gjør at en oppfatter landskapet og omgivelsene med nye øyne.

2012
Norge
Artikkel
Festival/arrangør

Exploring the success of the Gladmatfestival (The Stavanger Food Festival).

Einarsen, K.,
Mykletun, R.J.
Scandinavial Journal of Hospitality and Tourism 9 (2-3) (pp. 225-248)

Food festivals play a minor role in the recent Norwegian surplus of festivals. As niche events they face less competition than the dominating field of music festivals, however their success cannot be taken for granted. The purpose of this study was to illuminate success factors of festivals by presenting a case study of the Gladmatfestival in Stavanger, Norway, which has been arranged annually since 1999 and has attracted positive attention and 250,000 visitors, and been financially successful. Data were collected by interviews, observation and document studies. It is concluded that the festival’s success depends mainly upon its embedment in a strong network of food and meal‐producing institutions and organizations, restaurants and outstanding chefs. The network depends upon a tradition of food production in the area, and from the outset local food produce has been at the heart of the Gladmatfestival. The scope of the festival has developed from regional to national and Nordic coverage, and it reaches out with activities and network development to the Nordic region and also internationally. While networking has been essential, careful research and entrepreneurial leadership placed within a simple and cheap organizational structure have been the second and third reasons for the success. Taken together, the leadership, networking and food‐oriented context have made sponsoring and donations available and up to 100 exhibitors have been willing to pay each year for their stands at the festival.

2009
Artikkel
Festival/arrangør

Festivalens Tvetydighet

Hegnes, A.W.
Novus Forlag

Den analytiske forståelsen av festivaler i dagens samfunn er tema for denne artikkelen. Artikkelen tar utgangspunkt i, og forsøker å besvare, to hovedspørsmål. I det første spørsmålet spør vi oss hva som vektlegges i tidligere teoretiske bidrag og i hvilken grad disse er egnet til å belyse ulike sider ved festivaler. Artikkelen diskuterer og stiller spørsmål ved gyldigheten til sentrale begreper og perspektiver brukt i ulike tidligere tilnærminger. Bidragene som behandles systematiseres langs fire dimensjoner som blir tydelige når bidragene ordnes i forhold til de aspektene ved festivaler som vektlegges. Disse dimensjonene spennes ut mellom begrepsparene økonomisk/sosial, moderne/tradisjon, festival/hverdag og individ/gruppe. Når vi videre spør hvor vidt bidragene egner seg til å fange inn relevante sider ved festivaler ser vi at de samlet sett, overskrider de dimensjonene som de enkeltvis representerer. Denne overskridelsen utgjør en tvetydighet som de teoretiske bidragene, bortsett fra ett, ikke evner å fange opp, enkeltvis. I det andre hovedspørsmålet spør vi oss derfor om det finnes alternative teorier som enkeltvis kan favne sider ved festivalenes mangfoldighet ved å overskride den tvetydighet som de ulike dimensjonene representerer. Ved å trekke på teorier som i utgangspunktet ikke hadde til hensikt å forklare festivalenes tvetydighet, men heller å forklare tvetydighet knyttet til andre fenomener, fremmes noen nye analytiske tilnærminger til studier av festivaler.

2006
Norge
Artikkel
Festival/arrangør

Festivalising Heritage in the Boarderlands: Constituting Ethnic Histories and Heritages under the Rule of the Finn Forest Republic

Mathisen, S.R.
Journal of Ethnologyand Folkloristics 3(2) (pp. 13-31).

The Finn Forest Republic is a three-day celebration of cultural heritage and local identity among the Finn Forest population, a people living in small rural communities on both sides of the border between Sweden and Norway. This festival has been celebrated since 1970, and has been an important element in the revitalisation and constitution of a Finn Forest identity. The article investigates how elements of the cultural heritage of the area have been used during the days of the Republic to constitute the idea of a common ethnic identity and a shared past, through a wide range of public displays and performances. The Finn Forest Museum plays an important role in the festival, both with collections manifesting a genuine material culture, as an arena for the performance of intangible heritages, and as a venue for telling narratives about the historic background of this culture. The character of the festival and the cultural heritage it celebrates implies historical references to the immigrant border culture, as well as to conflicts with the other dominant national majority cultures of the area. These cultural relations are presented in sincere as well as humorous ways, and allows for a wide range of identifications with the project of building a Finn Forest cultural heritage.

2009
Artikkel
Festival/arrangør

Festivals, Identities and Belonging.

Jæger, K.,
Mykletun, R.J.
Event Management 17 (3) (pp. 213-226)

Research has suggested that festivals may influence the identities of the people involved and the host community itself. This impact may be a result of the events functioning as occasions to express collective belonging to a group or a place, and provide opportunities to create united histories, cul- tural practices, and ideals, but there is little evidence for this. Hence, this article seeks to investigate (1) how festivals influence individual and social identities, (2) what this influence on identities means for the people involved (collective identities) and identity with a place (place belongingness), and (3) how festivals influence the self-image and place identity of the local community. The findings are based on a qualitative study with 32 in-depth interviews with festival organizers, operational festival workers, municipality officers, and tourism firms related to three festivals in rural areas in Finnmark, Norway. These festivals provide core activities that build on or are displayed in a frame of local cul- ture and heritage. The area has different challenges, in some ways related to a difficult climate, lack of work, and different ethnicities, represented by Norwegian, Russian, Finnish, and Sami cultures. In line with the approach, it is concluded that festivals do influence the identities of people and place and that all processes related to festivals influence the need to belong.

2013
Artikkel
Festival/arrangør

Festivals, landscapes and aesthetic Engagement: A phenomenological approach to four Norwegian festivals.

Ryan, A.W.,
Wollan, G
Norsk Geografisk Tidskrift – Journal of Norwegian Geography, Vol.67 (2) (pp. 99-112).

The article examines the relationship between festivals, landscapes, and aesthetics. Since the 1960s there has been considerable growth in the numbers and types of festivals in the Western world, and in the creative use of landscape and environment as contexts and frames for many of these festivals. The article addresses two central questions: What are the characteristics of the phenomenon of festivals? In what ways do festivals in a Norwegian context relate to the landscape that both surrounds them and is part of their constitution? Using a theatrical metaphor, festivals and landscape can be perceived as instant cultural and aesthetic encounters in a performance space. The authors find that festivals as cultural events are characterized by social, aesthetic, and symbolic value, as well as cohesion, joy, openness, expressive, play, and diversity, and that experience is not exclusively individual but rather rooted in social and material interaction with other people and the environment. The approach is based on body-oriented, phenomenological, multisensous (synaesthetic) perspectives on festivals and landscapes. The article provides examples from four festivals in Norway.

2013
Norway
Artikkel
Festival/arrangør

Festivaløkonomien: Mer fest enn fadese

Jakobsen, S. E.

Festival-Norge har blitt framstilt som et økonomisk kaos. Men festivaløkonomien er slett ikke så dårlig. Countryfestivalen i Seljord er en av vinnerne.

2014
Artikkel

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.